Kommuneprogram Frogn 2023-2027

VALGPROGRAM FOR FROGN KRF

2023-2027

Vi vil arbeide for KRF sine verdier!

Menneskeverd, forvalteransvar, nestekjærlighet

Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk sentrumsparti.

Kristne verdier som menneskeverd, forvalteransvar og nestekjærlighet er grunnsteinene for KrF sin politikk. Vi skal forvalte naturen, ressursene og kulturen til beste for alle mennesker og fremtidige generasjoner.

Våre løsninger skal vise tillit til enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn. Vi tror gode samfunn blir bygd nedenfra og i samspill mellom enkeltmennesket, familien, privat og frivillig virksomhet og offentlige styresmakter. 

Mennesket har en unik verdi uansett alder, sosial status og arbeidsevne. Vi utfordrer både sosialismen og materialismen, for mennesket er mer enn en forbruker og en brikke i et spill. Sammen kan vi skape et varmt og inkluderende samfunn med plass til alle.

KrF mener at ytringsfrihet og demokrati er viktig, og at vi må vise tydelighet og respekt i møte med menings-motstandere. Krf er et sentrumsparti og kan samarbeide både til høyre og til venstre fra sak til sak.

Kirke, kultur og Frivillighet

Frivillige lag og organisasjoner innen idrett, kultur og kristen virksomhet er en viktig nerve i samfunnet. Vi vil:

 • arbeide for et mangfold i fritidstilbud til alle generasjoner
 • sikre gode økonomiske rammer for kirke/menighets-arbeid, særlig de som arbeider med barn og unge.
 • innføre aktivitetskort/fritidsstipend som gir alle barn mulighet til å delta i aktiviteter
 • tilrettelegge for gode felles møteplasser i nærmiljøet som lekeplasser, idrettsarenaer, gang, sykkel og turveier.
 • fortsatt ha gratis lån av kommunale lokaler til lag og foreninger.
 • sikre høy kvalitet i kulturskolen.
 • stimulere og gi støtte til et mangfoldig og rusfritt barne- og ungdomsarbeid
 • videreutvikle Oscarsborg festning som et kulturelt fyrtårn og med båtavgang fra Sjøtorget.
 • Tilrettelegge for at Festivaler kan være på Oskarsborg
 • Ruste opp scenen i badeparken til bruk for mindre konserter.

Økonomi, Eiendomsskatt

Frogn kommune har de siste årene foretatt store investeringer, og dette har medført store kostnader. Kommunen har mye bygningsmasser som medfører høye driftsutgifter. I de nærmeste årene må en derfor regne med redusert bygge-aktivitet. Vi vil:

 • fjerne Eiendomsskatten så fort det er økonomiske forsvarlig.
 • gjøre en evaluering av kommunale eiendommer, og se hvordan vi kan effektivisere bruken av dem, og ev vurdere noen for salg. 
 • være fleksibel på skolekretser.

En god barndom varer hele livet

Familien er den viktigste arenaen for barns oppvekst. Her læres holdninger, verdier, fellesskap og omsorg. Barnehage, skole og ulike fritidsaktiviteter er viktige medspillere. Krf mener at foreldrene skal få en større fleksibilitet i balansen med aktiviteter og plikter. Det vil si:

 • tidlig innsats som betyr å prioritere barnehagene og familiene.
 • Mer fleksibel oppstart i barnehagene.
 • Overgangen fra barnehage til skole skal være myk og inneholde mye plass til fri lek. Vi ønsker førskolen tilbake som 1 klasse.
 • trygge skoleveier
 • Sørge for viktige funksjoner som miljøarbeider, skolelos og helsesykepleier rundt elevene.
 • styrke kommunens tilbud til mennesker som opplever psykiske problemer.
 • etablere flere kommunale språk og lærlingplasser.
 • Arbeide for større fleksibilitet med alternativ skolegang og praksisplasser.

