Program Færder KrF 2023-27

 

Kristelig Folkepartis verdier og grunnsyn:

KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne og humanistiske kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter (i tråd med Grunnlovens §2). Den kristendemokratiske ideologien har også sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

Det kristne verdigrunnlaget og menneskesynet er basis for Færder KrFs politiske program. Alle mennesker har en uendelig og ukrenkelig verdi. Derfor er likeverd mellom alle mennesker, omsorg for svake grupper, vern om ekteskap og familie og respekt for Skaperen og skaperverket viktige grunnsteiner i vårt politiske engasjement. Vi mener de kristne verdiene er det beste grunnlaget for å utvikle gode politiske løsninger for Færdersamfunnet i dag.

Et samfunn som er i forandring, trenger en forankring. For å bygge tillit mellom mennesker på tvers av kulturer, må vi vite hvor vi selv kommer fra. Vår kristne kulturarv hjelper oss til å kjenne vår kultur og historie. Dette er et tenkemåte som skal gjennomsyre verdigrunnlaget og politikken til Færder KrF.

Vårt samfunnssyn – likeverdssamfunnet:

Vi i KrF mener at det gode samfunn skapes i et samspill mellom det enkelte menneske, offentlige myndigheter og privat og frivillig virksomhet. I et samfunn der alle mennesker får delta og blir respektert, tilrettelegger vi også for mennesker med alle nivå av nedsatt funksjonsevne.

Vi ønsker å bry oss om det som virkelig betyr noe for folks hverdag. Det skal være tid til det viktigste, enten det er til barna i familien, den enkelte elev i skolen, eller omsorg for de eldre og andre som trenger det mest. Dette kan være mennesker med kronisk sykdom, funksjonsnedsettelser, svekkelse på grunn av alder, språkvansker, eller mennesker som lever i fattigdom, rusmisbruk, arbeidsledighet eller andre krevende livssituasjoner. Innbyggere i en slik situasjon står i fare for å havne utenfor det pulserende livet i lokalsamfunnet. Vi ønsker at innbyggere med ekstra behov skal ha et verdig liv uavhengig av egne plager eller begrensninger, og at de skal kunne delta i samfunnet på lik linje med alle innbyggerne.

Vi ønsker at Færder kommune skal være et livssynsåpent samfunn, med plass for alle menneskers tro, tanke, mening, livssituasjon, seksuell legning og etnisitet.

Vi vil at alle kommunale planer og strategier i Færder forankres i FNs bærekraftsmål.

Familie og oppvekst

Etter KrFs syn er familien det bærende element i samfunnet. Ekteskapet som ordning mellom mann og kvinne har dype røtter i tro og tradisjon. I dag er familieformene mangfoldige. For alle typer familier må det legges til rette for forpliktelse, stabilitet rundt familielivet og sikring av barns rettigheter. Det er i familien de første og nære relasjoner utvikler seg, og det er familien som har hovedansvaret for barna og deres oppdragelse. Det er derfor viktig at samfunnet legger til rette for at familien får mulighet til å fylle og utvikle sin rolle.

I en tid som preges av sterk individualisme og egeninteresse ønsker vi å fokusere på en oppvekst som prioriterer fellesskapet i praktisk nestekjærlighet, de som trenger oss og det som er nyttig for samfunnet omkring oss. I en hektisk hverdag trenger familiene også større valgfrihet og mer tid sammen. Foreldrenes rolle og oppgaver i barnas liv må styrkes. Vi ønsker alltid å ha barnas beste i fokus, hvor barns interesser og behov blir ivaretatt. I KrFs familietenkning inkluderer vi også de enslige med deres ulike behov, plass og oppgaver i samfunnet.

I barnehagen og skolen ønsker vi at den kristne kulturarven fortsatt skal videreformidles til kommende generasjoner, blant annet gjennom skolegudstjenester, påskevandring og samarbeid mellom skole og kirke, og at de kristne høytidene markeres. Samtidig skal barnehagen og skolen være en åpen og inkluderende møteplass for ulike livssyn og trosretninger.

Oppveksten vår legger grunnlaget for alt som skjer videre i livet. En god barndom er et sterkt fundament for livet som voksen. Tidlig innsats er helt grunnleggende for at alle barn skal bli sett og fulgt opp på en god måte. Samarbeid mellom skolene og familiene er helt avgjørende for å lykkes i dette.

