Kommuneprogram 2023-2027

Bærum KrFs program for 2023 til 2027

Tilbakeblikk på perioden 2019 – 2023

Bærum Kristelig Folkeparti har i perioden 2019 – 2023 samarbeidet med Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet om konstituering av kommunestyret og utarbeiding av budsjetter. Det har gitt partiet innflytelse.
Her er et utvalg av saker vi har støttet og fått gjennomslag for;
• flere elevplasser på Kulturskolen
• nye ungdomsskoler på Hauger og Gjettum
• flere trykte læremidler i skolen
• at helsetjenesten for unge er utvidet og styrket
• en betydelig styrking av Fritidsstipend
• styrket finansiering av kirkens samtaletilbud for unge, «13-20»
• videreføring av akutt-teamet og ressursteam for ungdom
• videreføring av ruskonsulentenes forebyggende arbeid
• styrking av budsjettet for Haug skole
• bedret tilbud til uorganisert ungdom
• videreføring av Berger svømmehall som publikumsbad
• at det er avsatt 47 millioner til flerbrukshus til kultur- og kirke på Fornebu
• styrking av kirkenes driftsbudsjett
• reparasjon av taket på Lommedalen kirke
• midler til rehabilitering av Haslum menighetshus
• jordvarme og ventilasjon i Jar kirke og menighetshus
• økt tilskudd til ideelle organisasjoner, som Frelsesarmeen og Fontenehusets arbeid
• at Home-start har fått styrket sitt budsjett
• at rask psykisk helsehjelp kan videreføre sitt lavterskeltilbud til Bærums befolkning
• demenslandsbyen Carpe Diem, Lindelia og Oksenøya sykehjem opprettholdelse av Eikstunet
• styrking av nattevakt-, ergoterapeut -og aktivitørstillinger på sykehjemmene
• at Hospice Stabekk – for mennesker i livets siste fase – er opprettholdt
• at sykehjemsdiakoner fortsatt bidrar til å ivareta de sosiale, psykiske og åndelige behovene til beboerne på sykehjemmene, uavhengig av deres livssyn
• nye boliger for utviklingshemmede
• store bevilgninger til klima og miljøfondet som har bidratt til opprydning på strender, sjøbunn, vassdrag og søppelfyllinger
• at sykkelhandlingsplanen er betydelig styrket
• flere blomsterenger på kommunale grøntområder

Vårt verdigrunnlag


KrF bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag som er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarv og grunnleggende menneskerettigheter. Det kristne menneskesynet skal prege all vår politikk og forplikter oss til omsorg for våre medmennesker og en rettferdig forvaltning av verdens ressurser.
KrF er et kristendemokratisk parti med ideologiske prinsipper som former den praktiske politikken. Disse er menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. Vårt mål er ut ifra disse prinsippene å skape et godt samfunn med livskvalitet for hvert enkelt menneske.

Vår visjon


Vår visjon er at Bærum fortsatt skal være en kommune med et sunt økonomisk grunnlag der man har et meningsfylt arbeid. Kommunen skal ha et bærekraftig næringsliv og en balansert vekst. Det skal være en trygg kommune for barn, unge, voksne og eldre, uavhengig av personlig økonomi, legning, opprinnelsesland og evne til egenomsorg. Bærum skal være en kommune der enkeltmennesker og familier trives, bryr seg om hverandre, og har mulighet til å utfolde seg både ute og inne. Funksjonshemning skal ikke lenger være noen hindring for deltagelse i arbeidslivet og sosiale aktiviteter. Det skal være lagt til rette for frivillighet og personlig initiativ gjennom kommunal oppmerksomhet og økonomisk støtte. Kommunen vil legge avgjørende vekt på klima og miljø i planlegging, energibruk, transport og resirkulering.

HOVEDMÅL FOR PERIODEN 2023 TIL 2026

KrF er et kristendemokratisk sentrumsparti som kan samarbeide både til høyre og venstre. I Bærum har vi god erfaring med samarbeid med Høyre, FrP og Venstre. Vi ønsker å fortsette dette samarbeidet i fremtiden, gjerne med et større KrF og mer tyngde i sentrum.

