Politisk program

Program for Bodø KrF 2023–2027

Tid til det viktigste

KrF er et kristendemokratisk parti, bygget på sterke og trygge kristne verdier – grunnmuren i det norske samfunnet. Det kristne menneskesynet legger til grunn at alle mennesker er skapt med ukrenkelig verdighet og rettigheter. Nestekjærligheten forplikter til radikal omsorg og solidaritet. Mens forvalteransvaret tilsier at miljøet og ressursene skal forvaltes ansvarlig til beste for alle mennesker, både nålevende og kommende generasjoner.

KrF vil bygge et varmere samfunn, der vi slår ring om det som virkelig betyr noe for samfunnet. Vi bryr oss om det viktigste i folks hverdag og tar tak i de viktigste utfordringene i vår tid. 

Bodø Krf vil arbeide for:

Kapittel 1

En helsetjeneste med menneskeverdet i sentrum

Dette kapitlet handler om det Bodø KrF mener kommunen må gjøre for å opprettholde, og også bedre, helsetilbudet til innbyggerne våre.

Det blir stadig flere eldre i befolkningen, og de eldre blir stadig friskere. Samfunnet trenger derfor et nytt syn på eldre mennesker. De eldre er en ressurs, både for seg selv, for familiene sine og for Bodø kommune.

Grunnlaget for god helse er riktig ernæring, fysisk aktivitet, sunne boliger, rent miljø og god tilgang på helsetjenester og hjelpemidler. Bodø KrF mener det er viktig å forebygge sykdom og helseproblemer og slik bidra til aktiv livshjelp samtidig som kommunen sørger for et tilbud om likeverdige tjenester til alle innbyggere.

KrF er opptatt av at kommunen ruster seg til utbygging av hverdagsrehabilitering og bo- og pleietilbud for eldre og andre pleietrengende, slik at vi kan møte de behovene vi vet kommer. KrF ønsker et likeverdig tilbud til alle eldre. Kommunens velferdstjenester skal utvikles i et samspill mellom enkeltmennesker, offentlige myndigheter og ideell og frivillig virksomhet. Kvalitet, trygghet, tilgjengelighet og omsorg skal utgjøre kjerneverdiene. KrF mener aktiv livshjelp er viktig for å sikre alle et godt liv, og en verdig død. Selv når alvorlig sykdom rammer kan livet oppleves meningsfullt, med en helhetlig omsorg, god smertelindring og individuell tilrettelegging.

Bodø KrF vil:

 • Legge til rette for at de seniorer som ønsker det, kan stå lenger i arbeid i Bodø
  kommunes virksomheter, blant annet gjennom fleksible deltidsordninger
 • At hjemmetjenesten får gode nok rammer slik at de som har behov for tjenester skal få nødvendig og profesjonell hjelp til rett tid
 • At tjenestene tilrettelegges slik at eldre kan bo hjemme så lenge man selv ønsker det, og det er forsvarlig, blant annet gjennom å videreutvikle virtuell helseavdeling
 • Fortsette med hverdagsrehabilitering med mål om å leve lengst mulig i eget hjem
 • Etablere «spisevenn-konseptet» etter modell fra Bergen kommune
 • At Bodø kommune fortsatt skal være en foregangskommune når det gjelder
  velferdsteknologi
 • At antall sykehjemsplasser økes, i tillegg til antall omsorgsboliger og heldøgns
  omsorgsplasser, og at ektepar på sykehjem kan bo sammen så sant det er mulig
 • At det legges til rette for flere kulturtilbud og aktiviteter ved sykehjemmene
 • At sykehjemsbeboere og personer i omsorgsboliger o.l. gis mulighet til å praktisere sin religion, uavhengig av hvilken tro de har
 • At Bodø kommune styrker tilbudene til yngre personer med demens og deres
  pårørende, slik at disse får et tilpasset helse- og hjelpetilbud
 • Øke tilbudet om dagsenter og dagaktiviteter for hjemmeboende personer med
  demens, og utvide dette til kveld og helg
 • Få matlukta tilbake på sykehjemmet! Beboerne som får mat i kommunale institusjoner skal oppleve å få et sunt, variert og tiltalende kosttilbud.
 • Stimulere til økt legedekning på sykehjem for å sikre spesialisert behandling og
  smertelindring for alvorlig syke og døende
 • Stimulere til bred kompetanseheving om palliasjon blant helsepersonell i
  kommunehelsetjenesten
 • Sørge for et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud til alvorlig syke og døende barn, herunder sikre familien tilgang til koordinator, uavhengig av barnets diagnose

 

Kapittel 2

Bodø – et godt sted for barn å vokse opp

En god barndom varer livet ut. Et samfunn som er godt for barna, er godt for alle og Bodø KrF har som mål at Bodø skal være Norges beste kommune å vokse opp i! Da trenger vi et spesielt blikk på de sårbare og utsatte barna.

Alle barn skal ha like muligheter til å bli sett, delta og utvikle seg i sitt oppvekstmiljø. Dette krever barnehager som lar barna utforske livet på egne premisser og skoler som ser hele eleven. Byen skal ha gode leke-, aktivitets- og kulturtilbud for barn og unge.

Bekjempelsen av barnefattigdom og arbeidet for et godt barnevern vil være sentrale satsinger i årene som kommer, sammen med en styrking av helsetilbudet for barn og unge.

Bodø KrF vil legge til rette for at alle barn skal få en trygg oppvekst. Derfor skal familiene styrkes og ikke styres.

Familie

Foreldre har ansvar for sine barn og er deres viktigste rollemodeller. I familien lærer barna om tilhørighet, nærhet til andre, sosial kontakt og felleskap mellom mennesker. Bodø KrF mener at de fleste foreldre er fullt ut i stand til å gjøre gode valg for sine barn og sin familie. Barn er forskjellige, og familier er forskjellige. Derfor må vi ha velferdsordninger som gjør at folk har en reell mulighet til å velge løsninger som faktisk passer deres situasjon.  Ekspempler på dette er at noen velger å utsette barnehagestart, eller velger å ikke være i lønnet arbeid mens barna er små.

Vi mener det er viktig å legge et godt grunnlag for at mødre skal velge å bære frem barnet, og vil derfor jobbe for at det også gis 1G i kommunal engangsstøtte ved fødsel, når det ikke er tjent opp rett til foreldrepenger. Dette gir en bedre økonomi for blant annet enslige mødre og studenter. I tillegg ønsker vi å styrke frivillige organisasjoners arbeid med avlastningstjenester og hjelp til familier som har behov for det. Vi tenker særlig på unge enslige mødre, studenter, flyktninger og andre nyetablerte uten familienettverk i nærheten.