Familien

Målsetting: Politikken skal styrke familiene, ikke styre dem. Vi vil støtte familiene og løfte foreldrerollen, vise familiene tillit og gi dem ansvar, og sikre at foreldre, barn og andre familiemedlemmer har tid til å være sammen.

Færder KrF vil:

styrke unge familier og nybakte foreldre gjennom tilbud om veiledning og gruppesamtaler tilknyttet helsestasjonene. Vi vil styrke regionalt samarbeid om familierådgiving og samlivskurs.

at kommunen utreder ulike typer støtte til familier som sliter sosialt, psykisk eller økonomisk.

legge til rette for bygging av rimelige boliger for småbarnsfamilier og førstegangskjøpere, for eksempel gjennom et ‘leie-til-eie’-opplegg.

at familier med barn og ungdom som har en funksjonshemming eller andre spesielle behov får god oppfølging, rettledning og konkret hjelp og avlastning.

legge til rette for en styrking av barne- og familievernet.

at også enslige inkluderes i den politiske drøfting og planlegging angående familier.

Barnehagen

Målsetting: Barnehagen skal gi trygg og god omsorg. Barnehagen skal ikke være skole, men stimulere til læring og utvikling av språk og sosiale ferdigheter gjennom lek og kreativ utfoldelse.

Færder KrF vil:

følge opp at Færder fortsatt har full barnehagedekning, og sikre at alle barnehagene har tilfredsstillende bemanning. At alle barnehagene i kommunen har et godt miljø hvor barna trives og er trygge er topp prioritet for Færder KrF.

øke andelen ansatte med barnehagelærer- og fagarbeiderutdanning, og tilby jevnlig kurs og faglig oppdatering. Vi ønsker å videreføre kommunens satsing på ansatte med spesialpedagogisk kompetanse. Vi ønsker også å legge til rette for at ufaglærte/assistenter får tilbud om å ta utdanning til å bli fagarbeidere uten kostnad for den enkelte.

ha en fortsatt god balanse mellom private/ideelle og kommunale barnehager i Færder, fordi vi tror dette gir barna et bedre tilbud. Vi er samtidig kritiske til at kommersielle barnehagekjeder tar ut store gevinster fra barnehager som driftes av kommunens og foreldrenes midler.

arbeide for en forsøksordning etter ‘Livsglede-barnehage’-konseptet, hvor barnehagen har fast avtale om besøk til et lokalt sykehjem, til glede og nytte for både barna og de gamle.

arbeide for at alle barn med nedsatt funksjonsevne får tildelt personalressurs/spesialpedagog tilpasset sitt behov den tiden de befinner seg i barnehagen.

at de kristne høytidene skal markeres også i barnehagen, gjerne i et samarbeid med kirken.

at barnehagens uteaktiviteter må være mest mulig knyttet til naturen og nærmiljøet omkring barnehagen.

arbeide for ytterligere fleksibilitet i barnehageopptaket, så barna kan få barnehageplass i nærheten av hjemmet og i egen framtidig skolekrets. Vi ønsker mer fleksibilitet på følgende områder: 1) opptak uansett når på året barna er født, og 2) åpningstider i barnehagen tilpasset familienes behov.

at ledige plasser tilbys de barna som ikke har lovfestet rett til barnehageplass.

vurdere behovet for flere åpne barnehager i tillegg til Torød kirkes Tripp trapp-barnehage.

gjennom tidlig innsats ved spesialpedagoger og på annen måte fange opp de barna som trenger hjelp.

starte svømmeopplæring allerede i barnehagen, og styrke den for skolebarna.

arbeide for søskenmoderasjon, også i kombinasjon med skolefritidsordningen.

Grunnskolen

Målsetting: En god skole tar alle barn på alvor og ser dem som hele mennesker. Skolen skal gi alle barn kunnskap og grunnleggende ferdigheter, opplevelse av både trygghet og mestring og stimulere livslang lærelyst. I samarbeid med hjemmet skal skolen bidra til elevenes dannelse som ansvarlige, deltakende og reflekterende samfunnsborgere.

Færder KrF vil:

arbeide for å styrke lærertettheten og øke antall spesialpedagoger på skolene slik at alle elever i kommunen får innfridd sin rett til et trygt og godt skolemiljø. Vi vil også arbeide for at alle som arbeider med undervisning i Færder kommune har godkjent lærerutdanning.

redusere læringstrykket og bringe leken tilbake i skolen, især i de laveste alderstrinnene.

