Politisk program

Historie 

Nord-Frøya og Sør-Frøya lokallag ble den 30 juni 1963, på Nordskag, sammenslått til Frøya lokallag av Kristelig Folkeparti. -Årskontingent for medlemskap ble bestemt til kr 3.00. 

Hermann Rabben og Kåre Solbakken ble valgt til formann og vara i det første sammenslåtte Krf- styret. 

Partiet har vært representert i kommunestyret sammenhengende fra 1963 til 2011 med flest representanter i perioden 1975-1979 hvor 7 personer ble valgt inn. 

Ordførere fra Krf er: Jan Iversen 1976-1979 og Sigbjørn Larsen 1980-1987 

Om Frøya 

Frøya er ei øyrekke, hvor hovedøya har fastlandsforbindelse igjennom to undersjøiske tuneller. Vi er over fem og et halvt tusen innbyggere i kommunen og det skapes store verdier fra lakseoppdrett her.  

Fisken røktes og foredles i nærområdet med mange støttenæringer tilknyttet hovednæringen. 

Det er folk fra 45 nasjonaliteter, som utgjør 25 % av befolkningen, bosatt på Frøya. Mange kjøper seg bolig og planlegger en fremtid her. 

I tillegg til oppdrett drives det med sau (hovedsakelig villsau), men det et er også annen landbruksproduksjon, samt tradisjonell fiske og fangst på Frøya.  Kamskjell og sjøkreps fra Frøya er legendarisk gourmetmat.  

Også grønnsaker dyrkes i drivhus på øya.  

Politikk 

Politisk er vi hverken til høyre eller venstre på den politiske aksen. Det er gode løsninger på begge sider. Der vi finner støtte for kristendemokratiske politikk, kan vi samarbeide blokkuavhengig. 

Vi står for en verdikonservativ politikk hvor forhodene til familiene og lokalsamfunnet skal gis best mulig vilkår. 

Vi er bevist hva som opprinnelig var grunnlaget for bosettingen på øyene – fiske og fangst, og vi støtter opp om de som fortsatt driver i næringene. (Den første skolegangen i Norge for fiske og fangst kom på Frøya, og vi hedrer Guttorm Reppe (AP) for den innsatsen). 

Gode tilbud til barnefamilier, som fritidskorttet, hvor kommunen gir det enkelte barn eller ungdom et beløp som kan brukes på organisert aktivitet, vil vi innføre. Vi håper det kan gi utjevning i forskjeller i familienes økonomi, og ikke forhindre det enkelte barn og ungdom i å delta på aktiviteter.  

Et slikt tilbud ser vi for oss kan føre til nye aktiviteter som oppstår fordi det følger penger, som garanti for kontingent, hos deltakere. 

Fremmedspråklige skal føle seg godt integrert og vi støtter vi opp om alle tilbud hvor folk fra mange kulturer og språk kan møtes.  

Ideologi 

Vi ser verdien i at den enkelte får holde på med det den er god på. Alle er forskjellige, men er like verdifulle, med eller uten utfordringer. 

Vi tror på et samfunn som bygges nedenfra og opp, og ikke reguleres i én retning ovenfra. Tidene forandrer seg og med dem verdiene. Noen verdier, som urokkelig har stått i alle tider, holder vi fast ved.  “Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.”