Politisk program

Frosta Kristelig Folkeparti

Valgprogram 2019-2023

Bilde av eldre dame flankert av gutt og jente (jpg 226 kb)

Copyright: colourbox.com

KrF-logo

Sammen for et varmere lokalsamfunn

Bilde av Torunn Nesse (jpg 26 kb)

Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk parti og har som mål å skape et godt samfunn for det enkelte mennesket. Partiets politikk bygger på kristne grunnverdier. Det gode samfunnet skapes i et samspill mellom det enkelte mennesket, offentlige myndigheter og privat og frivillig virksomhet.

KrF på Frosta bygger på det samme verdigrunnlaget og vil arbeide for at alle på Frosta skal ha det godt, trives, og oppleve trygghet i alle livets situasjoner og faser.  Vi vil satse på gode oppvekstvilkår for barn og unge, en skole hvor alle blir sett og opplever mestring, forebyggende arbeid for familier med ulike utfordringer, en eldreomsorg som gir den enkelte den omsorg og hjelp hver enkelt trenger, god hjemmetjeneste, slik at de som ønsker det, kan få bo hjemme lengst mulig, nok omsorgsboliger og sykehjemsplasser.  En utbygging av sykehjemmeter allerede vedtatt, og det vil vi følge opp. Vi vil ha et aktivt lokalmiljø med bolyst og trivsel i hele bygda vår!

Torun Nesse

Listetopp KrF

Attraktiv bostedskommune

Vi ønsker boligbygging i hele kommunen. 

Sentrumsområdet skal videreutvikles og vi ønsker nye servicenæringer velkommen. Vi vil ha en miljøprofil på utviklingen og utbyggingen i sentrumsområdet. Her må legges til rette for torghandel og marked, og bli et møtested for alle aldersgrupper. 

Vi vil forvalte kommunens økonomi på en forsvarlig måte, og inngå samarbeid med nabokommunene på oppgaver vi ikke kan løse på egen hånd. Ting tyder på at det kan bli vanskelig for en kommune som Frosta å klare seg alene i framtida.

Flyktninger og innvandrere skal inkluderes i lokalmiljøet.

Familie og oppvekst

Den nye barnehagen, Kvamtoppen, tas i bruk høsten 2019. Espira Juberg gårdsbarnehage bygger ut, og det blir oppussing på Borglia barnehage. Da ligger det godt til rette med nok barnehageplasser. Helsestasjon, miljøarbeider og barnehage skal drive forebyggende arbeid, og vi satser på tidlig innsats i familiene for å gi barna best mulig oppvekstvilkår og støtte til å klare hele utdanningsløpet fram til voksen alder. Barnehage og skole skal ha god kvalitet og gi barn og unge mulighet til mestring, og alle skal bli sett. Og vi vil innføre fritidskort til alle mellom 6 – 18 år.

Kultur/miljø

Vi vil:

 •         bevare vår kristne kulturarv, og ha et aktivt og mangfoldig aktivitetstilbud både innen idrett og kultur. Frivillig arbeid og dugnadsånd er viktig og må stimuleres
 • ·         legge til rette for et aktivt friluftsliv og videreutvikle Frostastien og Pilgrimsleia
 • ·         ta vare på strandsona, slik at den ikke bygges ned, men blir åpen for allmenn ferdsel
 • ·         begrense bruken av plast, og styrke folks bevissthet om å ta vare på naturen

Næringsutvikling – landbruk – reiseliv

Vi vil:

 • ·         legge til rette næringsareal og ønske nye bedrifter og næringer velkommen, slik at vi kan få flere arbeidsplasser på bygda
 • ·         ta vare på landbruksarealet og matjorda, og støtte opp om matfestivalen
 •        legge til rette for nye aktivitetstilbud for turister og deltidsfrostinger
 • ·         utvikle Tinghaug-området fram mot landslovsjubileet i 2024, og gjøre det attraktivt for tilreisende og fastboende

Samferdsel

Vi vil:

 •       sikre fortsatt tilbringertjeneste til Åsen og servicetransport på Frosta
 •        bygge gang- og sykkelveg Frosta skole – Lein
 •         arbeide for utbedring av FV 753 Frosta – Åsen og elektrifisering av Trønderbanen

Trygghet i alle livsfaser

Vi vil:

 • ·         stimulere til livsglede og trivsel for alle
 • ·         legge til rette for at funksjonshemmede og eldre får bruke ressursene sine og ta del i samfunnslivet
 • ·         ha tilstrekkelig med omsorgsboliger, plasser på sykehjemmet og god hjemmetjeneste
 • ·         legge til rette for rusfrie ungdomstilbud
 • ·         sikre videre drift av Frivilligsentralen og Leva-Fro

Valgliste til kommunevalget 2019

1.      Torun Nesse (kumulert)

2.      Kari Stavset

3.      Per Arne Myraunet

4.      Jakop Stavset

5.      Anne Margrete Myraunet

6.      Anne-Lise Sivertsen

7.      Andreas Hagerup

8.      Arne Haug

Les mer om politikken vår på internett: krf.no