åpne for forsøk med leksefri skole der skolen og foreldrene ønsker å prøve ut dette.

ha mer fysisk aktivitet i skolen og på SFO, både innendørs og ute i naturen rundt skolen.

at alle tilbud i skolens og barnehagens regi skal være uten kostnad for elevene.

gjennom tidlig innsats og via skolehelsetjenesten bistå elever som trenger ekstra hjelp, Vi ønsker i denne sammenheng spesielt å løfte opp dysleksiproblematikken mange elever sliter med.

utrede muligheten for etablering av alternativ opplæringsarena i Færder for barn med store utfordringer i den ordinære undervisningen, i stedet for å kjøpe slike svært kostbare tjenester hos tilbydere utenfor kommunen.

styrke PP-tjenesten og helsesykepleiertjenesten ved skolene, og arbeide for et tilstrekkelig antall helsesykepleiere.

bedre skolenes og barnehagenes kompetanse for å forebygge og bekjempe mobbing, og følge opp den lovpålagte handlingsplan mot mobbing. Færder skal fortsatt være en kommune med nullvisjon mot mobbing.

arbeide for at det etableres miljøteam eller tilsvarende på alle skolene i Færder, slik det er etablert på Teigar ungdomsskole.

at den at den kristne kulturarven fortsatt skal videreformidles til kommende generasjoner, blant annet gjennom skolegudstjenester. Samtidig skal skolen være en åpen og inkluderende møteplass for ulike livssyn og trosretninger.

bedre elevenes digitale ferdigheter og holdninger. Samtidig ønsker vi å begrense barns og unges skjermtid, spesielt i de laveste alderstrinnene, ved å informere foreldre om viktigheten av å redusere skjermbruk, og stimulere til «foreldreavtaler» i barnehage og skole.

støtte etablering av friskoler/ideelle skoler som gir skoletilbudet i kommunen større bredde, spesielt skoler basert på alternativ pedagogikk eller livssyn.

tilby leksehjelp til elever som ønsker det, særlig gjennom samarbeid med frivilligheten, pensjonister og andre.

åpne for mobilfri skole og mobilhotell i samråd med skolen og foreldrene.

integrere kulturskolen bedre i skolene og SFO.

at alle barn i Færder skal ha en trygg og trafikksikker skolevei.

bygge ny svømmehall i samarbeid med Tønsberg kommune for å sikre alle barn i Færder god svømmeopplæring.

Ungdom

Færder KrF vil:

arbeide for å styrke og videreutvikle fritidsklubbene på Teigar og Tjøme i regi av Fritid Færder, for blant annet å fange opp ungdom som faller utenfor av ulike grunner. Vurdere etablering av fritidsklubber også andre steder hvis behov.

øke antall fritidsaktiviteter for barn og unge, og aktivt tilrettelegge for mer kultur og idrett for dem. KrF ønsker å tilby flere gratis fritidsaktiviteter til utsatte grupper av barn og unge.

styrke samarbeidet med Ungdomsrådet.

gjøre mer for å bidra til at unge blir oppsøkt med tilbud om kompetansepåfyll, etter- og videreutdanning samt tiltak og oppfølging som setter flere i stand til å ta ledige jobber.

følge bedre opp de som dropper ut av ungdoms- eller videregående skole, med tilbud om arbeid eller mentorkontakt. Målet er gjennom pp-tjenesten og et styrket miljøarbeidertilbud både å redusere og å forebygge ungt utenforskap enten i utdanning, arbeidsliv eller på sosiale arenaer, slik at de kan oppleve mestring og tilhørighet.

tilrettelegge for lærlingeplass for alle som trenger det. Sørge for at all arbeidsfør ungdom som søker sosialhjelp får tilbud om arbeid, skole eller behandling.

styrke tilbudet til ungdom med psykiske eller fysiske utfordringer. Det forebyggende arbeid blant barn og unge for å unngå ensomhet og psykiske lidelser må forsterkes bl.a gjennom helsesykepleiertjenesten. Temaet må drøftes på skolenes foreldremøter, og foresatte må utrustes til å snakke om temaet med de unge gjennom bl.a tilbud om kurs.

ta rus- og voldsproblemene blant ungdom på alvor i samarbeid med SLT og andre.

at ungdommer uten nærstående får hjelp til etablering av nettverk og fritidstilbud.

videreutvikle utlånsordningen for sports- og turutstyr via BUA Færder.

gi en ekstra håndsrekning til de familier i Færder som har en krevende økonomi og strever med å la barna delta på fritidsaktiviteter. Dersom vi ikke skal ende opp med enda flere barn som faller utenfor må det tas grep raskt. Færder KrF vil innføre et kommunalt fritidskort, hvor alle barn/unge mellom 6 og 18 år får 2500 kr i året til bruk på en fritidsaktivitet.