Bodø KrF vil:

 • at kommunen opprettholder og utvider fritidskortet til barn over 6 år
 • legge til rette for sosiale møteplasser som åpne barnehager, lekeplasser og grønne lunger i nærmiljøet
 • opprettholde tilbud om foreldreveiledningskurs til nye foreldre, og at samlivsproblemer forebygges gjennom samtalegrupper og samlivskurs, gjerne i regi av frivillige
 • ha bedre hjelp og avlastning for familier der omsorgsperson eller barn er alvorlig syke
 • styrke tilbudet til barn i vanskelige oppvekstmiljø
 • at det gis god rådgivning til vanskeligstilte gravide 
 • at det gis kommunal kontantstøtte på 1G (i 2023 utgjør dette kr 118.620,– kr) til mødre uten rett til foreldrepenger som får barn
 • styrke ideelle og frivillige organisasjoner
 • utvikle gode og hensiktsmessige tjenester i barne- og familieenheten med koordinering av tjenester
 • utvide HomeStart og lignende tilbud i kommunen

Barnehage og skole

En barnehage som lar barn være barn

Barnehagene skal ikke være små skoler, men et sted der barna lærer gjennom lek, opplever trygghet og mestring gjennom stabil tilknytning til voksne. Barna i barnehagen skal utforske livet på egne premisser. Det er særlig viktig at de ansatte kan sette inn tiltak som sikrer alle barn en god språkutvikling. Barnehagen skal gi trygghet, omsorg og et godt lek-basert pedagogisk tilbud.

Bodø KrF vil:

 • Sikre at antall voksne i barnehagene våre er i tråd med normen
 • Mer enn 50 % av personalet skal være pedagoger. Dette kan stimuleres gjennom gode mentorordninger og andre gode ordninger for nyansatte pedagoger og støtte til etter- og videreutdanning.
 • Styrke rekrutteringen til barnehagene, særlig av menn.
 • At foreldre, så langt som mulig, får barnehage i rimelig avstand fra hjemmet.
 • Barnehageopptak gjennom hele året slik at foreldrene har større valgfrihet i forhold til starttidspunktet.
 • .
 • Sikre et mangfold i barnehagetilbud og god balanse mellom kommunale, ideelle og private barnehager.
 • At det skal være mulig å etablere familiebarnehager og at det er flere åpne barnehager i kommunen.
 • At det, ved behov, blir prioritert ansettelse av morsmålsassistenter i barnehager
 • At samiske barn sikres et fortsatt godt barnehagetilbud, med opplæring i samisk språk og kultur.
 • Barnehagene skal formidle kjennskap til vår kristne og humanistiske arv og det religiøse mangfoldet i byen. Det er naturlig at tradisjonelle høytider som jul og påske markeres som kristen høytid.
 • Når foreldre ønsker det, skal barn få delta på livssynspregede aktiviteter i kirker eller i andre sammenhenger, i barnehagetida. Dette må det legges til rette for, i samarbeid med f.eks. Den norske kirke.

En skole som ser hele eleven

En god skole gir like muligheter for alle og er det beste vi kan gi barn og unge. Kunnskap er det som gir oss mulighet til å ta ansvar for våre liv og realisere vårt potensial. Kunnskap er nøkkelen til at alle kan delta i samfunns- og arbeidslivet. En god skole i dag gir Bodøsamfunnet bedre forutsetninger for å lykkes som en attraktiv kommune i morgen.

KrF ønsker først og fremst å styrke innsatsen på de laveste trinnene. Med tidlig innsats vil KrF sikre både bedre ferdigheter i basisfagene, god sosial kompetanse og god språkopplæring for minoritetsspråklige.

KrF vil understreke betydningen av humanistiske, praktiske og estetiske fag i skolen. Skolen er, sammen med hjemmet, samfunnets viktigste formidler av kunnskap, ferdigheter og verdier. KrF vil arbeide for at den offentlige skolen skal preges av kristne og humanistiske verdier. Dette verdigrunnlaget skal være tydelig, samtidig som skolen også skal sikre ulike minoriteters rettigheter.

Skolen skal holde god faglig kvalitet og legge vekt på trivsel. Friskoler skal være et supplement og et alternativ til den offentlige skolen, og skal kunne gi foreldrene mulighet til å velge undervisning for sitt barn ut fra sitt ståsted. 

Skolebygg og uteområder skal være tilrettelagt for barn som er avhengige av rullestol eller andre forflytningshjelpemidler.

 1. Sats på Bodø-læreren
 2. Lærerne skal ha gode arbeidsforhold. De skal kunne bruke mer tid på undervisning enn rapportering.
 3. Ansatte i skolen skal sikres kompetanse til å oppdage og følge opp barn med spesielle behov.
 4. Lærerne skal ha et godt tilbud om etter- og videreutdanning.
 5. Belønningsordningene skal opprettholdes for lærere ved nytilsettinger på skoler i distriktene.
 • Tidlig innsats
 • Tidlig innsats er viktig for å gi alle elever like muligheter – og for å hindre frafall senere.  Målet er at kunnskapshull hos elevene tettes så tidlig som mulig.
 • Vi ønsker en tryggere overgang til skolen for de minste. KrF ønsker en lekbasert pedagogikk de første skoleårene, særlig i første klasse.
 • Erstatte første klasse med et førskoleår.
 • Det skal være god lærertetthet i grunnskolen, i tråd med den nasjonale normen om maks 15 barn per lærer på 1.- 4. trinn.
 • Alle barn må bli sett og gis mulighet til å utvikle seg og oppleve mestring, uavhengig av faglige forutsetninger. Det betyr at skolen må ha tilstrekkelig ressurser til tilpasset undervisning og spesialundervisning.
 • Kommunens tverrfaglige team må reetableres og sikres stabil drift, siden dette er til hjelp for skolene når de legger til rette for elever med særlige utfordringer.
 • Barn og foreldre med minoritetsbakgrunn skal sikres nødvendig tilrettelegging, oppfølging og opplæring for å henge med i undervisningen og skolehverdagen.
 • En bedre skoledag og gode læringsmiljø
 • Gode fysiske forhold for læring, særlig med tanke på innemiljø og inneklima på skolene.
 • Trygge skoleveier i hele kommunen, året rundt, slik at skoleelevene har mulighet for å gå eller sykle til skolen. Dette innebærer også god trafikkopplæring og trafikkforståelse for foreldre og barn
 • Anti mobbe- og rusprogram skal være sterkt integrert i Bodø-skolene.
 • SFO skal kunne tilby ulike fritidsaktiviteter i samarbeid med kulturskolen, menigheter og frivillige organisasjoner.
 • Støtte til organisasjoner som tilbyr leksehjelp.
 • Tilbud om gratis svømmeopplæring, utover det som gis i skoletiden, for de som trenger det og at det legges til rette for at alle barn får mulighet til å lære å svømme innen utgang av 4. klasse.
 • Ungdomsskolene må tilby flere praktiske fag enn før.
 • Bodø kommune må sikre at elevene tilbys fremmedspråk, av hensyn til behovet i samfunnet og næringslivet og de økte mulighetene dette gir elevene senere, i studier og arbeidsliv og for personlig utvikling. Tysk bør tilbys ved alle ungdomsskolene, siden det er dette fremmedspråket, ved siden av engelsk, som det er mest behov for i samfunnet. Spansk og fransk bør også tilbys.
 • Et mangfoldig skoletilbud
 • Skolene må i størst mulig grad ligge nær der elevene bor, særlig for barneskolens del. Ved justeringer av skolekretser skal det tas hensyn til barnas behov for forutsigbarhet og trygge skoleveier.
 • Bodø kommune skal være åpen for etablering av friskoler
 • Naturskolen skal være et tilbud til bodøelevene
 • Elever som trenger alternative opplæringsarenaer, skal ha gode ordninger for dette
 • Alberthaugen skole skal opprettholdes
 • Østbyen skole er et viktig nærmiljøsenter og skolens funksjon som mottaksskole må opprettholdes
 • Verdiforankret og livssynssåpen skole
 • Skolen skal bygge på og preges av verdiene i den kristne og humanistiske kulturarven. I dette inngår respekten for den enkeltes menneskeverd, forvalteransvaret overfor naturen som vi er en del av, nestekjærligheten og en vitenskapelig grunnholdning til omgang med fakta og temaer.
 • En livsynsåpen skole betyr at det skal være rom for skolelagsvirksomhet og andre livssynsbaserte aktiviteter. Det skal være tilbud om skolegudstjenester, med gode alternativer for dem som ønsker å fritas for dette.
 • Vår kultur har sine røtter i kristendommen, derfor er det naturlig at elevene får særlig god kjennskap til grunnelementene i kristendommen, ikke minst Jesu liv og lære. Jesu radikale budskap om nestekjærlighet må fortsatt bli fortalt og grunnet på i norske klasserom.
 • Det skal vises åpenhet og respekt både for kristendommen som samfunnsformende religion i Norge i tusen år og andre livssyn som også er til stede i dagens verden. En slik holdning utelukker ikke en kritisk holdning, basert på fakta eller undring. Det er viktig at alle elever opplever at de selv og det livssynet de er vokst opp med blir møtt med toleranse og vilje til forståelse.
 • KRLE-faget og andre fag skal gi kunnskaper om kristendommen og andre livssyn på en måte som de som identifiserer seg med livssynet kan kjenne seg igjen i.

