Program

10 gode grunner for å stemme Alta KrF

  1. Vi vil arbeide for at så mange som mulig av de fødende får gjøre føde i Alta
  2. Alta Krf vil gjøre grunnskolen mobilfri
  3. Vi ønsker mindre skjermtid for de yngste elevene
  4. Førsteklassingenes tilnærming til skolen skal være mer læring gjennom lek
  5. Landbruksjord skal skjermes, og selvforsyningsgraden må økes også lokalt
  6. Alta Krf vil satse mer på tilbud innen psykisk helse og rus
  7. Riksvei 45 gjennom Eiby, Kløfta og traseen opp mot Suolovuopmi skal prioriteres!
  8. Alta Krf vil arbeide imot elektrifisering av Melkøya
  9. Vi ønsker en ny cruisehavn med landstrøm så snart det er økonomisk forsvarlig.
  10. Alta Krf vil arbeide for flere direkte flyruter til Sør-Norge

En verdig alderdom

De som vil bruke tiden hjemme med sine eldre familiemedlemmer må også kunne ha en økonomisk mulighet til å gjøre dette. Pårørendestøtte vil gi mange den muligheten til å tilbringe mer tid med sine eldre.

Samtidig må vi ha nok tilgjengelige plasser og tjenester for de eldre, og sikre at alle eldre skal få et tilbud om samtaler om åndelige og eksistensielle spørsmål. KrF vil også inkludere ideelle aktører i tilbudet av slike tjenester, da slikt engasjement bedrer tilbudet av tjenester og er en vinning for samfunnet.

Familie og oppvekst

Familiene er det bærende elementet i samfunnet. For at familier skal kunne utvikle seg og trives vil vi legge til rette for større valgfrihet for familiene. Vi vil gi familier mer tid sammen, gode støtteordninger, større valgfrihet for uttak av foreldrepermisjon, og muligheten til å kombinere familie og jobb.

Vi vil styrke familieøkonomien slik at familier selv kan velge det som passer den enkelte familie best. Skolen må tilpasses de yngste barna som lærer best gjennom lek, og mengden skjerm og nettbrett bør ha sin begrensing.

Et sterkt helsevesen

Et velfungerende helsevesen er en grunnpillar i velferdsstaten. For å ha et robust helsevesen må vi sikre at det er en trygg og attraktiv arbeidsplass for helsepersonell. Både gjennom utdanningen, arbeidshverdag og vilkår for tilstedeværende ledelse.

KrF mener det er viktig med forutsigbar finansiering og høy nok bemanning. Det offentlige helsevesenet må sikres slik at alle pasienter får like god behandling uavhengig av egen lommebok. Vi ser også verdien av supplement av tjenester som ideelle aktører kan tilby helsevesenet, spesielt innen rus og psykiatri.

Bygge samfunnet nedenfra

Lokalt næringsliv bygger bygd og by. KrF ønsker at små og mellomstore bedrifter skal kunne ha vilkår som stimulerer til nyetableringer og arbeidsplasser. Det er dette som holder distriktene i utvikling og gir grobunn for et sterkere offentlig tilbud.

KrF ønsker også et sterkere lokaldemokrati, da det er lokalsamfunnene som ofte vet best hva de bør prioritere. Likeså må rammetilskudd fra staten gi kommunene handlingsrom til å ta slike valg.