øke det kommunale tilskuddet til foreninger og lag for barn og unge.

Livsglede for eldre

Målsetting: Vi vil bygge et samfunn der eldre mennesker møtes med respekt, og opplever trygghet og verdighet. Ingen mennesker skal nedvurderes på grunn av sin alder. Eldre er rike på livserfaringer og er en ressurs for samfunnet som må få delta og bidra i samfunnslivet. Når behovene for pleie og omsorg melder seg skal man være trygg på at man får den hjelpen man trenger.

Færder KrF vil:

ha en god balanse mellom private og kommunale tilbydere av helse- og omsorgstjenester.

arbeide for at Færder har et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser, omsorgsboliger og bokollektiv. KrF vil stimulere til utvikling av nye typer fellesskapspregede boformer for eldre, som kan motvirke ensomhet, isolasjon og utenforskap.

styrke hjemmetjenesten, og kartlegge kommunens behov for sykehjems- og avlastningsplasser, samt behovet for tilstrekkelig ansatte for å dekke kommunens behov.

i samarbeid med frivilligheten være pådriver for flere lavterskel møteplasser og felles aktiviteter for både eldre og på tvers av generasjoner. Kommunen stiller egne lokaler til fri disposisjon for slike møteplasser så langt råd er. Det gode tilbud som gis på Sjølyst må videreutvikles og tilsvarende senter utredes på Tjøme. Vi ønsker at Smidsrød helsehus og andre eldresentre i Færder utvikles videre som attraktive sosiale møteplasser for aktuelle grupper.

styrke kontakten med de omsorgs- og pleietrengendes pårørende. Mange pårørende tar et stort omsorgsansvar for sine nærmeste, og kommunen må legge til rette for god kontakt og samarbeid.

legge opp til et godt og nært samarbeid mellom kommunen og frivilligheten. De eldre må sees på som en ressurs som kan bidra både i frivilligheten, i barnehager, på skole og andre steder, og gjennom bl.a Frivilligsentralens NyBy-app gis oversikt over ulike frivillige oppgaver hvor de eldres nærvær og bidrag både trengs og ønskes.

legge til rette for at alle som har mulighet kan bo hjemme så lenge de ønsker, og at de som ønsker det kan få omsorgsbolig. KrF ønsker å etablere team som har fokus på fallforebygging for eldre i kommunen.

videreføre behandlingstilbudet innen psykisk helse og rus, og styrke tilbudet til pårørende av de som har psykiske helse- og/eller rusutfordringer.

i samarbeid med frivilligheten og enkeltpersoner, gjennom blant annet bruk av NyBy-appen, arbeide for gode besøks- og hjelpeordninger som kan forebygge og motvirke ensomhet og isolasjon blant eldre. Kartlegge omfanget av ensomhet og behovet for møteplasser blant eldre, for å finne tiltak som kan motvirke utenforskap.

tilrettelegge for at de med nedsatt funksjonsevne, og alle som bruker stokk, krykker, rullator ol., gis mulighet til innendørs gåtrening på vinterstid i en av våre idrettshaller, gymsaler eller andre egnede lokaler, når disse ikke er i annet bruk.

etablere transportordninger som gjør det enklere for bevegelseshemmede å komme seg ut av hjemmet.

legge til rette for gode og aktuelle kulturtilbud for eldre.

at de eldre også møtes på sine trosmessige og åndelige behov uansett livssyn, og at de får mulighet til å delta på meningsfulle fritidsaktiviteter.

støtte opp om en videreutvikling av en menneskevennlig velferdsteknologi som forenkler hverdagen og øker kvaliteten på tjenestene.

videreføre en god demensomsorg i Færder, der det legges vekt på fysisk aktivitet, god ernæring, sosialt fellesskap, kognitiv trening, gode opplevelser og kultur.

videreføre tilbudet om digital hjelp gjennom SeniorNett og på andre måter. Samtidig skal alle som ønsker informasjon fra kommunen på papir, fortsatt få det.

redusere ufrivillig deltid i hjemmetjenesten og blant pleiepersonalet.

