Lokalprogram

Program Averøy KrF 2023-2027

Averøy Kristelig Folkeparti
Topp 3 Kandidater

Helse og Omsorg

KrFs politikk skal beskytte menneskeverdet, bidra til at alle mennesker får oppfylt sine rettigheter og at de får erfare rettferdighet og trygghet. KrF ønsker å sikre en verdig aldring for alle kommunens innbyggere og gi alle den helsehjelpen de trenger. Dette innebærer en helhetlig tenkning der fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov blir ivaretatt.

Mestring og trygghet

Det må sørges for god oppfølging slik at en kan bo lengst mulig i eget hjem med nødvendig støtte av hjelpemidler og velferdsteknologi. Begrepet mestringstrapp gir en bedre forståelse for den enkeltes situasjon og behov for bistand i hverdagen.

Kompetanse

Averøy kommune må aktivt rekruttere unge og etterutdanne sine arbeidstakere innen helse og omsorgssektoren for å kunne gi gode og trygge helsetjenester. Det startes et prosjekt hvor tjenesten selv ser på om riktig kompetanse brukes på riktig sted og bidrar aktivt på turnus­ planer der de ansattes behov og brukernes trygghet blir ivaretatt.

Boliger og omsorgsplasser

 • Averøy kommune må bygge nye boliger
  for å dekke behovet for omsorgsplasser. Omsorgsklynger prioriteres der trygghet og livskvalitet er viktig. Gjennom dette oppnås også en god bruk av kommunens ansatte.
 • Kommunens tjenester skal tilpasses den enkeltes behov. Derfor er det viktig for KrF at fokuset settes på hva den enkelte mestrer selv og tildeler tjenester etter det.
 • Kommunens helse og omsorgstjeneste må se hele mennesket og ivareta hver enkelt sine behov på alle nivå, også åndelig.
 • Det må være tydelig og skriftlig informasjon om hva kommunen har å tilby. Det må tilrettelegges for bruk av unge som en ressurs innen eldreomsorgen.

Det må legges til rette for:

 • godt samarbeid med frivillige.
 • generasjonsmøteplasser
 • at ulike lag og foreninger kan besøke helsesenter og sykehjem.

Psykisk helse

Psykiske problemer er økende i de fleste alders­ grupper. Dette krever stort fokus fra kommunens helsetjeneste. Hver enkelt må sees og få nød­vendig hjelp til å mestre hverdagen og livet. Det må rettes søkelys mot yngre aldersgrupper med tanke på sosialisering og muligheter til å komme i arbeid.

Skole og oppvekst

Kristelig folkeparti vil:

 • prioritere større lærertetthet i klasserommet for å kunne gi tilpasset undervisning og god læring.
 • Sikre elevens rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer både fysisk og psykisk helse, trivsel og læring.
 • Sette av midler til innkjøp av fysiske lærebøker.
 • Relevant forskning viser nå at tekst skrevet for hånd gir større læringsutbytte enn hva digitale verktøy gjør. Elevene må få gode ferdigheter i begge deler.
 • God tilrettelegging for praktiske aktiviteter, også i teoretiske fag.
 • Gi alle lærere gode muligheter til relevant etter­ og videreutdanning.
 • Fokusere på et verdiløft i skolen som er i tråd med skolens formålsparagraf og menneske­ rettighetene.
 • Prioritere vår tusenårige, kristne kulturarv, sikre at skolene er livssynsåpne og fortsatt gi tilbud om skolegudstjeneste i kirkene med gode alternativ for de som ønsker fritak.

Næringsliv

 • Kommunen må tilrettelegge for attraktive næringsarealer, både sjønære virksomheter, reiselivsvirksomheter og andre næringer.
 • Kommunen må være en god medspiller for å promotere landbruksnæringen, også i kravet om et akseptabelt inntektsnivå.
 • Beholde et godt jordvern i kommunen.
 • Arbeide for å holde hjortebestanden nede på et fastsatt nivå.
 • Kommunen må arbeide for bærekraftig utnyttelse av fiskeri og havbruksressurser slik at fremtidige generasjoner også kan ha nytte av dette.
 • Det må arbeides med rekruttering til fiskeri­ næringen og gi økonomisk støtte til unge som vil etablere seg innen næringen.

Klima og Miljø

 • Averøy har en fantastisk kystlinje som det er viktig at vi tar godt vare på med tanke på Marin forsøpling. Averøy KrF er derfor positiv til prosjektet «Stikk UT og plukk» fra Friluftsrådet i Møre & Romsdal.
 • Kommunen må tilrettelegge for at det blir enklere å reise kollektivt i stedet for å bruke egen bil. Det må prioriteres økt frekvens på bussrutene og lavere billettpriser. Ofte kjører rutebusser med stor ledig kapasitet. Det bør vurderes om dette kan gi grunnskoleklasser mulighet til ekskursjoner/turer i nærmiljøet.
 • Det bør planlegges fremtidige traseer for gang­ og sykkelveier slik at det i blir enklere å velge sykkel og elsykkel fremfor bruk av privat bil.
 • Private og bedrifter som ønsker å satse på bruk og utvikling av fornybar energi bør få økonomisk støtte til sine prosjekter.

Kommunen bør ha som mål at:

 • Alle enheter i kommunen skal sertifiseres som miljøfyrtårn.
 • Bygge ut ladepunkter på offentlige parkeringsplasser.
 • Installere solenergi på kommunale bygg, smart energistyring og ladeløsninger.
 • Følge opp og styre energibruk i offentlige bygg.
 • Alle virksomheter skal arbeide for å redusere utslipp. Det vurderes å tilrettelegge for en årlig konkurranse om hvilken virksomhet som har innført det beste tiltaket for å redusere egne utslipp.
 • Det bør etableres hurtiglader for elbiler på Kårvåg for å gi bedre tilbud til turister og fastboende i dette området.
 • Kommunen må tilrettelegge for gode areal til gjenvinningsstasjonen, samt la bruktbutikker levere avfall gratis til avfallshåndtering. Det bør settes opp byttebod på miljøstasjonen.
 • Sikre kompetanse om klima og miljø i anskaffelsesprosessene, og ved behov samarbeide over kommunegrenser for å sikre høy kompetanse.
 • Stille krav til utslippsfri/fossilfri varelevering og transport­tjenester.
 • Stille miljøkrav i alle anskaffelser, og legge til rette for gjenbruk.
TId til det viktigste