Familie og barn


For barn er familien den mest grunnleggende arenaen for tilhørighet, nærhet og fellesskap. Stabile familieforhold gir barn størst trygghet når de vokser opp. Familier er forskjellige og har ulike behov. KrF ønsker å styrke familiene, ikke å styre dem.

Oppvekst


Bærum må sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge uten vold, mobbing og drikkepress. Kommunen må sørge for gode kultur- og fritidstilbud til alle. KrF vil at kommunens barnehager og skoler skal videreføre en kristen og humanistisk tradisjon og vise toleranse for andres oppfatninger.
KrF vil;
• styrke helsestasjonstilbudet for barn og unge
• prioritere fritidsaktiviteter for barn og unge, både i offentlig og frivillig regi
• videreføre og styrke Fritidsstipendet, slik at alle kan delta på fritidsaktiviteter
• at frivillige organisasjoner, kirken og andre trossamfunn tillegges betydning
• gi støtte til samlivskurs, forebyggende familievern og abortforebyggende tiltak
• innføre en kommunal engangsstønad for gravide uten rett til foreldrepenger

Barnehage
Barnehagenes tilbud skal baseres på lek, sosialt samvær og trening under trygge vilkår. Barns læring foregår gjennom lek. Barnehagen er viktig for barnas trivsel og utvikling, både sosialt og språklig. Det er derfor viktig at personalet har god pedagogisk og språklig kompetanse.
KrF vil;
• ha fleksibelt opptak i barnehagene
• at barnehagene skal ha tilstrekkelig pedagogisk tilbud og støtte ansatte som vil bli barnehagepedagoger
• sidestille private, ideelle og offentlige barnehager
• gi barn med spesielle behov barnehageplass
• utvide tilbudet om gratis kjernetid
• sørge for tilstrekkelig grunnbemanning i barnehagene
• begrense bruk av digitale hjelpemidler

Skolen


Bærumskolen fungerer svært bra for de fleste. Det er viktig at skolen kan gi et tilbud til alle, både de som trenger ekstra hjelp, og de som ønsker forsert undervisning. Det er viktig at ingen faller utenfor i miljøet. Mobbing må bekjempes.
KrF vil;
• at lærebøker fortsatt skal benyttes i tillegg til digitale læremidler
• at første klasse bør være preget av læring gjennom lek, utforskning og fysisk aktivitet
• gi større fleksibilitet med hensyn på skolestart ut fra individuell vurdering
• at skriveopplæring i småskolen fortsatt skal benytte blyant og papir
• at SFO videreutvikles som et trygt og attraktivt tilbud
• sikre overganger for elevene mellom barnehage, barne- og ungdomsskole
• styrke tilbudet av praktiske valgfag
• opprettholde arbeidet mot mobbing
• at elever i grunnskolen skal ha fysisk aktivitet og jevnlig friminutt hver dag
• at Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) skal ha kort ventetid på vedtak og iverksettelse
• at PPT rådgivere skal ha base på skolene
• at Skarva og Glassverket skoler videreføres og suppleres
• videreføre et godt tilbud til elever med spesielle behov ved Haug skole
• gi alle skoleelever mulighet for å delta i en skolegudstjeneste hvert år
• gi lærere gode muligheter for å styrke sin kompetanse
• opprette flere plasser ved musikk- og kulturskolen
• at skolene også kan benyttes som samfunnshus

Ungdom


Bærum kommune skal være et godt sted for barn og unge. Et aktivt idretts- og foreningsliv forutsetter kommunal tilrettelegging for fritidsaktiviteter i hele Bærum. Etter pandemien er det en økning av barn og unge som strever psykisk og kjenner på ensomhet. Skolenes og helsetjenestenes arbeid for å bøte på dette er godt og må videreføres.
KrF vil;
• bygge nye idrettsarenaer og åpne skolene for fritidsaktiviteter
• videreføre støtten til Fritidsstipendet, slik at alle kan delta på aktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt
• videreutvikle «Bua» og tilsvarende for gratis utlån av sportsutstyr
• styrke tilbudet til uorganisert ungdom
• videreføre støtten til «13-20» lavterskel samtaletilbud uten ventetid for ungdom
• sikre tilstrekkelig antall helsesykepleiere
• styrke tilbudet til ungdom med psykiske problemer