Det skal være trygt å bli gammel i Frogn

En god alderdom handler om å kunne være en aktiv samfunnsborger og ha ansvar for seg selv og egen helse så lenge kreftene strekker til. Når behovene melder seg, skal det gis nødvendig hjelp. Krf vil:

 • øke kompetansen og antall ansatte i hjemmesykepleien og på sykehjemmene.
 • Styrke primærkontakt-ordningen, og reduserer antallet pleiere rundt den enkelte.
 • Sørge for et tilbud om «Helsestasjon» for Eldre
 • bidra til at ny teknologi/hjelpemidler gjøres tilgjengelig for dem som trenger det.
 • Datahjelp, vaktmester og turvenn, gjerne i samarbeid med frivilligheten.
 • Styrke omsorgen ved livets slutt.

Næring

Frogn KRF vil at det skal være lett å starte opp butikk og annen næring i kommunen. Det handler om effektivt og smidig samarbeid mellom kommunen som rådgiver / autoritet og politiske føringer. Vi vil:

 • Reduserer formueskatten, og styrke familiebedriftene.
 • Gjøre det lettere for kommunen å kunne handle fra lokale bedrifter.
 • Arbeide for at Drøbak sentrum skal være et «levende» sentrum med både butikker og kafeer som kan driftes på en lønnsom måte. samtidig ønsker vi å bevare gamle Drøbak sin sjel med småhus og gammel trehusbebyggelse.
 • Arbeide for at områdene rundt Dyrløkke og Ullerudsletta også får gode bypreg.
 • Videreutvikle samarbeidet med Frogn næringsråd

Klima og miljø

Vi bygger på den kristne kulturarven og har et forvalteransvar for jordens ressurser.  Vi viser respekt for skaperverket. Vi vil legge til rette for energisparing, og arbeide for reduksjon av giftige utslipp. Vi vil:

 • Heie frem gjenbruksbutikker
 • Gjøre det mer lønnsom å reparere fremfor å kjøpe nytt, ved å legge til rette for resirkulering, og lempe på moms og avgiftskrav.
 • Flere innfartsparkeringer med lav parkeringsavgift i nærhet til trafikk- knutepunkter
 • arbeide for styrkning av minibusslinjer fra Drøbak nord til syd i samarbeid med Ruter.
 • bygge flere gang og sykkelveier og prioritere strekningene; Heer, Vestbyveien, Glenne – Nesodden.
 • etablere sammenhengende kyststi og sikre strandsonen for allmennheten.
 • Arbeide for rent vann, i både bekker og i Oslofjorden.

Bolig

Frogn KRF ønsker en smidig boligbygging. Norge har som profil; små hus med hager. Dette passer også fint i Frogn. Vi ønsker å satse på en blandet bebyggelse som gir et mangfold av tilbud til innbyggerne. Det betyr både blokker, rekkehus, småhus og eneboliger.

Kulturelle byggverk og installasjoner må særlig hensynas ved utarbeiding av kommune/ areal/ og bebyggelsesplaner.

 • Vi vil gjøre det enklere å konvertere fra fritidsbolig til helårsbolig, ved å lempe på TEK og rekkefølgegrav.
 • Vi arbeider for at staten skal hjelpe ytterligere med midler til vedlikehold til vernede og fredede bygg.
 • Legge til rette for å bygge flere plussboliger. Dvs boliger som er i privat eie, universelt utformet og som har lett adgang til både vaktmester og helsetjenester. 
 • Vi er åpne for å ta imot flere flyktninger, samt styrke integrering.
 • at kommunen kan stille som kausjonist for topplånet til boligsøkende som er i stand til å betjene/ nedbetale topplånet.
 • at utbyggingsområder må legges til uproduktiv eller lite produktiv mark. Dyrket mark må vernes.
 • benytte utbyggingsavtaler som bolig-politisk virkemiddel, slik som at ny veitrasé fra Trolldalen til Drøbak syd/Skiphelle kan bli gjennomførbart.

Nordre Frogn

Frogn Krf vil at Nordre Frogn skal bestå som et godt lokalsted. Vi vil arbeide for at

 • Dal skole og barnehage skal bestå
 • Arbeide for en god lokalbutikk
 • Si ja til boligbygging og konvertering av hytter.
 • Etablere kommunalt vann og kloakk