Politisk program

Program for Frøya KrF 2019-2023

Kristelig Folkeparti oppsto som en motvekt mot ytterliggående politiske retninger i mellomkrigstiden.

Materielle verdier, som det ble lagt for stor stor vekt på, gjorde at kultur og åndelighet kom i bakgrunnen.

KrF er fortsatt en motvekt mot ekstreme politiske ideologier hvor mennesket blir sett på som som middel.

Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og menneskerettighetene.

Våre verdier bygger på gode erfaringer og tradisjoner.

Avgjørelser skal tas på et så nært og hensiktsmessig nivå som mulig for dem det gjelder. Derfor mener KrF at Norge er best tjent med å stå utenfor EU.

Vi som samfunn og fellesskap skal stille opp for hverandre i sårbare faser

Barn skal vokse opp i familier med stor valgfrihet til å forme sine liv slik de selv ønsker. Vi vil styrke, ikke styre familiene.

Vi ønsker en skole som ser hele mennesket og gir barna kunnskap, mestring og gode verdier for livet.

Alle mennesker, uansett psykiske eller fysiske utfordringer, har en unik egenverdi.

Ingen skal engste seg for å bli gammel på Frøya

Kommende eldre-generasjoner vil være friskere, ha bedre utdannelse og bedre økonomi enn noen tidligere generasjon.

Vi må bli flinkere til å ta i bruk de ressursene eldre utgjør, enten det er i arbeidslivet, frivillig arbeid eller andre sammenhenger.

Alle som har behov for hjelp skal få den hjelpen de trenger, når de trenger den.

Hjelpen skal være tiltak og løsninger tilpasset den enkelte.

Samfunnsikkerhet

Et trygt samfunn krever innsats fra oss alle, men også en innsats fra myndigheter.

Vi skal sikre en god beredskap til når kriser inntreffer.

Politiet er en viktig del av samfunnsikkerheten og har også en forebyggende oppgave.

Kjennskap til lokale forhold er avgjørende for å få til et godt politiarbeid og kunne arbeide forebyggende mot en uønsket utvikling.

Med KrF i kommunestyret

Vi vil arbeide for å skape gode arbeids, bo og oppvekstvilkår på Frøya. Et samfunn hvor alle har en plass, uavhengig av personlige egenskaper og utfordringer.

Frøya har et forbedringspotensiale med handtering av bygging og avfall i LNF områdene og langs kystlinjen.

Nye næringer, boliger og infrastruktur må ha fokus på det særegne og verdifulle. Det nye behøver ikke erstatte det gamle, men inngå i det.

Øy-rekka er en viktig del av Frøya. Særlig som en identitets-bærer. Her er det mange gode ressurser og planer som vi vil støtte.

Folkehøyskole og veitrase mellom Mausund og Sula ser vi positivt på.

Kommunesenteret på Sistranda ligner på kommunesentre i mange andre små kommuner.

Vi vil ha mer fokus på grendene og øy-rekka på Frøya, hvor linjene kan trekkes tilbake og fremover mot vår tid.

Arbeidslivet på Frøya

Vi er sårbart for endringer i oppdrettsnæringen. KrF er bekymret for utviklingen med slaktebåter som henter laksen i mærdene og slakter og bearbeider fisken på vei til markedet.

En fremtidig arealbeskatting av oppdretts-lokaliteter kan styrke kommunen, men vil ikke kompensere for tapet av arbeidsplasser innen fiskeforedlingen og emballasjeindustrien, om endringer kommer.

KrF ønsker mer fokus på arbeidsplasser en eventuell omstrukturering av laksenæringen kan komme til å skape.

Vi trenger å se på andre hav-baserte næringer, som tang og tare. Det har vært gode forhold for lakseoppdrett, og det kan være oppdrettformer som er like godt egnet i Frøya-farvannet.

Uansett hvilket arbeidsliv vi får på Frøya fremover så skal vi være oppmerksom på de negative konsekvenser et konkurranseutsatt arbeidsmarked har.

KrF er skeptisk til et konkurranseutsatt arbeidsliv i produksjon og daglig drift.

Om å bo på Frøya

Tilflyttet arbeidskraft har skapt et anstrengt boligmarked.

Mangel på boliger gjør at mange i dag strever med å finne bolig på Frøya. Enten de vil eie eller leie bolig.

