Program Fitjar 2023-2027

Fitjar KrF stiller ved dette valet ei liste med mange gode kandidatar som kan visa til stort engasjement innan organisasjonsliv og frivillig arbeid. Fleire av kandidatane har brei erfaring frå politisk arbeid, medan andre kan bidra med fornying i det politiske arbeidet. Kandidatane har no lyst til å bruka tid og krefter for Fitjarbygda og folket som bur her, gjennom ein plass i kommunestyret.

ORDFØRARKANDIDATEN

Harald Rydland, Ordførarkandidat for Fitjar KrF. Bilde hentet frå Fitjarposten.

Me i Fitjar KrF meiner at den beste ordførarkandidaten til å vera med å styra Fitjar dei neste fire åra er  Harald Rydland:

 • Harald har lang erfaring som politikar, og er godt kjent i Fitjar kommune.
 • Han har utdanning og lang arbeidserfaring innan økonomi, og har tileigna seg god innsikt i kommuneøkonomien
 • Han har eit stort kontaktnett lokalt, regionalt og nasjonalt som vil koma Fitjarbygda til gode
 • Han har hatt mange leiarverv i ulike organisasjoner, noko som gjer at han har eit breitt kunnskapsfelt
 • Han er tydeleg på at han står i sentrum av norsk politikk, og dermed kan samarbeida til begge sider i politikken
 • Harald er ein positiv og løysingsorientert person som det er lett å samarbeida med.
 • Me vil oppfordra alle til å stemma på KrF og Harald Rydland ved valet den  9. september

POLITIKK

I Fitjar er me heldige og kan visa til svært godt samarbeid mellom kommunen, det lokale næringslivet og dei frivillige organisasjonane. Dette er av stor verdi for å driva og utvikla eit godt lokalsamfunn. Fitjar KrF og ordførarkandidaten vår vil arbeida for å fremja dette gode fellesskapet.

Fitjar kommune skal vera ein så attraktiv stad for unge familiar, at dei vel å busetja seg her. Slik Fitjar KrF og ordførarkandidat Harald Rydland ser det, er dette eit overordna tema som må gå igjen i alt arbeid som kommunestyret driv med. Lukkast me med dette, vil bygda vår vera sikra ei god framtid, og det vil vera godt for folk i alle aldrar å bu i Fitjar.

For å nå målet, vil Fitjar KrF arbeida med fire fokusområder (4G) som bidreg til å sikra bulyst, aktivitet og trivsel:

 • Gode plassar å bu
 • Gode arbeidsplassar og rikt næringsliv
 • Gode offentlege tenester og tilbod
 • Gode tilbod innan kultur- og fritidsaktivitetar

Fitjar kommune har alt mykje godt å visa til på alle desse områda. Fitjar KrF vil arbeida for å ta vare på, og vidareutvikla alt det me har av gode tenester og tilbod i Fitjar. Gjennom arbeidet i kommunestyret, og i samarbeid med andre aktørar, vil KrF sine kandidatar ta tak i fleire gode idear og saker som kan gjera Fitjarbygda enno meir attraktiv og framtidsretta.

For ein del av tIltaka må me ta atterhald om at kommuneøkonomien tillet at dei vert gjennomført, medan andre tiltak kan vera med å styrka kommuneøkonomien, både direkte og indirekte.

Innafor dei ulike områda vil me nemna ein del saker som me i Fitjar KrF, forhåpentleg vis i samarbeid med andre politiske parti, vil arbeida for i neste kommunestyreperiode.

