Program Askvoll 2023-2027

TRYGG OPPVEKST

For KrF kjem barna først. Alle barn er velkomne i samfunnet, og den viktigaste investeringa i ei betre framtid, er å sikre barn og unge trygge og gode oppvekstvilkår.

Askvoll KrF vil:

 • prioritere viktige velferdstenester som lege, jordmor, helsestasjon og barnevern. Vi vil ha særleg merksemd på psykisk helse
 • tilby samlivskurs og foreldrerettleiing
 • tilby kommunal kontantstøtte dersom statleg støtte opphøyrer, og til barnet er to år
 • ha gode og varierte barnehagetilbod  i nærmiljøet. Opningstidene må så godt det let seg gjere, vere tilpassa og relevante for brukarane.
 • at barnehageopptaket skal vere kontinuerleg gjennom heile året
 • sikre god grunnbemanning i barnehagane
 • at skulane får ressursar til å kunne legge forholda til rette for eit positivt læringsmiljø, og eit opplæringstilbod tilpassa eleven sitt behov
 • oppretthalde eit desentralisert skuletilbod i kommunen
 • at alle læremiddel er tilgjengelege på nynorsk
 • sikre trygge skulevegar for alle
 • at vedlikehald av skule- og barnehagebygg vert prioritert
 • sikre at ungdomsrådet blir høyrt, og at rådet får ansvar for eigne midlar
 • arbeide for gode tilbod innan avlastning, dagtilbod/arbeid og butilbod for barn,

  unge og vaksne som har særlege behov

 • førebyggje rusmisbruk gjennom haldningsskapande arbeid, avgrensa tilgang og gode kontrollrutinar
 • legge til rette for og støtte rusfrie fritidstilbod i heile kommunen
 • oppretthalde eit godt tilbod i musikk- og kulturskulen i heile kommunen
 • arbeide for fritidskort til alle barn mellom 6 og 15 år
 • vidareutvikle tilbodet på BUA med utlån av fritidsutstyr til alle
 • jobbe for at kommunen tilbyr sommarjobb for ungdom

LEVANDE BYGDER

Det må vere attraktivt å bu i heile Askvoll kommune. Skal vi ha utvikling må vi ha engasjement. Vi må i sterkare grad utnytte kommunen si gode plassering ved kysten.

Askvoll KrF vil:

 • sikre eksisterande arbeidsplassar. Arbeidet med å skape nye må halde fram, og vi vil legge tilhøva til rette for ulike industritiltak
 • legge til rette for attraktive bustadområde i alle grendene i kommunen, og at ein så langt råd er, kan få byggje der ein kjenner seg heime
 • at jordbruks- og fiskerinæringa i kommunen vert styrka og utvikla vidare
 • legge til rette for reiseliv og turisme der dette er naturleg
 • vere med å vidareføre og støtte det viktige arbeidet som vert gjort rundt om i

velforeiningar og bygdelag

Kjensla av å vere velkomen og å høyre heime er viktig når ein skal busette seg.

Askvoll KrF vil:

 • gje ei velkomsthelsing med informasjon om kva Askvoll har å by på, til nye innbyggjarar
 • legge til rette for mottak og integrering av flyktningar
 • styrke bibliotektenesta, det frivillige arbeidet og lokale møtepunkt
 • støtte og vidareutvikle det gode tilbodet som vert gjort gjennom Frivilligsentralen

Eit godt utbygt samferdslenett er eit grunnlag for å få ein grisgrendt kommune til å fungere som ein heilskap.

Askvoll KrF vil arbeide for :

 • at Atløysambandet blir realisert
 • betre vedlikehald av kommunale vegar
 • betre rutetilbod som korresponderer både sjøvegen og landevegen
 • å styrke sambandet mellom grendene i kommunen og mellom Askvoll og Fjaler

BETRE ALDERDOM

Dei eldre er ein ressurs i samfunnet.  For KrF er det viktig at eldre kjenner seg inkluderte, at dei kjenner seg trygge og at dei kan bestemme over sin eigen kvardag.

Askvoll KrF vil arbeide for:

 • at hjelpetrengande skal få god oppfølging
 • at folk får bu heime så lenge dei sjølve ønskjer det, og det let seg gjennomføre
 • at dei sjuke eldre får plass ved sjukeheimen
 • tenlege tiltak for å rekruttere nok og godt kvalifisert omsorgspersonell
 • gode tilbod innan kultur, samlingsstunder og dagtilbod for eldre og sjuke, gjerne i samarbeid med frivillige personar, lag og organisasjonar
 • å styrke tilbodet til sørvis-skyss og tilrettelagt transport i alle delar av kommunen

KYRKJA

KrF ynskjer å gje kyrkja rammer som set ho i stand til å utføre oppgåvene sine.  KrF helsar velkomen eit nært samarbeid mellom kyrkja og kommunen om både barne- og ungdomsarbeid, diakoni og andre tenester. KrF vil at kyrkjehus og kyrkjegardar vert haldne vedlike og stelte på ein verdig måte.

MILJØ

Å ta vare på miljøet rundt oss er å investere i framtida, samt vår eigen trivsel.  For KrF er det viktig at ein i all den kommunale planlegginga medverkar til å sikre naturen sitt mangfald.

Askvoll KrF vil:

 • ha eit sterkt jordvern, særleg på god matjord
 • bygge ut ladestasjonar i heile kommunen
 • arbeide for energiøkonomisering på nye og gamle bygg, med auka fokus på utnytting av solenergi
 • jobbe aktivt for å bekjempe plastforureining i naturen

Livet krev mykje av oss,
og Askvoll KrF vil jobbe for at vi skal ha tid til det viktigaste!