Kultur, idrett og kirke


Kultur
Kultur er viktig for innbyggernes livskvalitet, og vi har mange gode tilbud i Bærum. Kommunen legger til rette for både profesjonelle og amatører. Kommunen har ansvar for kulturscener, bibliotek og kulturskole. Kulturskolen har mange på venteliste, og vi ønsker at flere skal få tilbudet. På Fornebulandet bygges det flere kulturarenaer.
KrF vil;
• opprettholde og videreutvikle bibliotektilbudet i kommunen
• at Kulturhuset og andre kulturarenaer skal gi et godt tilbud til ulike brukergrupper
• styrke kulturskolen slik at flere elever kan få tilbudet
• bygge ut Tårnet med ungdomsskole, scene og bibliotek
• at kommunen skal legge til rette for utvikling av kunstnere

Idrett og friluftsliv


Kommunen har ansvar for å legge til rette for organisert og uorganisert idrett på ulike nivåer, fritidsaktiviteter og friluftsliv. Tilrettelegging for badeliv og turer, så vel som adkomst til disse, er viktig.
KrF vil;
• videreføre Berger svømmehall som publikumsbad så lenge besøkstallene tilsier dette
• legge til rette for tilstrekkelig utfartsparkering
• at Nadderud stadium bygges ut som fullverdig arena for elitefotball og breddeidrett
• at Fornebu og Rud får arenaer for organisert og uorganisert ungdom
• at arbeidet med skiløyper i nærområdene videreføres

Kirke


Den kristne kulturarven utgjør et godt fundament for hele det norske samfunn. Tro er viktig i manges liv, og Kirken og de øvrige tros- og livssynssamfunnene gjør et viktig arbeid. Eksempler på dette er gjennom gudstjenester, dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser. I tillegg kommer opplæring, diakoniarbeid, samtaler og tilbud til barn og unge. Kirken er et samlingspunkt for mange ved viktige begivenheter.
Trosfrihet og toleranse overfor annerledes tenkende og troende er grunnleggende verdier , som må være gjensidige og omfatte alle grupper i kommunen. På denne måten vil vi bidra til å få et livsynsåpent samfunn med mange ulike trosuttrykk.
KrF vil;
• at kirkene kan videreføre sitt arbeid overfor alle grupper, spesielt barn og unge
• videreføre samarbeidet med Kirken og andre trossamfunn, og sikre deres rammevilkår
• ivareta middelalderkirkene Tanum og Haslum
• sikre verdibevarende vedlikehold for alle kirkebyggene
• arbeide for realisering av flerbrukshus med kirkerom og livssynsnøytralt seremonirom på Fornebu S innen 2028
• at det legges til rette for kirke i Sandvika når byutvikling og befolkningsøkning tilsier det

Flyktninger og integrering


Mangfoldet innvandrere bringer med seg, er en berikelse og en utfordring for kommunen. Vi må sørge for at flyktningene blir i stand til å forholde seg til rettigheter og plikter som andre innbyggere. Introduksjonsprogrammet skal sikre at bosatte flyktninger i Bærum får gode norskkunnskaper, yrkespraksis og forståelse for vårt samfunn og våre verdier. Språket er en grunnleggende forutsetning for å delta i arbeidslivet. Arbeidslivet er igjen en viktig arena for å lære seg bedre norsk. Samfunnet vil ha fordel av at innvandrere får benyttet den kunnskap de har med seg.
KrF vil;
• at Bærum kommune skal ta imot sin andel av ukrainske og andre flyktninger
• at Flyktningkontorets arbeid videreføres og utvikles i takt med utfordringene
• legge vekt på yrkesopplæring, arbeidstrening og sysselsetting
• at innføringsklassene skal gi minoritetselever grunnleggende norskopplæring og samfunnsforståelse
• støtte integreringsarbeid utført av frivillige og ideelle aktører
• sørge for at innvandrere får anerkjennelse for utdanning og kunnskap de har med seg