Kapittel 3

Bodø kommune skal være trygg og rik på muligheter og opplevelser – og et sted der ulike mennesker kan trives og utnytte sitt potensiale

Bodø kommune er i stadig utvikling og ønsker å tiltrekkes seg nye næringer og flere folk. Vi er en ung universitetsby. KrF ønsker at Bodø skal utvikle seg til å bli et attraktivt studiested og at Nord universitet videreutvikles som regionalt senter for utdanning og forskning.

Studentbyen Bodø

Det er Bodø kommunes ansvar å tilrettelegge for at Nord universitet har gode rammer, slik at de kan fortsette utviklingen som regionalt senter for utdanning og forskning. Næringslivet spiller en viktig rolle her, spesielt i utviklingen av nasjonal spisskompetanse. Vi ønsker at Bodø skal utvikle seg til å bli et attraktivt studiested, også for studenter utenfor fylket. Dette gjør vi ved å støtte og tilrettelegge for studentvelferden. I tillegg til Nord universitet mener vi at det er en styrke at Bodø kommune også ønsker andre utdanningsorganisasjoner velkommen til kommunen.

Bodø KrF vil:

 • At Nord universitet videreutvikles som regionalt senter for utdanning og forskning, med kompetanse- og teknologiutvikling i nært samarbeid med næringslivet.
 • Støtte arbeidet med samarbeidsavtaler mellom Bodø kommune og universitetet
 • At flere etablerer seg i Bodø etter endt utdanning 
 • Støtte utbygging av “campus” og tilrettelegging for et aktivt studentmiljø i universitetsområdet på ettermiddags- og kveldstid.
 • øke fokuset på studentenes velferd
 • At universitetet ivaretar sitt nasjonale ansvar for høyere utdanning og forskning i lule- og sørsamisk, blant annet gjennom videreføring og opprettelse av samiske utdanningsprogram
 • Opprettholde desentralisert sykepleieutdanning i Bodø og på Helgeland
 • At studietilbudet for utviklingshemmede studenter ved Nord universitet videreføres
 • At Bodø er en attraktiv kommune for etablering av utdanningsorganisasjoner, både for fagskoler, høyskoler/universiteter, voksenopplæring og private opplæringssteder
 • At flere studenter bosetter seg i Bodø sentrum. KrF ønsker derfor at Bodø Kommune utvikler en plan for bosetting av studenter i sentrumsområdene for studentene i Nord universitet og UiT.

Folkehelse og helsetilbud

Livsstilssykdommer og ensomhet utgjør en stadig større del av sykdomsbildet i vårt moderne samfunn. Spesielt er det viktig å sette søkelyset på psykiske problemer hos barn og ungdom. Problemene må gripes tak i tidlig. Her har helsestasjonene og skole- og ungdomshelsetjenesten en viktig oppgave.  Når vi snakker om folkehelse, rent miljø og å forebygge sykdom og helseproblemer, mener Bodø KrF at det også er viktig å ta med problematikken rundt elektronisk stråling, og det faktum at folk opplever forringet livskvalitet og sykdom på grunn av dette.

Bodø KrF vil:

 • At helsestasjonene, barnehagene og skolene benyttes aktivt for informasjon om helse
 • At kommunen tilfredsstiller myndighetenes krav til forskrift for miljørettet helsevern, særlig i byggene til skoler, barnehager og sykehjem
 • At det er et godt samarbeid mellom ulike brukerorganisasjoner og kommunen slik at kommunen kan dra nytte av deres erfaringer og kunnskaper 
 • At det etableres møteplasser på tvers av generasjoner i de ulike delene av kommunen.   
 • Opprettholde gode friluftstilbud for Maskinisten, Bratten, Kyststien. Det skal være enkelt for kommunens innbyggere å komme seg ut i naturen.
 • At det skal foretas målinger rundt om i kommunen for å dokumentere hvor mye stråling barn og voksne er utsatt for i de kommunale byggene, og der folk ferdes mest i sentrum
 • At kommunens åpne internett sperres for tilgang til apper og programmer som brukes til å sende/dele anonyme meldinger. Målet er å begrense mobbing, og at kommunes nett ikke skal bli brukt til slike ting.

Frivillighet, idrett, friluftsliv og kultur 

Frivillig arbeid

Frivilligheten – et viktig tannhjul i samfunnsmaskineriet

Frivillig arbeid er en av bærebjelkene våre, og er en verdi som KrF setter høyt. Bodøværingene har lang tradisjon innen frivillig arbeid og det å bygge samfunnet nedenfra. Vi vil legge til rette for frivillige organisasjoner, at de får gode rammevilkår slik at frivillige og ideelle organisasjoner tar del i fellesskapets oppgaver. KrF vil prioritere barn og unge, rusfrie tiltak og sikre muligheter for deltakelse for alle.