Gode plassar å bu

 • Me vil leggja til rette for fine bustadtomtar i krinsane og sentrum gjennom snarlig rullering av arealdelen av kommuneplanen.
 • Me vil opna for at folk kan bruka hytta som heilårsbustad på nærare fastsette vilkår
 • Me vil fylgja opp hovudplanen  for vatn- og avlaup som er under utarbeiding, og syta for at kommunen til ei kvar tid leverer vatn av høg kvalitet

Gode arbeidsplassar og rikt næringsliv

 • Me vil at kommunen skal visa ei positiv haldning overfor etablert næringsliv og dei som kan tenkja seg å starta ny næring i Fitjar
 • Me vil arbeida for eit strengt vern av dyrka jord, og for at det vert krevd nydyrking eller flytting av matjord ved nedbygging av dyrka areal
 • Me vil leggja til rette for at ei berekraftig havbruksnæring skal få tilgang til gode lokalitetar og vilkår i Fitjar
 • Me vil at alle veksemder som tek oppdrag for Fitjar kommune skal ha tilbod om tariffavtale for sine tilsette
 • Me vil arbeida for eit triveleg sentrum med med gode tilbod innan handel og service, og nok parkeringsareal for dei som skal handla og har andre ærend i sentrum
 • Me vil at deler av det som kommunen set av til næringsføremål skal kunna brukast til å støtta etablerarar med leige av kontorlokaler o.l.

Gode offentlege tenester og tilbod

Helse og omsorg

 • Me vil at kjøkkendrifta på sjukeheimen skal halda fram
 • Me vil arbeida for meir brukarmedverknad i helse- og omsorgstenestene, etter modell frå skule, barnehage og prøveprosjektet på sjukeheimen
 • Me vil arbeida for å få tilbake eit godt tannhelsetilbod i Fitjar gjennom offentleg/privat samarbeid
 • Me vil arbeida for å få på plass eit tilbod om varig tilrettelagte arbeidsplassar i Fitjar
 • Me vil arbeida for at det kan etablerast eit tilbod om «Grøn omsorg» i tilknytning til eit småbruk i Fitjar
 • Me vil arbeida for at Fitjar kommune skal ha ei god og respektfullt rusomsorg

Skule og barnehage

 • Me vil arbeida for ta vare på grendaskulane så lenge det er elevgrunnlag som sikrar eit godt pedagogisk tilbod
 • Me vil syta for at det til ei kvar tid er tilgang på nok barnehageplassar i kommunen
 • Me vil gjera alt med kan for å påverka til at FItjar vidaregåande skule skal vidareførast og få utvikla seg til ein framtidsretta skule
 • Me vil syta for god symjeundervisning i skulen, og leggja til rette for at foreldra kan engasjera seg i borna si symjeopplæring
 • Me vil arbeida for gode og effektive tiltak for å hindra mobbing

Kommunalt og regionalt samarbeid

 •  
 • Me vil arbeida for interkommunalt, regionalt eller privat samarbeid på område der kommunen åleine ikkje er i stand til å levera gode nok tenester for innbyggjarane
 • Me vil støtta opp om Samarbeidsrådet, som vil verta ein viktig aktør for Sunnhordlandskommunane framover

Kommuneøkonomi

 • Me vil arbeida for at kommunen skal ha ein stabil og god økonomi
 • Me vil arbeida for at det ikkje skal vera høgare kommunale avgifter og gebyr i Fitjar enn kommunar det er naturleg å samanlikna seg med

Gode tilbod innan kultur- og fritidsaktivitetar

 • Me vil at Kommunen skal støtta positive tiltak som eldsjeler og frivillige organisasjonar driv innan kulturlivet i Fitjar
 • Me vil snarast ferdigstilla arbeidet med kommuneplanen for Fitjarøyane, for å stimulera til berekraftige aktivitetar innan næring, kultur og friluftsliv
 • Me vil at kommunen skal støtta tiltak som framhevar den rike lokalhistoria i me har i Fitjar
 • Me vil rbeida vidare med tiltaksplanen for Fitjarfjellet for å fremja folkehelse og friluftsliv i kombinasjon med næring
 • Fitjar KrF vil arbeida for at det ikkje skal komma fleire vindmøller i Fitjarfjellet.