Telemark fylkesprogram 2023-27

VERDIGRUNNLAG OG SAMFUNNSSTYRING

KrF er et kristendemokratisk parti som legger nestekjærlighet, forvalteransvar og menneskeverd til grunn for vår politiske tenkning. Tanken om hvert enkelt menneskes uendelige verdi står helt sentralt. For KrF er det viktig at politiske beslutninger blir tatt så nær dem det gjelder som hensiktsmessig.

Derfor spiller fylkeskommunen i våre øyne en viktig rolle i norsk demokrati. Politiske beslutninger skal tas av folkevalgte som må stå til ansvar for sine prioriteringer ved neste valg. Noen oppgaver er det hensiktsmessig å løse på fylkesnivå, andre på kommunenivå. Hvis ikke fylkeskommunen fantes, ville mange beslutninger i praksis bli overlatt til statlige byråkrater.

I regionreformen, som ga fylkeskommunen flere nye oppgaver, var det en forutsetning at de fleste fylkene trengte å bli større for å sikre gode fagmiljøer og de beste tjenestene til folk. KrF tar politiske flertallsbeslutninger på alvor og forholder oss til dem. Da sammenslåingen av Vestfold og Telemark var vedtatt, fokuserte vi derfor på å hente ut gevinstene. Dessverre valgte flertallet heller en politikk som fører til unødig pengebruk, utfordrer demokratiske prosesser og undergraver den positive utviklingen av tjenester og fagmiljøer som sammenslåingen satte i gang. Når fylket nå splittes opp igjen, ønsker KrF at Telemark skal søke samarbeid med nabofylker for å sikre best mulige tjenester til folk, for eksempel i skolesektoren, vegforvaltningen, miljøpolitikken og næringspolitikken.

Offentlige, ideelle og private hånd i hånd

KrF mener at det gode samfunnet skapes i samspill mellom enkeltmennesker, familier, frivillige organisasjoner, et samfunnsbevisst næringsliv og det offentlige.

Kommuner, fylkeskommuner og staten skal sikre at alle har tilgang på de viktige velferdstilbudene. Men de behøver ikke nødvendigvis drive alle selv.

Private frivillig sektor kan gi et viktig supplement til det som det offentlige tilbyr. Innenfor skolevesenet utvider for eksempel private aktører både det pedagogiske tilbudet og rommet for enkeltmennesker til å velge den utdanningen som passer dem best. KrF vil legge til rette for at dette skal være mulig også i fremtiden.

Frivillighet

Frivilligheten er et bærende element i det norske samfunn. KrF tror det finnes mange viktige områder hvor frivillighet kan bidra positivt, og vil tilrettelegge for dette. Vi tror frivilligheten i samspill med helsetjenesten kan bidra til bedre folkehelse. Frivillige kan gi praktisk bistand med alt fra lekser til strøing av glatte veier og bæring av ved for eldre.

Veldedige og ideelle organisasjoner bidrar med en enorm innsats som det offentlige aldri vil finne midler til å dekke opp. De er helt avgjørende for å bygge tette og varme nærmiljø der enkeltmennesker opplever å bli verdsatt for den de er. Frivillig ideelt arbeid er stedet der mange finner mening og tilhørighet gjennom å kunne bety noe for andre, og som bygger vennskap og skaper involvering i lokalmiljøet.

DANNING, UTDANNING OG KOMPETANSE

Barn og ungdom er de som skal bygge Norge videre.

Videregående opplæring

Undervisning, integrering og næring henger tett sammen. De videregående skolene våre må bidra til at bedriftene får de fagfolka de trenger, men også til at den enkelte elev får blomstre og skape seg en fremtid de vil trives med. Lærlingplasser er en forutsetning for gode fagarbeidere.

Mange ungdommer fullfører ikke videregående opplæring. Styrket karrierelæring- og veiledningstjenestene på de videregående skolene er ett av flere tiltak som kan motvirke dette. Skolehelsetjenesten må også være et lavterskeltilbud som kan oppsøkes spontant.