Kommunene har et ansvar for å skape en meningsfull fritid for hele ungdomspopulasjonen. I Fritidserklæringen av 2016 står det at alle barn og unge skal få delta i en organisert fritidsaktivitet. Barnekonvensjonen gjelder som norsk lov, og artikkel 21 slår fast at alle barn og unge har rett til en meningsfull fritid. Derimot har ikke alle forutsetninger for det, på grunn av sosioøkonomiske forhold. Høye deltakeravgifter og dugnader er sentrale årsaker til hvorfor en stor andel ungdommer står på sidelinjen. For dem med få ressurser hjemme, er sjansen for deltakelse i ungdomsidretten halvert før ungdomsskolealder, ifølge Ung Data-undersøkelsen av 2017. Derfor må inkluderingstiltak rettes inn på et tidligere stadium. Aktivitet for alle, må være en viktig politisk målsetting.

Det kristne menneskesynet legger til grunn at mennesket har mer enn bare materielle behov. For å skape et samfunn preget av livskvalitet, trivsel og utvikling vil KrF arbeide for at kultur, kirkeliv, idrett og frivillighet preger Bodø kommune. KrF mener at disse feltene binder oss mennesker tettere sammen, og gir livet en økt mening for den enkelte.

Friluftsliv og idrett er viktig for å skape fellesskap og glede, det har en positiv effekt på folkehelsen. Bodø KrF er opptatt av å gi alle innbyggere i kommunen et tilbud tilpasset deres nivå, og vi er opptatt av at barn og unge skal møte et idrettsmiljø som er trygt, inkluderende og rusfritt. Tilgang til naturen skal være for alle.

Bodø KrF vil:

 • At universell utforming av lokaler og uteanlegg skal være hovedregelen på/i alle av Bodø kommunes bygninger og friluftsområder.
 • Friluftsanlegg utformes slik at alle kan delta i tilpassede aktiviteter.
 • Turstier og gangveier skal utvikles for å bedre folkehelsen også for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Føre en restriktiv politikk for motorferdsel i utmark, ut over nyttekjøring
 • Få til en bedre ordning med en lav eller gratis utleie av idrettsanlegg for lag og organisasjoner som driver med idrett og kulturaktiviteter for barn og unge.
 • Arbeide for uteareal på skolene som fremmer fysisk aktivitet.
 • Opprette treningskontakter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.
 • Sørge for at ideelle aktører får bedre økonomiske vilkår ved at det gis fritak for kommunal eiendomsskatt når overskuddet fra en kommersiell virksomhet i sin helhet går til allmennyttige formål
 • Opprettholde og utvide fritidskortet for barn og unge, slik at alle mellom 6 og 18 år har mulighet til å delta på fritidsaktiviteter
 • Sikre at idrett forblir en frisone fra rus og doping
 • At frivillig arbeid og organisasjoner får gode rammevilkår
 • Videreutvikle Frivilligsentralen
 • At kommunal støtte til frivillig arbeid tilbys uavhengig av livssyn
 • At kommunale etater skal ha kompetanse på samarbeid med frivillige organisasjoner og oppmuntre til bruk av frivillig innsats der det er mulig

Kultur

KrF vil ha et kulturliv med stor bredde, fra grasrotaktivitet og til det profesjonelle nivå, og en god blanding av kulturuttrykk. KrF legger vekt på å sikre både tradisjoner, nyskaping og mangfold. Kultur viser menneskers kreativitet og uttrykksmåte. Kultur skaper fellesskap og opplevelser. Kulturuttrykk formidler verdier, meninger, kunnskap og estetikk. 

Bodø KrF vil:

 • Arbeide for opptrapping av kulturskoletilbudet i alle deler av kommunen
 • Bidra med kommunale midler til kunst- og kulturtiltak i byen
 • Bidra til at Stormen konserthus og bibliotek har gode rammevilkår for sin virksomhet
 • At Nordlandsmuseet, Jektemuseet og Luftfartsmuseet får gode rammevilkår og utviklingsmuligheter
 • Jobbe for utvikling av områdene ved Saltstraumen som en kulturell merkevare
 • At mangfoldet i kulturfestivaler opprettholdes
 • At kommunale og frivillige tilbud skal utfylle hverandre

Idrett og friluftsliv

Idrett og fysisk aktivitet gir glede og livskvalitet, skaper engasjement og fellesskap. Bodø har fantastiske omgivelser som innbyr til friluftsliv og idrett. KrF understreker folkehelseperspektivet ved idrett og friluftsliv. Idretten er en av flere arenaer der barn og unge kan lære organisasjonsarbeid og demokrati, og skaper gode holdninger mot rus og rasisme. KrF vil ta vare på hele bredden i idrettstilbudet. Bodø kommune må fortsette å legge til rette for alle former for fysisk aktivitet. 

 Bodø KrF vil: 

 • At Bodø skal bli en av Norges beste friluftslivs- og idrettsbyer når det gjelder tilrettelegging og varierte aktiviteter
 • Opprettholde det gode samarbeidet med Bodø Idrettsråd, der deres prioriteringer skal være førende for prioritering av anlegg
 • At eksisterende idrettsanlegg blir rehabilitert etter vedtatt plan
 • Videreutvikle turstien fra Bodøsjøen via Fenes helt fram til Futelva
 • At det etableres gjennomgående sykkelløyper i hele kommunen
 • Økt tilrettelegging for uorganiserte breddeidrettsaktivteter for aldersgruppen 15-19 år
 • Økt økonomisk støtte til frivilliges organisasjoner sin oppkjøring av skispor – også mindre skitraseer
 • Samarbeid med skogbruket om periodevis oppkjøring av skiløyper på skogsveier
 • Utbedre parkeringsmulighetene og WC-fasiliteter i nærheten av mye brukte friluftsområder 
 • At Bodømarka forvaltes og utvikles til glede for allmennhetens friluftsliv, og at tanken om universell utforming er med når man fornyer og utvikler friluftstilbudet
 • At kommunen sørger for at hall- og baneleie og timer ved kulturskolen har et prisnivå som gjør at barn og unge har råd til å delta

Tro og religion, integrering og mangfold

Norge har en tusenårig kristen arv. Bodø KrF mener at kristendommen inneholder verdier som har vist seg gode å bygge samfunn på, slik at alle mennesker kan få et verdig liv uavhengig hva de mener og tror.  Tro, religion og livssyn har stor betydning i mange menneskers liv. Bodø KrF ønsker å fremheve betydningen av trosfrihet i samfunnet, og at tros- og livssynsspørsmål skal ha en naturlig plass i det offentlige rom. Bodø KrF understreker at vår kommune skal være en kommune der det er trosfrihet og respekt for andres tro.

Bodø KrF vil:

 • At kommunens kirkebygg blir godt vedlikeholdt
 • At trossamfunn utenfor Den norske kirke gis gode rammer for  sin virksomhet
 • At ulike kirkesamfunns ungdomsklubber får kommunal støtte på lik linje med andre fritidsklubber som driver lokalt fritidstilbud til ungdommer
 • Det etableres kirke i ny bydel
 • At Bodin kirke får nye kontorlokaler, og restaurert menighetsbygg.

Kapittel 4

Bodø kommune skal stille opp for de
som trenger samfunnets støtte 

KrF har tre nøkkelord i sosialpolitikken: solidaritet med dem som sliter, omsorg for dem med problemer og forebygging.