Folkehelse, friluftsliv, trivsel og livsglede

Målsetting: Folkehelsepolitikken skal bidra til å holde folk friske, redusere sykdom og hjelpe mennesker til å leve bedre med eller uten helseplager. Fysisk, mentalt og sosialt velvære gir overskudd til å mestre livet.

Færder KrF vil:

legge til rette for økt fysisk aktivitet for folk flest og særlig for barn og ungdom.

fortsette utbyggingen av sykkelveier og turstier, og etablere flere kyststistrekninger. KrF vil tilrettelegge for flere ‘hverdagsstier’ gjennom skog og utmark mellom boligområder og inn mot lokalsentra, så folk lettere velger å gå eller sykle.

sikre bedre merking og vedlikehold av både kyststiene og andre turstier i Færder i samarbeid med grunneierne.

ved hjelp av parkeringsplasser, kart og merking sikre bedre tilgjengelighet til friområder, kyst- og turstier, badeplasser og svaberg, og etablere flere bålplasser, rastesteder og gapahuker langs turstiene.

bidra til at Færders fantastiske skjærgård kan oppdages og tas i bruk av enda flere. Det må tilrettelegges på en god måte for båtfolket i kommunen, med bl.a. flere tømmestasjoner for septik i båthavnene, som kommunen finansierer og administrerer. Dette er også helt nødvendig i kampen for en renere Oslofjord.

utvikle videre Færder Nasjonalpark og Nasjonalparksenteret på Verdens Ende.

styrke kollektivtilbudet og legge til rette for at flere sykler og går.

redusere alkoholbruk ved rusforebyggende tiltak.

ha en god oppfølging og kontroll av nåværende skjenkebevillinger, og en restriktiv holdning til etablering av nye skjenkesteder.

at det ikke selges eller serveres alkohol i offentlige sammenhenger hvor barn og ungdom er til stede.

arbeide for ny svømmehall, primært i samarbeid med Tønsberg, og lokalisert i eller nær Færder kommune.

ha et særlig fokus på universell utforming og god tilrettelegging for funksjonshemmede både i tilknytning til turområder, kommunens bygg og eiendommer og ellers i kommunen.

ta i bruk alle krefter i lokalmiljøet som ønsker og kan bidra i det forebyggende folkehelsearbeidet.

arbeide mot nedbygging og privatisering i strandsonen, og følge opp og videreføre det kommunale programmet med fjerning av ulovlige hindere i hundremetersbeltet mot sjøen.

forsvare allemannsretten og muligheten for alle til å ferdes i Færders kystområder, i skog og utmark. Samtidig skal respekten for eiendomsretten og privatlivets fred ivaretas.

arbeide for at kommunen kjøper eiendom i strandsonen til friområder og allment bruk.

Arealpolitikk, boligbygging og livskraftige lokalsentra

Målsetting: Boligen vår og områdene vi bor i er svært viktige for vår velferd og livskvalitet. Boligpolitikken skal sikre at alle har et trygt og godt sted å bo, og at flest mulig får anledning til å eie sitt eget hjem. Boområder må utvikles slik at de legger til rette for sosial kontakt, nærhet til grøntområder og natur og en bærekraftig utvikling. Et velferdssamfunn bygges nedenfra, ved å vise tillit og gi ansvar til de nære og naturlige fellesskapene rundt folk. For å bygge samfunnet på denne måten trenger vi levende lokalsamfunn. Vi må gi folk større innflytelse over utformingen av sitt eget lokalmiljø.

Færder KrF vil:

arbeide for en god arealplanlegging og vern av dyrket mark. Vi er sterkt restriktive til mer utbygging i uberørte skogområder, grøntarealer, turområder og naturlandskap. Friområder og grønne lunger skal bevares og utvikles. Utbygging skal primært skje i allerede bebygde eller regulerte områder. Kommunen må legge til rette for byggefelt med varierte og attraktive tomter.

føre en aktiv og sosial boligpolitikk, med et variert tilbud av boliger i ulike prisklasser. Vi ønsker bomiljøer med blandet bosetting av både eldre, enslige og barnefamilier. Spesielt vil vi ha fokus på bygging av rimelige boliger for småbarnsfamilier og førstegangskjøpere. Vi ønsker også et bredere utvalg av arkitekturstiler inkludert tradisjonell arkitektur.

