10 grunner til å stemme KrF

 1. Familiene skal få bestemme selv. 
  Vi vil behold kontantstøtten og skrote tredeling av foreldrepermisjonen. KrF vil øke barnetrygden for alle barn og innføre et fritidskort på 2500 kroner til barn mellom 6 og 18 år som gir mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Innføre en makssum på 7000kr per familie for barnehage og SFO.

 2. Leken tilbake i skolen.
  1.klasse erstattes med førskoleklasse. En god skolestart legger grunnlaget forviktige år i barnets liv. KrF vil ha flere trygge voksne i skolen og barnehagen. Vi vil erstatte førsteklasse med en førskoleklasse der læring gjennom lek, trygghet og relasjoner har en sentral plass. Det skal være gøy å være på skolen og lære. Fortsette satsingen på tidlig innsats i skolen for å sikre at alle elever får god oppfølging og ikke blir hengende etter.  Forsterke innsatsen for en mobbefri skole og digital trygghet for barn og unge.

 3. Styrke eldreomsorgen med flere ansatte og en egen pårørendestøtte på 7500 kroner. 
  KrF mener det er på tide at de som tar seg av sine eldre blir verdsatt i større grad. Derfor vil KrF ha en egen pårørendestøtte. Utbyggingen av sykehjemsplasser må fortsette og hjemmetjenesten må styrkes. KrF vil jobbe for at ingen eldre skal oppleve isolasjon og utenforskap.

 4. Menneskeverd i alle livets faser
  Nei til radikal utvidelse av abortloven og nei til aktiv dødshjelp.  Alle mennesker er like mye verdt. Vi vil kjempe for menneskeverdet i alle livets faser. Derfor sier Krf nei til en radikal utvidelse av abortloven, og et tydelig nei til aktiv dødshjelp.

 5. Alle skal ha en jobb å gå til og inkluderes i små og store fellesskap. 
  I dag står for mange mennesker utenfor arbeidslivet. Pandemien har for mange familier vært preget av arbeidsledighet og permittering. Vi må få folk tilbake til jobb. KrF vil jobbe for å inkludere flere med målrettede tiltak som sikrer at flere fullfører videregående, blant annet ved å forsterke innsatsen for flere lærlingeplasser og økt lærlingetilskudd.  Vi vil styrke inkluderingsdugnaden. Vi vil gi personer med nedsatt funksjonsevne mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med sine medmennesker, blant annet ved en kraftig forbedring av ordningen med Brukerstyrt Personlig assistent. 

 6. Nei til narkotika. Ja til solidarisk rus- og alkoholpolitikk. 
  Mennesker med rusproblemer skal få tilbud om hjelp og behandling til å bli rusfri. KrF sier nei til å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika. Vi vil fortsette å styrke rusomsorgen, med vekt på rehabilitering og ettervern. Vi vil gjøre medikamentfri behandling til et reelt valg i rusbehandlingen og øke kriteriene til å kvalifisere for bruk av LAR. Målet med bruk av LAR skal alltid være å hjelpe pasienten ut i et liv uten rus. Frivillige og ideelle aktører innen rusomsorg og barne- og ungdomsarbeid skal prioriteres.

 7. Levende lokalsamfunn over hele landet. 
  Vi ønsker et livskraftig landbruk som gir økt matproduksjon, bedre inntektsutvikling for bøndene og styrket jordvern. Det gir oss arbeidsplasser i hele landet. Vi vil fortsette å flytte ut statlige arbeidsplasser. Pandemien har vist oss at det er mulig å jobbe på andre måter enn i det vi har gjort til nå. Det er lærdom vi må ta med oss visere. KrF vil ha trygge veier og et godt utbygd jernbanenett. Vi vil bedre kollektivløsningene og bredbåndstilgang i hele landet.

 8. Fortsette kutt i klimagassutslipp. 
  KrF vil ta vare på jorda for de som kommer etter. Derfor jobber vi for offensive klimatiltak som skal sikrer at vi når klimamålene. Klimakrisen er først og fremst en krise for verdens fattige. Mennesker må legge på flukt som følge av store klimaendringer. Det er vårt ansvar å hjelpe.

 9. Menneskers tro og tvil skal ha en naturlig plass i samfunnet. 
  Vi vil legge til rette for et livssynsåpent samfunn. Trospolitikken vår skal på gjensidig tillit og dialog, fremfor kontroll og uanmeldte tilsyn. KrF vektlegger trossamfunnenes skapende kraft. Vi vil derfor gå mot forslag om at trossamfunn må inngå en samfunnskontrakt med staten for å få statsstøtte. KrF vil heller ikke øke krav om antall medlemmer for å få statsstøtte. KrF vil styrke innsatsen for bevaring og vedlikehold av kulturhistorisk viktige kirkebygg.  

 10. Styrke bistanden til verdens fattige. 
  Vi må aldri bli oss selv nok! Vi har et ansvar for å hjelpe verdens fattige og forfulgte. Det er ikke aktuelt for KrF med kutt i bistandsbudsjettet. Det skal fortsatt gis 1 prosent bistand fra det norske statsbudsjettet til utvikling og humanitær hjelp. Jenters rett til utdanning og kampen mot menneskehandel har vært og skal være viktige satsingsområder.