Integrering og mangfold

Innbyggerne i Bodø har en mangfoldig bakgrunn som gjør kommunen til en møteplass og et godt sted å bo. Integreringspolitikken må sikre deltakelse og like muligheter for alle. Innvandrere som kommer til Bodø må få hjelp til en vellykket integrering, der tidlig norskopplæring er en nøkkel til å delta i samfunnet, få utdanning og være aktive i arbeidslivet.

Bodø KrF vil:

 • Styrket innsats for språkopplæring i introduksjonsprogrammet og arbeidslivet
 • At frivillige organisasjoner blir oppfordret og får støtte til integreringsarbeid
 • At innvandrere som mottar sosialhjelp etter endt introduksjonsprogram, og som ikke kan dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper, må få tilbud om fortsatt norskopplæring
 • At kommunedelsutvalgene samarbeider aktivt med frivillige organisasjoner som lager møteplasser for personer med ulik kulturell bakgrunn
 • At trossamfunnenes rolle som integrasjonsfaktor i samfunnet støttes
 • At bekjempelse av alle former for rasisme og diskriminering står i fokus
 • At den enkelte innvandrer/flyktning og innvandrerorganisasjoner tar aktivt ansvar for integrering
 • At Bodø kommune kan ta imot flere flyktninger

Mennesker med særlige behov

Personer med særskilt hjelpebehov skal kunne leve et så selvstendig liv som mulig. Vi vil jobbe for at foreldre som har barn med særskilt hjelpe- og/eller omsorgsbehov, skal få god oppfølging av kommunens hjelpeapparat. Og vi jobber for at ungdom og voksne med særlige behov blir ivaretatt på best mulig måte.

Bodø KrF vil:

 • Familiene skal ha en fast koordinator i hjelpeapparatet
 • Styrke tilbud og rettigheter for barn med foreldre som har psykiske lidelser eller rusproblemer
 • At Bodø kommune har nok varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-bedrifter) og tilstrekkelige tilbud ved dagsentrene
 • At Bodø kommune skal øke rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne i egen virksomhet 
 • At det skaffes flere kommunale boliger til voksne med nedsatt funksjonsevne
 • At Bodø kommune følger regelverket for universell utforming
 • At det fortsatt tilbys dag- og avlastningstilbud for psykisk utviklingshemmede
 • At Villa Vekst, med hybelstua, er et permanent tilbud så lenge det tjener til hensikten
 • Gi driftstilskudd til ideelle organisasjoner som jobber opp mot utsatte grupper, feks tilbud rettet mot pårørende

Fattigdom

Kommunen skal se de sårbare og særlig barna. Kamp mot barnefattigdom er en av våre sentrale satsinger i årene som kommer.

Levekostnadene har økt betydelig, og flere som har hatt grei økonomi, sliter nå med å få endene til å møtes. Også i Bodø er det mennesker som er fattige og ikke har det mest nødvendige. KrF er særlig opptatt av å ivareta familier med barn og unge som opplever en presset økonomisk situasjon.  Langtidsledige og unge uføre med barn er svært utsatte grupper. Det er urovekkende at gruppen fattige barn øker. At foreldrene har jobb, er det beste virkemiddelet for å løfte hele familien ut av fattigdom. 

Bodø KrF vil:

 • Utjevne levekårsforskjeller gjennom oppfølging av fattigdomsplanen
 • At alle som har arbeidsevne skal gis muligheter til arbeid
 • Jobbe mot ufrivillig deltid, og sikre rett til heltid
 • At arbeidsledige tilbys arbeidsmarkedstiltak framfor å gå på trygd
 • At økonomisk sosialhjelp skal være en kortvarig ordning
 • At barn og unge i lavinntektsfamilier sikres gratis ferie- og fritidsaktiviteter
 • Støtte lag og organisasjoner som jobber aktivt med lavterskeltilbud og som hjelper de vanskeligstilte

Rusomsorg

Rusproblemer finnes i alle sosiale lag. Rusavhengighet er vårt største samfunns- og familieproblem. KrF vil jobbe for at barn i familier med rusavhengig mor eller far skal få hjelp fra helsesykepleier og øvrig hjelpeapparat. 

Rusmisbruk og rusrelaterte problemer har en høy kostnad både for enkeltmennesker og for samfunnet. Det er spesialisthelsetjenesten som har ansvar for å gi behandling til pasienter med rusavhengighet. KrF vil jobbe for at de som trenger behandlingsplasser skal få det når de trenger det.

Det må legges til rette for ettervern når rusavhengige kommer tilbake fra behandlingsplasser, dette i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Behandling og ettervern må ses i sammenheng. 

KrF er opptatt av skadereduksjon og at LAR ikke skal svekke muligheten for rusavhengige til å få virkeliggjort den drømmen mange har om et rusfritt – altså helt medikamentfritt – liv. Hovedmålet med Bodøs rusomsorg må være at rusavhengige skal få oppleve et rusfritt liv.

Bodø KrF vil:

 • At medikamentfri behandling skal være førstevalget i rusbehandlingen
 • At rusavhengige får fritt valg av behandlingssteder på lik linje med fritt sykehusvalg
 • At det skal være mulig for rusavhengige også å velge ideelle rusinstitusjoner
 • At kommunen aktivt benytter seg av erfaringer og kunnskap fra frivillige brukerorganisasjoner og hjelpeorganisasjoner
 • At ideelle og frivillige organisasjoner i rusomsorgen blir fritatt fra kommunens anbudskonkurranser i tråd med hva som skjer i en del EU-land
 • At kapasiteten innen lavterskel arbeidstreningstilbud økes, og at tilbudet brukes aktivt for å motivere folk til behandling
 • At det skal foreligge en plan for oppfølging, bolig, sosial trening, arbeid og utdanning når pasienter med rusproblem har fullført sin behandling
 • At det bygges nok spesialtilpassede boliger for mennesker med dobbeltdiagnose rus/psykiatri og med andre spesielle behov
 • Styrke rusfrie ungdomstilbud og forebyggende arbeid
 • Bodø kommune skal ikke ha en egen ny ruspolitikk, men følge retningslinjene som gjelder for nasjonen Norge.

Kommunale boliger

Bodø kommune skal ha et differensiert tilbud av boliger til ulike grupper i befolkningen, som funksjonshemmede, psykisk utviklingshemmede og andre vanskeligstilte.