tilrettelegge for botilbud som er tilpasset både eldre og funksjonshemmede ved nye boligprosjekter (livsløpstandard), og stille krav til utbyggere om maksimal tilpasning til spesielle behov etter de nyeste byggforskriftene.

arbeide for en fortetting ved boligbygging i de sentrumsnære områdene.

videreføre boplikt på Tjøme, Brøtsø og Hvasser, og føre kontroll med at boplikten overholdes. Utrede ev. boplikt i avgrensede områder i Færder kommune (jf. Hjemseng brygge). Forhindre at helårsboliger omgjøres til feriehus og fritidsboliger.

ha fortgang på utviklingen av Teie, Borgheim og Tjøme sentrum til levende møteplasser med handel, attraktive arbeidsplasser, gode boliger, kafeer og kultur- og markedsaktiviteter, og hvor de myke verdier spesielt ivaretas.

etablere forpliktende retningslinjer for byggeskikk og stedstilpasning, og sikre bedre stilmessig samsvar mellom gammel og ny bebyggelse ved fortetting i etablerte boligmiljøer.

Næring, arbeidsplasser og verdiskapning

Målsetting: Arbeidsplasser og lønnsomme næringer utgjør ryggraden i det norske velferdssamfunnet. Vi må skape flere nye jobber for å gi enkeltmennesker mulighet til å leve frie og selvstendige liv,for at familiene og de nære fellesskapene skal kunne være trygge og for å beholde livskraftige lokalsamfunn.

Færder KrF vil:  

legge til rette for videre vekst i lokalt næringsliv, med særlig vekt på små og mellomstore bedrifter og turistnæring. Færder er et av de beste stedene i landet for dyrking av grønnsaker og andre landbruksprodukter, og landbruket må sikres gode rammebetingelser, i tillegg til øyenes yrkesfiskere.

oppmuntre til og støtte etablering av kunnskapsbedrifter, enkeltmannsforetak og gründervirksomhet.

aktivt samarbeide med reiselivsnæringen for å legge til rette for at turismen og reiselivet kan vokse i kommunen.

føre en bevisst og langsiktig politikk for å regulere attraktive tomter for ulike typer næringsvirksomhet, samt legge til rette for ny aktivitet med boliger og næring på Kaldnes Vest.

ha et godt og løsningsorientert samarbeid med Færder Næringsforening. Vi ønsker også å slippe til private og/eller ideelle aktører der disse kan løse oppgavene like godt eller bedre enn kommunen selv.

å øke antall lærlingeplasser i kommunens bedrifter. Mange unge som tar yrkesfaglig studieretning får ofte ikke lærlingplass i bedriftene. Det fører mange unge ut i arbeidsløshet.

at Færder kommune som arbeidsplass skal oppleves attraktiv, og kommunen en trygg arbeidsgiver.

at det hovedsakelig tilbys heltids stillinger i kommunal virksomhet. Det må også være rom for deltidsarbeid når ansatte ønsker det.

at bemanningsbyråer og innleide vikarer benyttes minst mulig i kommunens virksomheter.

at byggesaker behandles raskt i den kommunale administrasjon. Færder KrF er åpen for en utredning av en amnestiordning for de eldste og mer bagatellmessige ulovlighetssakene, uten at det skapes ny urettferdighet.

Klima, natur og miljø

Målsetting: Jordens tåleevne er presset til det ytterste. Den globale oppvarmingen er den største krisen menneskeheten står overfor. Vårt forbruk ligger langt over det jorda faktisk har av naturressurser. For å løse klima- og miljøkrisen må vi legge om forbruket og livsstilen på en rekke områder. Vi må ha som mål å overlevere natur og miljø i bedre stand til våre etterkommere enn da vi selv overtok ansvaret.

Færder KrF vil:

prioritere høyt det forvalteransvaret vi har for skaperverket og for generasjonene etter oss. Derfor vil vi stille sterkere krav til utbyggere når det gjelder hensynet til natur, miljø og vern av kulturlandskap.

at målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5°C skal være førende for all politikk i kommunen.

sette stort trykk på arbeidet for en renere Oslofjord, så livet – og fisken – kan vende tilbake. Nitrogenrensing av utslipp fra landbruk, næringsliv og husholdninger må prioriteres i samarbeid med staten. Vi ønsker å utfordre landbruket til driftsmetoder som verner naturen, som å unnlate høstpløying samt etablere brede kantsoner langs dyrket mark mot bekker og vassdrag.