Alle elever har rett til et godt skolemiljø. Trygg oppvekst uten mobbing må være en rettighet for alle barn og ungdommer. Ett barn som opplever mobbing, er et barn for mye. Alle videregående skoler må gjennomføre systematisk arbeid mot mobbing. Etter flere år med moderate tall for elever som opplever å bli mobbet er antallet nå dessverre stigende. KrF har vært forkjempere for mobbeombud og har bidratt til at dette er kommet på plass. Når Telemark fylke skal opprettes, ønsker KrF å styrke ordningen. En evaluering av innsatsen som er gjort mot mobbing må danne grunnlag for nye målrettede tiltak.

De videregående skolene er møteplasser for elever med ulik kulturell og religiøs bakgrunn og har et særlig ansvar for integrering. Minoritetsrådgivere vil ha en viktig rolle i dette.

Fylkeskommunen må til enhver tid sørge for å ivareta flyktninger i den videregående opplæringen. Det store antall flyktninger fra Ukraina og flyktninger fra andre land, påkaller ekstra oppmerksomhet og kreativitet for å forebygge utenforskap, sikre integrering og best mulig opplæring. KrF mener utvidet samarbeid med kommune og frivillighet bør vurderes for å lykkes best mulig.

Kvitsund Gymnas utgjør et viktig supplement til det offentlige skoletilbudet i fylket. Gjennom å prioritere elever fra nærområdet ved opptak, får disse valgmuligheter de ellers ikke ville fått. I tillegg til å legge vekt på undervisning med god kvalitet og et positivt læringsmiljø, gis elevene et sunt og inkluderende sosialt miljø der alle skal trives og utvikle seg.

Telemark KrF vil:

 • ha et tett samarbeid mellom skole, næringsliv og integreringsmyndigheter
 • at vi fremdeles skal ha videregående skoler i alle deler av fylket
 • videreføre nærskoleprinsippet
 • at skolene skal tilby fagkombinasjoner som elevene ønsker og at skolene utdanner folk som næringslivet trenger
 • fjerne rigide regler som hemmer innvandrere i å skape sin egen framtid i Norge
 • at Telemark skal søke om å bli forsøksfylke for en ordning med forenklet tilgang til arbeidsmarkedet for innvandrere som har med seg realkompetanse fra hjemlandet som ikke er direkte godkjent i Norge
 • sikre tilstrekkelig skjønn til å ivareta dem som ikke passer inn i malen.
 • tilby elevene på alle videregående skoler et enkelt måltid før skoledagen starter
 • styrke karrierelæring- og veiledningstjenesten før og under videregående opplæring
 • styrke skolehelsetjenesten og annet forebyggende helse- og miljøarbeid
 • at flere videregående skoler i Telemark skal bli dysleksivennlige skoler og at fylkeskommunen aktivt bidrar til samhandling med kommunene for å fange opp elever med dysleksi
 • at Telemark skal søke om å bli forsøksfylke for en ordning med et valgfritt ekstra skoleår mellom ungdomsskolen og videregående, som legger vekt på å videreutvikle det elevene er gode på og styrke dem i utvikling av det de eventuelt sliter med
 • utvide kapasiteten hos Mobbeombudet
 • styrke ordningen med minoritetsrådgivere
 • ha flere yrkesgrupper inn i den videregående opplæringen
 • at fylkeskommunen skal gi årlig støtte til Kvitsund Gymnas
 • styrke skolens rolle i å øke elevenes etiske refleksjon og kritiske tenkning til informasjonsflommen de utsettes for
 • innføre mobilfrie soner i skolehverdagen på våre videregående skoler i samråd med elever og skolens personale

En god oppvekst varer livet ut

Barn og familier er ulike, og det viktigste vi kan gjøre for å sikre alle barn en trygg og god oppvekst er å styrke familiene og gi foreldre trygghet og støtte til å kunne møte barnas behov. KrF er opptatt av barns utvikling og mener rammene rundt barnet fra fødsel til det er 18 år må gjøres så trygge og forutsigbare som mulig.

Når et barn utsettes for omsorgssvikt, overgrep eller har spesielle behov som ikke blir fanget opp tidlig, kan det å droppe ut av videregående skole bli en av flere uheldige konsekvenser. KrF mener derfor det er viktig å avdekke og å sette inn tiltak så tidlig som mulig. I Telemark fylke er det 19 kommuner med veldig varierende størrelse og varierende tilgang på ressurser til å fange opp og å sette inn i tiltak. KrF mener derfor Fylkeskommunen bør finne rom i sitt budsjett til et tverrfaglig team bestående av ulike fagpersoner som kan bistå kommunene.