Helse og omsorg


Helse
Kommunen har et direkte ansvar for legevakt, helsesykepleie, skolehelsetjeneste, og driver et legesenter i egen regi. I tillegg har kommunen et økonomisk delansvar for fastlegene, fysioterapeuter med flere. Fastlegeordningen er grunnmuren i vår primærhelsetjeneste og skal kjennetegnes av kvalitet, kontinuitet og trygghet for befolkningen.
Kommunen har et lavterskeltilbud innen psykisk helse «Rask psykisk helsehjelp». Bærum sykehus må bestå med faglig tyngde og bredde i de funksjonene det dekker.
Krf vil;
• gi skolehelsetjenesten tilstrekkelig kapasitet på alle skolene
• opprettholde rehabiliteringsplassene i kommunen og i Altea
• gi innbyggerne tilstrekkelig legekapasitet, både når det gjelder fastleger, sykehjemsleger og legevaktstjenester
• videreføre og styrke det kommunale tilbudet om kurs og psykologsamtaler
• at Bærum sykehus ikke blir fratatt oppgaver, men at sykehuset tilføres nye
• arbeide for tilstrekkelig parkeringskapasitet ved Bærum sykehus og legevakten

Omsorg
Bærum kommune skal være et godt sted å bo for innbyggere i alle aldre. Bærum KrF vil legge til rette for at omsorgstjenestene skal ha god kvalitet og kapasitet. Det må legges til rette for at alle skal få dekket sine grunnleggende fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Det må være en god balanse mellom tjenester i eget hjem og i institusjon.
Mange seniorer har mye å tilføre samfunnet rundt seg og kommunen. Seniorpolitikken skal bidra til en trygg, aktiv og meningsfylt alderdom for alle. Gode hjemmetjenester skal sikre at flere kan bo hjemme så lenge de ønsker det.
KrF vil aktivt motvirke økte sosiale forskjeller og bidra til sosial utjevning.
KrF vil;
• at de som har rett til omsorg, skal kunne velge løsninger som passer til livssituasjon
• utvikle hjemmetjenesten slik at den blir i stand til å møte brukernes behov
• forenkle og samordne prosedyrene i hjemmetjenesten slik at de ikke går ut over tiden med brukerne
• rekruttere og beholde nødvendig helsepersonell gjennom ulike tiltak
• bygge ut flere sentrumsnære boliger med livsløpsstandard
• begrense ytterligere økning av husleien på kommunale boliger
• utvide tilbudene ved seniorsentrene i takt med behovet
• støtte menigheter og frivillige organisasjoner som driver arbeid for eldre
• gi omsorgslønn, slik at flere kan bruke av sin arbeidstid til å stelle pårørende
• bygge ut nye sykehjemsplasser i takt med behovet der folk bor
• at omsorg for døende må kunne skje både hjemme og ved Hospice Stabekk
• at kunnskap om lindrende behandling må styrkes
• at kommunen stimulerer til et samspill mellom aktuelle aktører og med familie, frivillige og lokalmiljø for å forebygge ensomhet
• legge til rette for at velferdsteknologi og hjelpemidler tas i bruk
• hindre at digitale hjelpemidler fører til redusert medmenneskelig kontakt
• at tjenestetilbudet må omfatte hjelp ved måltider ved behov
• styrke rehabiliteringstilbudet etter sykdom
• stimulere til religiøse, kunstneriske og sosiale opplevelser
• gi avlasting til pårørende som ivaretar pleietrengende
• sikre plass i tilrettelagte boenheter for personer med demens

Næringsliv


Kommunen bør legge til rette for et variert næringsliv slik at mange kan ha sitt daglige arbeid innen kommunen. Det gir høy arbeidsdeltakelse, mindre pendling, er miljøvennlig og bidrar til lokal utvikling. KrF vil gi forutsigbare rammer som bidrar til bærekraftig verdiskapning med hensyn til både etikk, økonomi og miljø.
KrF vil;
• sikre nok arealer til verdiskapning og bærekraftig næringsutbygging
• sørge for god yrkesutdanning i flere praktiske fag
• heve yrkesfagenes status gjennom positiv oppmerksomhet, stipendordninger og utviklingstilskudd fra kommunens side
• gi tidlig, god og målrettet informasjon om yrkesfag på ungdomstrinnet
• tilrettelegge for flere praksisplasser og lærlingeplasser i samarbeid med lokalt næringsliv
• at Bærum kommune tilrettelegger yrkesfaglige studier samt flere studieplasser på høyskole og universitetsnivå
• tilrettelegge for at innvandrere med god kompetanse kan bruke denne til fordel for næringslivet
• legge til rette for et variert jobbtilbud innen industri, handel, helse og offentlige tjenester
• at Sandvika utvikles til et sterkt regionalt næringssenter med nødvendige støttefunksjoner