intensivere kampen mot plastforsøplingen. Plast er en betydelig forurensningskilde i havet og langs strendene. Vi vil arbeide for at kommunen gir støtte til oppryddingsdugnad i regi av lag/foreininger. KrF vil også arbeide for mindre bruk av plast i ulike sammenhenger, og for at Færder kan bli en plastposefri kommune.

at Færders klima- og energiplan, med bl.a plan for reduksjon i klimagassutslipp, fortsetter å være et levende dokument som følges opp på alle plan i kommunen. Vi må sikre at fornybar energi har gode vilkår og vekstmuligheter, slik at det kan sikres nok ren kraft til den grønne omstillingen. Samtidig er vi svært restriktive til en etablering av vindkraft og havvindparker i vårt nærområde fordi det kan utgjøre en trussel mot både fuglelivet, havressursene og det biologiske mangfoldet.

at alle nye bygg som Færder kommune setter opp skal oppfylle strenge miljøstandarder og bruke ny miljøteknologi.

verne matjord og bevare dyrket mark, spesielt i forbindelse med nye byggeprosjekter. Oppmuntre til etablering av kjøkkenhager, privat kompostering og produksjon av kortreist mat.

aktivt følge opp Naturmangfoldsmeldingen om økt skogvern. Sikre en skogskjøtsel som kombinerer artsmangfold, muligheter for bærekraftig ressursdrift og skogen som område for naturopplevelser og rekreasjon.

fremme en bevissthet for mye større grad av gjenbruk, gjenvinning og sirkulærøkonomi både i kommunal sektor og ellers, og bekjempe bruk-og-kast-mentaliteten.  

Et mangfoldig kulturliv

Målsetting: Et rikt og variert kulturliv er en av forutsetningene for et levende demokrati, og har stor betydning for den enkelte og som samfunnsbyggende kraft. Frivillighet og personlig engasjement er bærebjelken i et fritt, sterkt og variert kulturliv, og den lokale politikken må oppmuntre og legge til rette for dette.

Færder KrF vil:

at mangfoldet av kulturvirksomhet i Færder utvikles videre, og at Kulturskolen gis gode rammebetingelser.

legge til rette for gode lokale møteplasser for kultur, frivillighet og befolkning.

at det skal være gratis for frivillige lag og foreninger å benytte kommunale bygg og anlegg til ulike aktiviteter.

sørge for at kor, korps og band har god tilgang på øvingsrom, at fritidsklubber, lag og foreninger har steder å være, og at lokale kunstnere kan utvikle seg i kommunen.

legge til rette for gode og aktuelle kulturtilbud for eldre.

at når kommunale bygg skal ha utsmykning skal lokale kunstnere prioriteres.

at elever som ikke har mulighet til å betale selv kan tilbys behovsprøvd kontingentbetaling ved Færder kulturskole.

støtte opp om og forsterke Færder kommunes arbeid med kulturminnevern og vern av kulturlandskap.

Frivillighet, integrering og inkludering

Målsetting: Den store grad av frivillighet i lokalsamfunnene har lagt grunnlaget for at Norge har blitt et av verdens beste land å bo i. Dugnad, frivillighet og ideelle virksomheter har vært avgjørende for utviklingen av det norske velferdssamfunnet. Vi må gi sivilsamfunnet og frivilligheten gode vekstvilkår, for å styrke sosialt fellesskap, mangfold og maktbalanse i det norske samfunnet. Å spille på lag med frivilligheten er noe av det klokeste det offentlige kan investere i og en kjerneoppgave innenfor hele tjenestetilbudet til Færder kommune.

Færder KrF vil:

utvikle videre Frivilligsentralens gode arbeid i kommunen, som for mange innbyggere er deres viktigste sosiale arena. Vi ønsker flere aktivitetskvelder og annet for ulike aldersgrupper og familier, gjerne i samarbeid med kirken, Røde kors og andre.

styrke samarbeidet generelt mellom Frivilligsentralen, kommunen, velforeninger, kirken og andre frivillige organisasjoner og lag. KrF ønsker å gi gode arbeidsvilkår for frivillige lag og organisasjoner; standardsvaret fra kommunen skal være “ja”.

i samarbeid med Frivilligsentralene, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner skape flere lavterskel møteplasser for både eldre og på tvers av generasjoner.

