Valgprogram Aurskog Høland KrF

Aurskog-Høland KrF
Politisk program 2024-2027

Innledning


I vårt program sier vi i KrF JA. JA til at politiske beslutninger skal være tuftet på kristne og humanistiske verdier. JA til at hensynet til miljøet, nestekjærligheten og familien som samfunnets viktigste byggestein. JA til frivillighet innenfor kirke, kultur og idrett. JA til styrking av tjenestene innenfor helse, eldreomsorg og oppvekst.

Aurskog-Høland KRF ønsker å bidra til utvikling, entusiasme, trivsel og livsglede i alle deler av kommunen. For å få til dette er det viktig at tjenestetilbudene opprettholdes i alle bygder og styrkes i alle kommunens tettsteder.

JA til: Familie, oppvekst og frivillighet!


Familien er under press på mange områder. Mer enn noen gang vil det være avgjørende at vi legger til rette for at familien kan beholde og styrke sin rolle som samfunnets viktigste byggestein. Vi trenger gode oppveksttilbud i alle deler av kommunen. Barn skal ha mulighet til å delta i kultur, idrett og kirkelige aktiviteter uavhengig av familiens økonomi. Aurskog-Høland KrF sier ja til å…

 1. Opprettholde og styrke skoletilbudene både i Aurskog, Lierfoss, Bjørkelangen, Løken, Hemnes, Setskog og Rømskog. Vi skal ha kortreist kvalitet i skole- og oppveksttilbudene
 2. Bidra til at 1. klassetrinn blir introduksjon til resten av skoleløpet og en mer naturlig overgang mellom barnehage og skole. 6-åringene skal være mye i aktivitet og sosiale ferdigheter, lek, kulturopplevelser og vennskap skal stå sentralt i det første skoleåret
 3. Løfte fram kirkelig frivillighet, på linje med idrett og kultur for å løfte menighetsliv, kirkelig frivillighet og diakonalt arbeid.
 4. Arbeide for etablering av et livssynsåpent bygg på Bjørkelangen
 5. Sikre reell likebehandling av kommunale og private barnehager
 6. Beholde og styrke skolehelsetjenesten, utekontaktene og helsestasjon for ungdom
 7. Innføre en ordning med fritidskort for barn/ungdom fra lavinntektsfamilier og flyktninger.
 8. Sørge for at småbarnsfamilier ved tildeling av kommunale boliger plasseres i egnede miljøer.
 9. Økt satsing på kompetanseheving for barnehagelærere og lærere.
 10. Gi fast ansettelse av fagarbeidere og assistenter i barnehage og skole.
 11. Styrke integrering av flyktninger gjennom samarbeid med idrettslag, frivilligsentralen og menigheter.
 12. Innføre ordningen «lyttevenn» – et samarbeid mellom skole og frivilligheten for å stimulere til leselysten hos barn.
 13. Styrke lærernes kunnskap om kjønn, kjønnsidentitet og seksuell orientering. Skolen skal ikke være en arena for ideologisk kamp der den biologiske kjønnsforståelsen tilsidesettes.

JA til: Folkehelse, forebygging og trivsel!


For å fremme livsglede, folkehelse og trivsel for alle innbyggere, trenger vi både et sterkt kommunesenter og sterke bygder og tettsteder i hele vår langstrakte kommune. Aurskog-Høland KrF sier ja til å…

 1. Sørge for utvikling og styrking av tjenestetilbudene i alle tettstedene i kommunen
 2. Beholde og styrke de tre sykehjemmene på Bjørkelangen, Aurskog og Hemnes
 3. Bygge ut den eksisterende demensavdelingen på Hemnes til et demenssenter for hele kommunen
 4. Sørge for at kombinerte kultur- og skolebygg skal være alkoholfrie arenaer
 5. Bygge videre på prosjektet «generasjon M» og andre tiltak som skaper trivsel og mening i fellesskap på tvers av generasjonene
 6. Legge til rette for at ektefeller/samboere etter ønske skal få bo sammen på sykehjem
 7. Satse mer på trygghetsskapende teknologi og smart innovasjon innenfor alle tjenesteområder
 8. Satse massivt på forebygging som en sosial og økonomisk investering

JA til: Miljø, samferdsel og distriktsprofil


Aurskog-Høland er en langstrakt kommune. Det er derfor avgjørende at vi tar vare på utemiljøene, legger til rette for friluftsliv og aktivitet og at vi legger til rette for god kommunikasjon. Aurskog-Høland KrF vil si ja til å…

 1. Gi best mulig kollektivtilbud for HELE kommunen.
 2. Arbeide for at ny Glommakryssing blir realisert
 3. Styrke jordvernet
 4. Legge press på sentrale myndigheter for å få avviklet dagens ulvesone som tar hensyn til kommunens innbyggere
 5. Arbeide aktivt for å realisere tomter til boliger og næringsvirksomhet i alle deler av kommunen
 6. Etablere kommunale støtteordninger for private investeringer i fornybare energikilder
 7. Bidra til redusert forbruk av plast innenfor kommunale tjenester.
 8. Ha en årlig ryddeaksjon hver vår der frivilligheten inviteres til å delta og innsats honoreres
 9. Arbeide for å bli sertifisert som miljøfyrtårn

JA til: Administrasjon og politisk styring


For KrF er det viktig at lokaldemokratiet oppleves reelt for innbyggerne. Det skal være meningsfylt å være folkevalgt. Administrasjon og politikere må jobbe sammen i fellesskap for å gjennomføre politiske vedtak. Politikerne skal være ombudsmenn og tjenere for innbyggere i Aurskog-Høland. Å være lokalpolitiker må ikke reduseres til å bevilge rammer til de ulike sektorene. Kommunens administrasjon skal ha gode vilkår, men må samtidig underlegges de nøkterne prioriteringer som vi har innenfor de øvrige tjenesteområdene. I den grad man skal spare penger eller effektivisere, skal det alltid være en målsetting at dette i minst mulig grad går ut over tjenestetilbudet til innbyggerne. Aurskog-Høland KrF vil si ja til å…

 1. Sørge for åpenhet i politikk og forvaltning. Det skal settes klare frister for politiske vedtak og de folkevalgte skal fortløpende holdes orientert om fremdriften.
 2. Avlønne utvalgsledere i prosentstillinger for å få en sterkere politisk styring.
 3. Jobbe for å redusere ufrivillig deltid for kommunens ansatte
 4. Bidra til at administrasjonen aktivt oppsøker og sikrer medvirkning fra grendelag/velforeninger i saker som angår disse, herunder arealsaker
 5. Bidra til at administrasjonen har et tett samarbeid med tros- og livssynssamfunnene i kommunen, og anerkjenne arbeidet disse gjør for lokalsamfunnet
 6. Sørge for at prester er med i kommunedirektørens kriseteam
 7. Tilpasse kommunens tjenester til ikke-digitale mennesker