Kommuneprogram 2023-2027

Valgprogram for Enebakk Kristelig Folkeparti

IDEOLOGI

Enebakk Kristelig Folkeparti (heretter KrF) er et kristendemokratisk sentrumsparti. Vår politikk skal beskytte menneskeverdet, bidra til at alle mennesker får oppfylt sine rettigheter og at de får erfare rettferdighet. Den skal forvalte naturen, ressursene og kulturen til beste for alle mennesker og fremtidige generasjoner. Våre løsninger skal vise tillit til enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn og vår solidaritet med alle som er avhengige av fellesskapenes støtte, samt vår vilje til å bygge et sterkt velferdssamfunn og skape en bedre fremtid.

Kristne verdier som menneskeverd, forvalteransvar og nestekjærlighet er grunnsteinene for KrF sin politikk. Vi tror gode samfunn blir bygd nedenfra og i samspill mellom enkeltmennesket, familien, privat og frivillig virksomhet og offentlige forvaltning.

KrF vil løfte fram fellesskapene og utfordre den form for individualisme som underkjenner viktige institusjoner som familie, skole, arbeidsliv og ulike lag og foreninger. På samme måte vil vi utfordre materialismen, for mennesket er mer enn en forbruker og en brikke i et spill. Sammen kan vi skape et varmt og inkluderende samfunn med plass til alle.

Våre satsingsområder:

BARN, OPPVEKST OG ALDERDOM.

Barn er ulike. Familier er ulike. Det viktigste vi kan gjøre for å sikre alle barn en trygg og god oppvekst er å styrke familiene og gi foreldre trygghet og støtte til å kunne møte barnas behov. I barnehagen, skolen og på SFO skal hvert enkelt barn oppleve å bli sett, utvikle seg og oppleve mestring. KrF ønsker å styrke samarbeidet med frivillige, og kunne utvide rammen rundt barna.

Et barn kommer ikke med noe bruksanvisning, og for mange nybakte foreldre kan den nye familiesituasjonen være overveldende. Da er støtte og veiledning fra helsestasjonen en stor trygghet.

FLEKSIBELT BARNEHAGEOPPTAK

Rett til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år i november i opptaksåret. For familier som får barn i desember eller tidlig på året, kan situasjonen være svært krevende. Et desemberbarn kan måtte vente i 8 måneder for å få barnehageplass, og foreldrene må enten selv være hjemme i ulønnet permisjon til tross for et ønske om barnehageplass, eller finne en privat løsning. Valgfriheten må gjelde både ved ønsket om å være hjemme litt lenger, og dersom foreldrene ønsker barnehageplass.

KrF ønsker:

• Fleksibelt barnehageopptak for å sikre full valgfrihet.

STØTTE TIL FAMILIER MED 3 BARN ELLER FLERE

Vi må tilrettelegge for at familier som ønsker det kan få flere barn. Tiltak for å gjøre det lettere å få tre barn eller flere kan være:

• At Kommunen gir 25.000,- kroner i støtte til familier med 3 barn eller flere, som trenger å bytte bil når nye biler må være elbiler.

• Gratis barnehage for barn nummer 3 eller flere

Søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage

KOMMUNEØKONOMI

KrF vil fortsatt arbeide for at Enebakk skal bestå som egen kommune.

Det er fortsatt nødvendig å drifte kommunen på best måte for å holde kostnadene nede. Vi ser at stadig flere mennesker ønsker å bosette seg i kommunen vår. Det er derfor viktig å legge til rette for denne utviklingen.

Krf vil derfor:

 • ikke innføre eiendomsskatt.
 • beholde kommunale avgifter på et forsvarlig nivå

TRYGGE SKOLEVEIER OG SKOLER

Barn og unge er spesielt sårbare, og deres ferdsel i trafikken krever i noen tilfeller målrettede tiltak.

KrF ønsker:

• Etablere Hjertesoner rundt skolene. En hjertesone er en mest mulig bilfri sone rundt skolen, og målet at flere barn skal gå, sykle og sparke trygt til og fra skolen.

• Gjennomføre barnetråkk-kartlegginger. Gjennom barnetråkk registreres hva barna liker eller opplever som problemer og farer langs skoleveien, og dette kan brukes som kunnskapsgrunnlag ved utarbeidelse av planer og fysiske trafikksikkerhetstiltak.

• Enebakk kommune bør jobbe for å bli godkjent som «Trafikksikker kommune» av Trygg Trafikk. Godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet i hele kommuneorganisasjonen.

• 0-visjon for mobbing. Alle elever skal oppleve trygghet i skolehverdagen. Så langt har mobberne blitt prioritert i Enebakk-skolene. Å flytte mobbeofrene til en annen skole i bygda er et nederlag for alle.

GOD OVERGANG FRA BARNESKOLE TIL UNGDOMSSKOLE
Overgangen mellom barneskole og ungdomsskole kan for mange være overveldende og tøff.

KrF ønsker:

• For å raskt etablere kontakt med skolehelsetjenesten, og som et forebyggende tiltak, kan alle elever tilbys en oppstartssamtale med helsesykepleier eller sosiallærer ved skolen.

 • Ved å trekke inn flere yrkesgrupper i ungdomsskolen, styrkes laget rundt elevene.

FRIVILLIGHET

 KrF vil ha en aktiv frivillighetspolitikk som er satt i system. Denne må utarbeides i dialog med frivilligheten, og baseres på det grunnleggende premisset om at frivilligheten er uavhengig og et mål i seg selv.