Bodø KrF vil:

 • Arbeide for å sikre at byen har nok og egnede kommunale boliger og at disse boligene blir vedlikeholdt
 • Jobbe tettere med Bodø kommunale boligstiftelse om bygging av boligtyper kommunen ser behov for
 • Øke rammen til Startlån
 • Utvide Leie-til-eie ordningen
 • At kommunen oftere skal benytte den forkjøpsretten man har ifølge loven til å kjøpe seg inn i nye borettslag og bruke dette som virkemiddel for å spre de kommunale boligene
 • Hjelpe flere til å etablere seg i egen bolig ved hjelp av Husbankens låne- og tilskuddsordninger
 • At bruk av døgnovernattingssteder skal begrenses
 • At det blir gitt bo-oppfølging til mennesker som trenger det og fyller kravene for dette

Kapittel 5

Bodø kommune skal være en attraktiv
kommune å bo og leve i

Bodø er fylkeshovedstad og regionsenter. Bodø er en vekstkommune og skal være et kraftsenter for hele fylket og regionen innen utdanning, kultur, idrett og friluftsliv, forsvar og næring. Bodø KrF vil være med og fremme kommunens visjon om å være en attraktiv fylkeshovedstad, som også bidrar til levende lokalsamfunn i regionen.  Vi vil legge særlig vekt på at Bodø skal være en kommune det er godt å bo i, med mangfold, gode levekår og livskvalitet. Vi vil jobbe for prosjektet Ny by – Ny flyplass, og vil være med å bidra til at dette blir realisert.

Bodø kommune som arbeidsgiver

 • Legge til rette for at de seniorene som ønsker det, kan få mulighet til å stå lenger i arbeid i Bodø kommunes virksomheter, bl.a. gjennom fleksible deltidsordninger
 • Seniordager skal justeres i tråd med det som er vanlig i annen offentlig virksomhet
 • Utvikle nye tilbud om tilrettelagt arbeid, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner
 • Tilby heltidsstilling som hovedregel når stillinger lyses ut, særlig i helse- og omsorgstjenestene
 • Innleie fra vikarbyrå skal unngås så langt det er mulig
 • Hvis vikarbyrå skal brukes må det først innhentes anbud fra seriøse aktører, i tråd med kommunenes innkjøpsavtaler

Næringsliv, næringsutvikling, innovasjon og turisme

Bodø kommune skal være det naturlige valget for å etablere næringsvirksomhet, og skal tilby næringslivet internasjonalt konkurransedyktige rammebetingelser. Fremtiden for kommunen ligger i nye kompetansearbeidsplasser. Dette forutsetter infrastruktur og møteplasser, slik at offentlige institusjoner, det private næringslivet og forskningsmiljøer sammen kan drive frem innovasjon.   Vi ønsker også å legge til rette for nye gründere.

Med blant annet den spektakulære kysten og fjell, Saltstraumen, nærhet til Lofoten, Hurtigruten, kulturelle festivaler og nordlys har Bodø kommune et stort utviklingspotensial for reiselivet. I tillegg til turisme har Bodø utviklet seg til en populær kongressdestinasjon. Bodø er en cruisedestinasjon i vekst. KrF ønsker at turisme blir videreutviklet som et satsingsområde for kommunen gjennom et strukturert samarbeid med lokale kunnskapsorganisasjoner.

Bodø KrF vil:

 • At kommunen er et godt vertskap for næring og at næringspolitikken stimulere til økt verdiskapning, til attraktive arbeidsplasser og et mangfold av virksomheter. Det er også viktig å bidra til å avdekke og fjerne flaskehalser for næringslivet
 • Utvikle området rundt Saltstraumen til en mer helthetlig turistmagnet, gjennom metodikken besøksforvaltning, hvor innbyggerne blir involvert i utviklingen
 • Styrke innovasjonskulturen i Bodøskolen slik at unge oppmuntres til å bli gründere og starte egne bedrifter gjennom Ungt Entreprenørskap.
 • At det blir flere lærlingplasser i næringslivet og i kommunale virksomheter
 • Etablere flere varige tilrettelagte arbeidsplasser. Alle skal være inkludert – også i arbeidslivet. Bodø kommune, som arbeidsgiver, skal gå foran og være godt eksempel i forhold til inkluderingsdugnaden
 • Et sterkere samarbeid mellom næringslivet, offentlige myndigheter og utdanningsmiljøene slik at forskningsresultater kan utnyttes i næringslivet til nye produkter og tjenester
 • At næringsaktivitet som kommunen forvalter blir sikret en varig avkastning som skaper grunnlag for vekst og nyetablering
 • At kommunen aktivt medvirker til å utvikle og markedsføre Bodø som turist-, konferanse-, kultur-, friluftslivs- og idrettsby
 • At Bodøs samarbeidsprosjekter med vennskapskommuner fortsetter og videreutvikles
 • Nei til søndagsåpne butikker, ja til søndagen som hellig-, hvile-, familie- og rekreasjonsdag 
 • At Bodø havn videreutvikles med kopling til jernbanen, og legger til rette for grønne transportkorridorer slik at byen har en attraktiv havn for næringsliv som er avhengig av sjøveien
 • Legge til rette for næringsutvikling og bosetning i alle deler av kommunen
 • Arbeide for å kartlegge jordkvaliteten slik at vi vet hvilken matjord som er viktigst å bevare. 
 • Legge til rette for lokal matproduksjon ved at sammenhengende jordbruksområder sikres
 • Legge til rette for en bærekraftig utvikling av fiskeri- og havbruksnæringen og sikrer lokalt eierskap.
 • Vi vil jobbe mot etablering av grunnrenteskatt
 • Sikre nok tilgang til kraft for næringslivet, gjennom ny fornybar energiproduksjon og sterkere nettkabler for å sikre stabil energiforsyning, må Bodø kommune legge til rette for ny fornybar energiproduksjon, for eksempel ved etablering av vindkraft, laget av resirkulerbart materiale. Vi vil se på mulighet for i så fall etablere vindmøller i områder som allerede har etablert vei/ødelagt natur.
 • Legge til rette for etableringer som sikrer sirkulære verdikjeder
 • Være pådriver for å kople Nord Universitet og andre FOU-institusjoner tettere på næringslivet og offentlige institusjoner

Ny by – Ny flyplass

Ny by – Ny flyplass er et innovativt og spennende byutviklingsprosjekt, både nasjonalt og internasjonalt. Vi skal gjennom kompakt, smart og grønn byutvikling, utvikle en attraktiv by i nord. 

Planleggingen av det nye området skal være et internasjonalt forbilde innenfor moderne miljø- og klimavennlig byutvikling, og være en arena for forskning, utvikling og i tråd med en «Smart by»-tankegang.

Bodø KrF vil:

 • Bidra til at kommunen får på plass gode rammer for prosjektet, gjennom samarbeid og dialog med sentrale myndigheter. Vi skal sørge for en åpen og inkluderende prosess for våre innbyggere, i tråd med punktene under byutvikling, der innbyggernes behov setter rammene for byutviklingen. 
 • At den nye bydelen med boliger og næringsarealer skal planlegges med tanke på klimavennlighet og beboernes trivsel
  • ut fra hovedprinsippet om at transportsystemet for personbiltrafikk skal være underordnet hensynet til trygge og varierte bomiljø. Nullvekstmålet for personbiltrafikk skal ligge til grunn
  • at mest mulig transport kan foregå til fots, på sykkel eller med kollektiv transport
  • at gang- og sykkelveiene mellom sentrum og den nye bydelen gis en attraktiv og grønn utforming i form av alléer og beplantning
  • med parker og grønne omgivelser som fremmer trivsel og gode levekår, og som skal gjøre innbyggerne stolte
  • der det legges til rette for trygge og varierte uteoppholdsarealer og møteplasser for alle som ivaretar lek og opphold i områdene året rundt.
  • Ny bydel skal være en inkluderende bydel som forhindrer utenforskap
  • Det må avsettes plass til bydelskirke i ny bydel
  • Ny bydel bør ivareta prinsippene om demensvennlig samfunn

Byutvikling og boligpolitikk

Bodø endres stadig og byen er i sterk vekst. I byutviklingen er barn og unges stemme svært viktig. Sterk urbanisering kan føre til at barn og unge har mindre mulighet for å bevege seg fritt og utrygge skoleveier gjør at de sjeldnere går til skolen. Samtidig viser studier at barn som bruker uterommene virker positivt på det sosiale miljøet på hjemstedet. KrF vil at barn og unge skal bestemme mer av byutviklingen i Bodø.