Arealplan og miljø


Arealplan
Arealplanene er det overordnede styringsverktøy for all utbygging i kommunen. KrF støtter knutepunktstrategien, som legger opp til byvekst i områdene Sandvika, Fornebu/Lysaker, Bekkestua og Høvik. Vi vil også legge opp større tetthet i nærheten av stasjonsområdene for å utnytte kollektivtransporten. Vi må legge til rette for småhusbebyggelse tilpasset barnefamilier. Vi vil gå inn for en moderat fortetting i eldre eneboligområder. God innbyggermedvirkning er viktig både i planlegging og tjenesteutforming. KrF ønsker universell utforming og tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunale bygg og boligområder.
KrF vil;
• sikre arealer til variert boligbygging slik at både unge og eldre kan få et egnet sted å bo
• legge til rette for kollektive boformer der flere generasjoner kan bo sammen
• ta utgangspunkt i arealenes egnethet, utnyttelsesgrad og miljøhensyn
• ta særlig hensyn til kunnskap om naturområder og kulturlandskapet i boligsonene
• at det bygges boliger som samsvarer med fremtidig behov
• legge til rette for boligbygging ved kollektivknutepunkter
• bygge flere gang- og sykkelveier, og bevare grønne lunger
• bygge ut et bedre kollektivtilbud med flere tverrforbindelser
• forlenge Kolsåsbanen til Rykkinn og Bærums Verk
• utrede T-bane til Sandvika
• at Fornebu videreutvikles med variert boligutbyggelse, næringsliv, kirke og kulturanlegg
• at E18 legges i tunnel slik at Sandvika kan åpnes mot sjøen med utvidet strandområde
• videreutvikle Sandvika som by med arbeidsplasser, betydelig boligvekst, hyggelige møteplasser, serveringstilbud og handel
• at Stabekk inngår i knutepunktstrategien og videreutvikles
• tilpasse normene for parkering i nye boligområder i kommunen etter beboernes ønske

Miljø
Ivaretagelse av jorden, klima og miljø, er en viktig del av forvalteroppgaven. Vi må bidra til at biologisk mangfold opprettholdes, at forurensninger til luft og vann reduseres og at ressursbruken blir mer bærekraftig. KrF ønsker i størst mulig grad å verne dyrket mark, men der dette ikke er mulig, bør flytting av matjord til erstatning av dyrkede arealer som bygges ut, vurderes før prosjekter iverksettes.
Krf vil;
• fase ut kommunens forbruk av fossil energi
• at kommunen legger vekt på valg av kvalitet og miljøvennlige materialer i egne bygg
• at kommunen vurderer jordvarme og solceller på alle nybygg
• at kommunen velger miljøvennlig transport
• ha nok gratis parkeringsarealer ved knutepunkter for kollektivtransport
• at hele Bærum skal inngå i kollektivsone 1
• utvide og videreutvikle turveinettet
• videreføre åpning av bekker
• fjerne burot og andre uønskede arter fra kommunal grunn
• igangsette tiltak for å fange plast og mikroplast på avveie
• som hovedregel bevare marka og grønne lunger
• ivareta det biologiske mangfoldet; arbeidet med blomsterenger videreføres i parker, langs turstier og langs veiene
• at miljøregnskap legges frem for kommunestyret hvert år
• at kommunen skal stimulerer til økt gjenbruk og støtte prosjekter i frivillig regi
• arbeide for at kraftledningen fra Franzefoss til Oslo legges i bakken
• at sanering av gamle søppelfyllinger vurderes

Takk
Vi vil gjerne takke deg som har lest gjennom programmet og bruker tid på en slik oppgave. Vårt håp er at Bærum kommune i kommende periode blir styrt ut fra et ønske om å ivareta menneskeverdet, praktisere forvalteransvaret og utøve nestekjærlighet. Dette kan du hjelpe oss med hvis du snakker om programmet vårt og gir oss din stemme.