KrF vil:

• Stille kommunale bygg og møterom gratis til disposisjon for møter og aktiviteter i frivillige lag og organisasjoner.

• Ha et tett samarbeid med tros- og livssynssamfunnene i kommunen, og anerkjenne arbeidet disse gjør for lokalsamfunnet.

• I samarbeid med Kirkens fellesråd vurdere å opprette flere diakonale stillinger i kommunen.

HELSE OG OMSORG

 KrF´s politikk skal beskytte menneskeverdet, bidra til at alle mennesker får oppfylt sine rettigheter og at de får erfare rettferdighet og trygghet. KrF ønsker å sikre en verdig aldring for alle kommunens innbyggere og gi alle den helsehjelpen de trenger. Dette innebærer en helhetlig tenkning der fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov blir i ivaretatt.

KrF vil:

 • Folkehelseperspektivet må være førende for alle tiltak rettet mot våre innbyggere.
 • Sørge for at vanskeligstilte barn og unge får mulighet til å delta på linje med andre.
 • Øke tilgjengeligheten og tilbud for funksjonshemmede.
 • at kommunen må legge planer og iverksette tiltak for å sikre at det kommer på plass et forebyggende og helsefremmende tilbud til alle barn og unge.

KOMPETANSE

God og riktig kompetanse er avgjørende for å kunne gi gode og trygge helsetjenester.

KrF vil:

 • Bevilge kompetansemidler til helse, som et ledd i å sikre kompetent arbeidskraft,

• Starte et prosjekt hvor tjenesten selv ser på om riktig kompetanse brukes på riktig sted.

• Gi ansatte en mulighet til å påvirke egen turnus og stillingsstørrelse som et ledd i å bevare nødvendig kompetanse.

• Legge til rette for å bygge tverrfaglige fagmiljø, evt i samarbeid med nabokommune (-r) for å være en attraktiv arbeidsgiver.

 • Økt fokus på bedre kommunikasjon i tjenesten

TJENESTER TILPASSET DEN ENKELTE

Kommunens tjenester skal tilpasses den enkeltes behov. Derfor er det viktig for KrF at fokuset settes på hva den enkelte mestrer selv og tildeler tjenester etter det, og ikke på hvilke omsorgsbehov som avdekkes.

KrF vil:

• Opprette tverrfaglige vurderingsteam for tildeling av kommunale tjenester, for å sikre at innbyggeren får best mulig og riktig tjeneste tildelt.

• Ta i bruk mestrings trappa, for å sikre at innbyggeren/pårørende får medbestemmelse og at innbyggeren får riktig nivå på tjenesten

 • Opprette “en dør inn” til informasjon om-, og tildeling av tjenester

• Tilgang på bolig tilrettelagt etter behov, utvikle ulike boformer, bofellesskap for eldre med mulighet for heldøgns omsorg, boliger spesielt tilrettelagt for personer med demenssykdom

• Eldreomsorgen må se hele mennesket, og ivareta hver enkelts behov på alle nivå, også åndelig.

• Tilby ulike former for velferdsteknologi for å sikre hver enkelt størst mulig mestring og medbestemmelse over eget liv.

SAMARBEID MED FRIVILLIGHETEN

Det frivillige arbeidet er en bærebjelke i kommunen.

KrF vil:

• Legge til rette for å styrke samarbeidet med frivillige. For eksempel til matombringing, besøksvenn eller spisevenn

• Legge til rette for generasjonsmøteplasser og tilrettelegge for at ulike lag og foreninger kan møtes på helsesenter og sykehjem.

PALLIASJON – OMSORG VED LIVETS SLUTT

Palliasjon er mer enn omsorg ved livets slutt.

• Tilrettelegge for best mulig livskvalitet ved livets slutt, enten i hjemmet eller på institusjon.

• Heve kompetansen på palliasjon gjennom videreutdanning

• Sikre bedre tilgang på pårørenderom på sykehjemmene

PSYKIATRI OG RUS

Vi erkjenner at stadig flere barn og unge i Enebakk sliter med livet.

KrF vil:

 • All kommunal virksomhet rettet mot barn og unge skal ha forebygging som grunntanke i sitt arbeid.
  • Opprette et lavterskeltilbud innen psykiatri/rus: Hvor det gis veiledning, informasjon om tjenestetilbud og ulike botilbud.

• Opprette eget tilbud for unge rusmisbrukere.

KLIMA OG MILJØ

Klimaendringer er en av våre mest alvorlige utfordringer. Lokalt kan det gjøres flere grep for å kutte klimagassutslipp, og forebygge naturskader gjennom å sikre bygg og infrastruktur mot skader. Det offentlige kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 600 milliarder kroner årlig.

KrF vil:

 • Enebakk må stille krav til at innkjøpene er klima- og miljøvennlige slik at kommunen kan kutte utslipp og stimulere til innovasjon og utslippskutt hos leverandørene. Krav kan stilles ved enkeltprosjekter eller nedfelles i kommunens i innkjøpsstrategi.

INVESTERINGER

Gravplassene ved Enebakk kirke har begrensede reserver.

KrF:

 • vil snarest mulig gjennomføre bygging av gravlund og livssynsnøytralt seremonirom og bygg til kirkelig virksomhet på Flateby.