En by må være tilstrekkelig tett, så folk kan ha nærhet til hverandre og bruke lite tid til arbeidsreiser. Fortetting er også viktig i et miljø-, klima- og forurensningsperspektiv, for å ta vare på rekreasjonsområder og grønne lunger og for å unngå å bygge ned matjord. Byutvikling er å ta vare på fortiden og dagen i dag med det perspektivet at det som skjer nå får konsekvenser for årtier fremover. Kommunens oppgave er å legge til rette for denne utviklingen og gjøre byen, og kommunen, attraktiv både når det gjelder næringsarealer, transport, kvalifisert arbeidskraft, bomiljø, kultur og friluftsliv. KrF vil legge til rette for et variert botilbud som tar hensyn til ulike behov hos kommunens innbyggere. Ved fortetting og nybygg skal det legges vekt på kvalitet slik at det bygges gode boliger i gode bomiljø.

Samarbeid mellom offentlige- og private parter er en kritisk suksessfaktor for en stabil og langsiktig boligpolitikk. Bodø kommune må legge til rette for at boligbransjen kan levere de boligene som det er behov for, til et prisnivå som er håndterbar for de som ønsker seg bolig. Det gjelder også for førstegangsetablerere, unge og for de som kommer til Norge som flyktning eller arbeidsmigrant. Kostprisen for boligbygging må minimaliseres, innenfor eksisterende regelverkskrav. Det er der Bodø kommune kan spille en nøkkelrolle. Forutsetninger for å lykkes er bl.a. entydige rammevilkår og effektiv saksbehandling fra Bodø kommune og kontinuerlig dialog mellom kommunen og private parter. KrF mener at Bodø kommune må ta regi og sette beboernes behov sentral i boligpolitikken. Kommunen må ikke detaljstyre boligpolitikken, men må mest mulig begrense seg til en overordnet tilnærming slik at boligbransjen kan levere de boligene som fremtidige innbyggerne, og de som ønsker å bosette seg i Bodø kommune, vil ha.For å få mer mangfold og aktivitet i Bodø sentrum, ønsker KrF at Bodø kommune tar initiativ til etablering av studentboliger i Bodø sentrum.

Bodø KrF vil:

 • At det sikres trygge veier til skole o. l. før det etableres nye boligområder og når det planlegges fortetting av boligområder
 • At sentrum og den nye bydelen planlegges både for boliger, aktiviteter og servicetjenester som sikrer byliv gjennom hele døgnet
 • At sentrum blir et attraktivt og variert handels- og næringsområde og at det innføres gratis eller redusert parkeringsavgift for å få folk til å bruke sentrum i helger og kvelder
 • At det offentlige rom i byen vår er universelt utformet og tilgjengelig for alle
 • At større arbeidsplasser lokaliseres i nærheten av kollektivsystem og med god tilknytning til hovedsykkelveier og gangveier
 • At byen skal ha trygge og varierte bomiljø og med tjenester og uteareal i kort avstand fra boligene 
 • At det legges til rette for varierte boligtyper, størrelser og prisklasser i alle bydeler
 • At det etableres ordninger som gir enslige bedre adgang til boligmarkedet ved aktiv bruk av Husbankens låneordninger
 • At det etableres lekeplasser, friområder og idrettsplasser nær boområdene
 • At allmennhetens friluftsinteresser blir sikret ved å bevare og videreutvikle parker og friarealer
 • Utrede behov for ny gravlund i bynært område
 • Åpne for flere boligeiemodeller slik at boligmarkedet blir bedre tilgjengelig for flere
 • Legge til rette for at kostpris for boligbygging reduseres, både i Bodø og i de landlige områdene i Bodø kommune

Miljø, klima og landskapsforvaltning

KrF bygger sin miljøpolitikk på den kristne forvaltertanken om å ta vare på livsgrunnlaget for mennesker, dyr og planter. KrF vil at miljøperspektivet med konkrete miljømål skal gjøres gjeldende i hele kommunen og i de politiske beslutningsprosessene.

Miljøpolitikk i en bykommune handler også om å legge til rette for fysisk aktivitet og friluftsliv, om å ta vare på grønne lunger i byen, om avfallsbehandling, rengjøring av gatene, vedlikehold av parkene og god luftkvalitet. 

Som en følge av ‘de grønne skiftet’ kommer etterspørselen etter elektrisitet til å øke drastisk i årene fremover. KrF mener at Bodø kommune, innbyggerne og næringsliv må ha tilgang til nok elektrisitet til et akseptabelt prisnivå. Nytenkning og innovasjon er nøkkelord for å sikre tilstrekkelig tilgang til strøm på sikt. KrF ønsker at Bodø kommune, i perioden 2023 – 2027, utvikler en handlingsplan for perioden 2030 – 2070 som beskriver hvordan kommunen kan bli mindre avhengig av det eksisterende strømmarkedet. KrF åpner for initiativ for selvforsyning hvor de som kan, samt utvikle konkrete planer for at strømproduksjon i Bodø kommune i 2050 er stabilt og større enn det forventede totale strømforbruket i Bodø kommune. Det inkluderer strøm som leveres for bruk i transportnæringen (Bodø havn og Bodø Lufthavn).

Bodø KrF vil:

 • Opprettholde strenge miljøkrav ved utbygging og rehabilitering med energifleksible løsninger i alle offentlige bygg, og stimulere til samme standard i boliger og forretningsbygg
 • At boligområder skjermes mest mulig mot trafikk og trafikkstøy i henhold til de strengeste nasjonale normene.
 • At Bodø må ta sin del av nasjonale og lokale reduksjoner av CO 2 og annen forurensing
 • Bruke positive virkemidler for å få ryddet opp etter utmarksgjerder som utgjør en fare for folk og dyr
 • At kommunen aktivt bidrar til fossilfri transport gjennom å få bygget ladestasjoner
 • At Bodø kommune foretar en differensiert strandsonekartlegging for å ivareta ulike interesser i strandsonen 
 • At kommunen har en helthetlig plan for å ta vare på de store landskapsverdiene i kommunen, der jordbruket og friluftslivet for allmennheten prioriteres høyt
 • Tilrettelegge for gratis innlevering av plast som er samlet i naturen, alternativt gi støtte til skoleklasser, lag og foreninger som jobber dugnad for miljøet
 • Iverksette matkasteloven i Bodø kommunes kantinedrift og institusjoner

Samferdsel og infrastruktur

Sykkel

Det er god folkehelse i å legge til rette for mer og tryggere bruk av sykkel som framkomstmiddel.