Folk skal bo anstendig, og det skal være nok boliger i reguleringsplanen.

De som faller utenfor arbeidslivet og ikke er konkurransedyktig i boligmarkedet har kommunen et særlig ansvar overfor.

Det skal finnes et forsvarlig boligtilbud til alle.

Arealbruken på Frøya er omstridt. Fast-Frøya er ikke stor, og det er heller ikke arealene på øyene i øyrekka.

Samtidig som vi ønsker å bevare mest mulig areal til natur og friluftsliv så ønsker vi boliger på Frøya.

Naturen er en viktig faktor for livskvalitet og rekreasjon. Mange områder har verdifull kulturarv som det må vernes om.

Fortsetter veksten i tilflyttingen til Frøya så må en fremtidig boligbygging skje med å fortette boligmassene i de eksisterende grendene og på Sistranda.

Ny boligbygging trenger god infrastruktur for transport, bredband og elektrisitet.

Klimabelastningen må blir så lav som mulig. Kraftlinjer må yte tilstrekkelig med elektrisitet for hurtig-lading av elbiler til boligområder, og på steder hvor aktiviteter foregår.

Oppvekstvilkår

Elevundersøkelsen for 2018 gir grunn til bekymring.

Her oppgir mange ungdommer på Frøya at de opplever en vanskelig hverdag. Over halvparten oppgir at de ikke trives i sitt nærmiljø, og en av syv sier de blir mobbet.

Vantrivsel og mobbing skaper utrygghet og kan gi vidtrekkende konsekvenser i utvikling mot et godt voksenliv.

Trygghet er basis for å kunne lære.

Det må legges til rette for deltakelse i flere aktiviteter utenfor skolen. Aktiviteter som den enkelte liker å holde på med og gir mestringsfølelse.

Barn og unge trenger å kunne drive en aktivitet de er gode på. Det er en smart strategi for en sunn og godt utvikling mot et godt voksenliv.

KrF har i regjering fått gjennomslag for at alle barn og unge mellom 6 og 18 år får årlig et beløp de kan bruke på fritidsaktiviteter de selv ønsker.

Vi ser dette som et tiltak for inkludering, mestring og trivsel for barn og unge. Samtidig som det er det en innsats mot barnefattigdom som kan hindre deltakelse i fritidsaktiviteter på lik linje for alle barn og unge.

Indirekte støtter vi også opp om lokale lag og foreninger, som vil få deltakeravgiften gjennom ordningen.

Samferdsel – buss og båt

Samferdsel er en utfordring for deltakelse i fritidsaktiviteter. Vi trenger en fornuftig strategi for hvordan barn og unge skal komme seg til og fra aktiviteter som ligger et stykke unna hjemmet uten å stramme familiens tidsklemme mer enn nødvendig.

Skal barn og unge, og alle andre som ikke kan transportere seg selv til aktiviter, kunne delta, så må vi se på kjernetider for aktiviteter og sørge for tilstrekkelig god transport i denne tiden.

Utdanning på Frøya

Frøya har vært pionerer innen utdanning innen skipsfart. Et arbeid vi ønsker fortsette.

Frøya har en tilhørighet langs Norskekysten som gjør oss til et naturlig sted for utdanning innen skipsfart, navigering og logistikk.

Havbruk, fiskeri og skipsfart er kompetanse vi trenger, og kompetanse vi kan bidra med fra Frøya til resten av Norge.

Ungdommer må kunne fullføre et fult utdanningsløp på Frøya.

Det må også finnes et desentralisert tilbud om utdanning i yrker vi mangler kompetanse på her på Frøya.

Havbruksfondet

Frøya har så langt fått over hundre millioner kroner av havbruksfondet som følge av økt maksimalt tillatt biomasse (MTB) i våre farvann.

Pengene bør forvaltes til avbøtende tiltak fra belastningen med laksenæringen og satsning mot flere næringer.

Frøya KrF om kommunesammenslåing

Vi har utfordringer med faglig kompetanse i kommunen. Det har vist seg nødvendig med interkommunalt samarbeid på flere områder. Med varierende resultat.

Mye kan gjøres med å rekruttere og utdanne kommunalt ansatte på de områder vi har et forbedringspotensiale. Det interkommunale samarbeidet bør fortsette der det fungerer og er hensiktsmessig.

En kommunesameslåing må ha grunnlag i en folkeavstemning.

————————————–