Det er i de øyeblikkene hjertet slår litt ekstra at vi vet hva det er verdt å kjempe for

(Husk å skru på lyden, så hører du hjerteslagene)

Sammen for menneskeverd

13. september er det valg. KrF vil kjempe for familiene, for de eldre og for de verdiene landet er bygget på.

Mer valgfrihet for familiene

KrF vil gi barnefamiliene mer tillit og frihet til å forme sin egen hverdag. Småbarnsfasen kan være en hektisk tid, og derfor er det avgjørende med skreddersydde løsninger som er tilpasset hver enkelt familie. Færre A4-løsninger – mer valgfrihet. Vi vil styrke familiene og ikke styre dem.

KrF vil:
• Skrote tredelinga av foreldrepermisjon og utvide den med fire uker, samt gjøre fordelingen mer fleksibel for hver enkelt familie.
• Beholde kontantstøtten.
• Innføre en makspris på 7000 kr for hver familie for totale utgifter til SFO og barnehage.
• Fortsette styrkingen av barnetrygden til 2000 kroner per måned for barn
mellom 0-6 år, og til 1500 kroner per måned for de mellom 6 og 18 år.
• Gi en ekstra ferieuke per forelder med barn mellom 0-10 år.

En verdig alderdom

Det skal være godt å bli eldre. Alderdommen handler først og fremst om å leve. Ingen skal stemples ut på grunn av sin alder, eller engste seg for å bli eldre i Norge.

KrF vil:
• Legge til rette for aktivitet og inkludering i små og store fellesskap.
• Innføre pårørendestøtte på 7500 kr per måned til de som tar seg av sine eldre.
• Sikre pårørende avlastningstimer på resept fra fastlegen.
• Sikre god bemanning i sykehjem og hjemmetjenester.
• Bygge ut flere sykehjemsplasser og trygghetsboliger.
• Bedre omsorgen ved livets siste fase og si nei til aktiv dødshjelp.

Et sterkt verdiparti

Vi har en lang og stolt kristen kulturarv. Den vil KrF løfte frem, ikke gjemme bort! Kjenner vi røttene våre, er vi også trygge i møte med nye mennesker og nye kulturer. KrF ønsker at Norge skal være et livssynsåpent samfunn hvor mennesker blir akseptert og respektert uansett tro og livssyn. Trosfriheten i Norge og internasjonalt må beskyttes. Organisasjoner og menigheter skal møtes med tillit, ikke kontroll.

KrF vil:
• Beskytte trosfriheten i Norge og i verden.
• Bevare den kristne kulturarven.
• Si tydelig nei til svekkelse av rettsvernet for ufødt liv og en utvidelse av abortgrensen.
• Sikre elever mulighet til å velge friskole.
• Verdsette kirker, menigheter og trossamfunns viktige rolle i samfunnet.
• Bekjempe internasjonal fattigdom og vise solidaritet med verdens fattige.

Gutt på stupetårn (spill av film)