KrF vil legge til rette for mer bruk av sykkel ved å følge opp at vedtatt sykkelplan blir gjennomført. Gjennom Bypakke 2 vil det legges godt til rette for syklende. Vi må fortsette jobben med å få på plass sykkel- og gangvei på Nordsia.

Kollektivtrafikken

KrF vil at veksten i persontrafikken også skal komme i kollektivtrafikken, og at denne gjøres attraktiv med hyppige avganger, konkurransedyktige priser og god kapasitet.  

Bodø KrF vil:

 • At offentlig kommunikasjon velges fordi det er rimelig og enkelt
 • Arbeide for å samordne billettsystemet i kommunen slik at månedskort kan gjelde både buss, tog og båt.
 • Det skal være billig å reise kollektivt
 • At vi i samarbeid med fylkeskommunen og staten får gode og konkurransedyktige kollektivløsninger med god kapasitet og bedre fremkommelighet
 • At Bodø lufthavn videreutvikles i samsvar med stigende behov for internasjonale flyruter
 • Arbeide for god kommunikasjon mellom utkantene og sentrum av kommunen, med blant annet buss og hurtigbåter og ferjer som kan frakte gods
 • Arbeide for etablering av busstopp ved sykehusets inngang, i stedet for, eller i tillegg til dagens busstopp i Kongens gate
 • Arbeide for et mer rettferdig bompengesystem
 • At det etableres gode kollektivtilbud mellom Bodø lufthavn og togstasjonen, hurtigruteterminalen og sentrumsterminalen

Trygg by for alle

Bodøs innbyggere skal føle seg trygge i hverdagen. KrF mener at politiet fortsatt må styrkes for å forebygge og bekjempe kriminalitet, og øke tryggheten for kommunens befolkning. Bodø skal være en trygg by å ferdes i. Det handler også om trafikksikkerhet, og det må særlig tas hensyn til de myke trafikantene.

Bodø KrF vil:

 • At det skal være trygt på alle måter å ferdes i byen vår, f.eks. med godt opplyste gater og busstopp, og tilgjengelige parkeringsplasser for folk med ekstra behov for kort avstand fra parkering til aktivitet
 • At det blir flere rusfrie sosiale møteplasser
 • Støtte natteravner og andre frivillige organisasjoner sitt arbeid i sentrum og kommunedelene 
 • At lokale tiltak i kommunedelene blir støttet som en motvekt til at ungdom samles i sentrum
 • Styrke samarbeidet mellom kommune og politi når det gjelder forebygging av ungdomskriminalitet
 • At samarbeid med politi, kommune, hjem, skole, utelivsbransjen og frivillige aktører for å bekjempe vold blir videreutviklet
 • At personer som er utsatt for trafficking/sexhandel skal få beskyttelse av kommunens tjenester

Rus- og skjenkepolitikk

Skjenkepolitikk ikke bare næringspolitikk, men først og fremst sosialpolitikk. KrF vil sette søkelyset på situasjonen for barn av rusmiddelavhengige. Alkohol- og narkotikabruk er blant våre største sosiale og helsemessige problemer. Reduksjon i den totale rusbruken i samfunnet og av rusavhengighet vil gi økt livskvalitet for mange.

Bodø KrF vil:

 • Kommunen skal bidra til holdningsskapende tiltak blant foreldre og andre voksne. Øke bevisstheten rundt voksnes ansvar som forbilder i bruk av alkohol og andre rusmidler.
 • Styrke det forebyggende arbeidet i skolen angående rusmidler og rus, særlig for å utsette alkoholdebuten og andre rusmidler som blir mer og mer vanlig
 • At det er et godt samarbeid mellom skole, hjem, barnevern, helsetjenester og politi slik at man tidlig blir oppmerksom på barn og unge som holder på å utvikle et rusproblem
 • At det er rusfrie soner i samfunnet rundt barn og unge, som i idretten, i kulturarbeid, i trafikken og i arbeidslivet
 • At det finnes alkoholfrie fritidstilbud for unge i alle deler av kommunen. 
 • Videreføre støtten til frivillige organisasjoner som arbeider mot rusmiddelavhengighet
 • At maksimal åpningstid for skjenkestedene blir satt til kl. 01.00
 • At politiets vurderinger skal veie tungt ved tildeling og fornyelse av skjenkebevillinger
 • Opprettholde strenge krav til bevillingsinnehaverne
 • Ikke tillate skjenking på kjøpesenter, utover spisesteder.
 • Øke antall kontroller av skjenkestedene og ha strengere reaksjoner ved overtredelse av retningslinjene, spesielt ved salg og skjenking til mindreårige, eller der det mangler attraktive alkoholfrie tilbud 
 • At Bodø blir en «AV-OG-TIL» kommune 

Forsvar, sikkerhet og beredskap

Bodø har vært en sentral aktør når det gjelder å levere forsvar og beredskap nasjonalt, regionalt og lokalt. Kommunens gode samarbeid med Forsvaret skal fortsette.

Bodø KrF vil:

 • At Bodø kommune opprettholder, utvikler og styrker sin posisjon som nasjonal sikkerhets- og beredskapsby
 • Aktivt tilrettelegge for at Forsvarets tilstedeværelse i Bodø og Salten opprettholdes
 • Arbeide for en styrkning av Sivilforsvaret og Heimevernet i regionen
 • Arbeide for å sikre nødvendig sjøredningskapasitet langs Nordlandskysten

Politisk, økonomisk og administrativ styring av kommunen

Vi vil beholde dagens formannskapsmodell og dagens kommunedelsutvalgsmodell.

Bodø er en kommune med årlig befolkningsvekst, og har en presset utgiftsside, høy aktivitet i investering, drift og utvikling. Bodø kommune driver en meget god tjenesteproduksjon og utviklingsarbeid til beste for kommunens innbyggere. Kommunesektoren er generelt preget av høy gjeld, relativt høye pensjonskostnader, usikkerhet i forhold til utbytte fra kraftsektoren, og stramme budsjett. Bodø kommune må arbeide videre sammen med kommunens ansatte for å drive enklere og bedre med de ressursene som er til rådighet. 

Bodø KrF vil være opptatt av en nøktern bruk av kommunens driftsmidler slik at det alltid er et riktig og balansert forhold mellom inntekter og utgifter. Bodø KrF er opptatt av å sikre de mest sårbare gruppene når budsjettene skal legges.

Bodø KrF vil:

 • Beholde offentlig eierskap i samfunnsviktig infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og avløp, og vil ikke bidra til privatisering av disse tjenestene
 • At kommunen har en sunn økonomi til å møte framtidens utfordringer
 • At OPS benyttes der dette er til det beste for kommunen
 • Invitere til mer samarbeid mellom offentlige, private og ideelle tjenesteleverandører, for å møte framtidas behov, særlig innen helse- og omsorgssektoren