at kommunen stiller seg positiv til å ta imot og integrere de flyktninger IMDI ber oss om. Vi vil arbeide aktivt for at flyktninger lærer seg norsk, kommer i lønnet arbeid eller gjennomfører utdanning. Vi vil også utfordre lokale arbeidsgivere til å bli mer positive til å ansette flyktninger og innvandrere. Vi vil arbeide for at kommunen etablerer flere praksisplasser for arbeidssøkende og innvandrere.

arbeide målrettet for å styrke integreringen av flyktninger, asylsøkere og innvandrere i Færder. KrF i samarbeid med frivilligheten ønsker å etablere et ‘flyktningevenn’-tilbud, hvor alle flyktninger tilbys en norsk venn til fellesskap, råd og veiledning. Vi ønsker å skape flere møteplasser mellom flyktninger og etnisk norske innbyggere, og også øke kontakten med og integreringen av de ulike flerkulturelle miljøene i Færder. Vi vil støtte idrettens arbeid for bedre integrering og inkludering av innvandrerbarn og -ungdom i kommunens ulike idrettssammenhenger.

Tro og livssyn

Målsetting: Vårt land er formet av en sterk kristen kulturarv, samtidig som samfunnet i dag preges av et stadig større tros- og livssynsmangfold. Tro, religiøs praksis og tradisjoner har stor betydning for enkeltmennesker, samtidig som tros- og livssynssamfunnene har en viktig samfunnsskapende betydning. I Færder har kirke og kristenliv lange og rike tradisjoner. Kristen tro og andre livssyn må fortsatt sikres gode arbeidsforhold i vår kommune.

Færder KrF vil:

videreføre samarbeidet mellom kommunen og Den norske kirke, og styrke kontakten kommunen har med de øvrige tros- og livssynssamfunnene i Færder.

sørge for at Færder kirkelige fellesråd får tilstrekkelig midler til å utføre sitt samfunnsbidrag innen kirkelige tjenester, slik at kommunens innbyggere kan tilbys verdige tjenester ved vigsel, begravelse og andre av livets viktige hendelser. Det må også tilføres ressurser slik at kirkebyggene og gravplassene blir ivaretatt og vedlikeholdt på en forsvarlig måte.

bidra til å skape gjensidig respekt, tillit og mangfold når det gjelder tro og livssyn i vår kommune. Færder er og skal være en livssynsåpen kommune. KrF vil arbeide aktivt for å skape dialog mellom mennesker med forskjellig livssyn i vår kommune for å skape god kontakt og gjensidig forståelse for viktige fellesskapsverdier.

videreføre tilretteleggelsen av livssynsnøytrale seremonirom i kommunen.

at de eldre og beboere på våre institusjoner møtes også på sine trosmessige og åndelige behov.

utfordre kirker, menigheter og andre organisasjoner i kommunen til å åpne sine lokaler for aktivitetskvelder for barn, ungdom, flyktninger og andre grupper med behov for fellesskap og engasjement.

Samferdsel

Målsetting:  En god, moderne og trafikksikker samferdsel er avgjørende for å skape en enklere hverdag for folk flest og gode bo- og arbeidsmarkedsområder. Transportsektoren står samtidig midt i det grønne skiftet. Færder må være en foregangskommune for miljøvennlig samferdsel og klimakutt.

Færder KrF vil:

arbeide for en sluttføring av fastlandsforbindelsen Ramberg-Smørberg, først og fremst av hensyn til samfunnssikkerheten. I tillegg ønsker næringslivet i kommunen en bedre og tryggere løsning på vår forbindelse til fastlandet, og at den ikke må utsettes enda en gang eller forsinkes unødig. Vi vil samtidig arbeide for at de som mister hjemmene sine eller må avstå en større eller mindre del av egen eiendom pga fastlandsforbindelsen, gis tilfredsstillende kompensasjon for dette.

styrke kollektivtilbudet og utvikle nye kollektivmuligheter, blant annet tverrforbindelsen Bergan-Borgheim, og bestillingsordninger med maxi-taxi, spesielt for eldre og funksjonshemmede. Det er behov for hyppigere bussavganger til/fra øyene. Holdeplasser og kaier må ha leskur eller venterom.

at Færders klima- og energiplan, med bl.a plan for reduksjon i klimagassutslipp, skal være et aktivt dokument ikke minst innen samferdselssektoren på øyene.

støtte en videreføring av fergetilbudet til Bolærne. ha stort fokus på videre utbygging av gang- og sykkelstier i kommunen, og at det tilrettelegges for gående og syklende ved alle nye samferdselsprosje