Mange foreldre opplever det krevende å kommunisere med barn og unge og forstå den virkelighet de står i. KrF vil derfor bringe forelesninger og tips inn i foreldremøter og gi veiledning om “foreldrekurs” til de som ønsker dette.

INNVANDRING OG INTEGRERING

Mange innvandrere, både unge og voksne, kommer til Norge med store håp. De har gjerne mye kompetanse, god arbeidserfaring og et ønske om å bidra i det norske samfunnet. Dessverre kan dette være utfordrende på grunn av språk. Erfaring viser at den beste språkopplæring skjer i samspillet med andre i jobb, på skole og i fritiden..

Unge og eldre kan dra nytte av hverandres erfaringer. Mange eldre kan ha teknologiske utfordringer og mange unge ønsker å høre historier, lære sanger og ulike uttrykk. KrF ønsker å legge til rette for at innvandrere kan være med eldre på eksempelvis sykehjem eller andre arenaer for å lære mer norsk. Dette kan skape et godt og sikkert fundament med kjærlighet, håp og trygghet mellom unge og eldre.

KULTUR, IDRETT OG FRITID

Vi er skapt til å skape. Kunst og kultur gir livsmening, glede og underholdning, refleksjon og personlig utvikling, samhold og fellesskap.

Kultur, idrett og friluftsliv er først og fremst naturlige, spontane og frivillige aktiviteter. Et barn trenger ikke å lære å synge, danse, leke og utforske. Politikken på feltene for kunst, idrett og friluftsliv må derfor ha som mål å bygge opp rundt alles medfødte trang til å utfolde seg som hele mennesker. Derfor mener KrF at frivilligheten og dugnadsånden er den viktigste delen av kultur- og idrettsfeltet, enten denne viser seg i korarbeidet i en menighet, babysangen på nærmiljøsenteret, aktive fotballforeldre på sidelinja, lesesirkelen på biblioteket eller turgruppa til pensjonistlaget. Telemark KrF vil bidra til at frivilligheten kan blomstre.

Kulturelt arbeid bearbeider tradisjoner og hjelper oss å tolke verdifull arv og varige verdier inn i en ny tid. Telemark KrF vil spesielt løfte fram kulturaktiviteter knyttet til arbeidet i Den norske kirke og andre menigheter og trossamfunn. Mange har sin første «scenerfaring» i en menighet, og musikklivet i Telemark hadde vært mye fattigere uten den kulturelle og rituelle praksisen som foregår i små og store menigheter. Kunstuttrykkene menighetene forvalter må styrkes og formidles til nye generasjoner.

Henrik Ibsen er en av verdens viktigste forfattere, og han var fra Skien. I forbindelse med 200 års-jubileet for hans fødsel i 2028 vil hele verden vende blikket mot fødebyen. Dette gir en unik mulighet for utvikling av nye kultur- og reiselivstilbud. Telemark KrF vil at den nye fylkeskommunen skal opprettholde engasjementet for Ibsensatsingen i Skien fram mot 2028.

Telemarkskanalen er en stor turistattraksjon og kulturbærer som KrF vil bidra til å bevare og utvikle.

Museene i fylket er viktige kulturformidlere. Museenes rolle innen forskning bør styrkes, og de må få rammevilkår som gjør det mulig både å forvalte og formidle samlingene de har og utvide dem.

Folkemusikken og annen folkekunst står svært sterkt i fylket. Notodden har internasjonal status som blues-by og tilbyr i dag blues-studier på universitetsnivå. Rauland tilbyr høyskoleutdanning innen folkekunst, og i Bø utdannes det forfattere. Telemark KrF ønsker å bidra til et bredt kulturliv i fylket, både for å gi innbyggerne rikere liv og for å profilere kulturfylket Telemark utad.

Litteratur, teater og andre kunstformer er avgjørende for demokratiet, som forposter for ytringsfrihet, refleksjon og erkjennelse. KrF ønsker å legge til rette for frie ytringer og refleksjon.

Bibliotekene er viktige for integrering, leseferdigheter, kulturell forståelse og utviklingen av lokaldemokrati. De er møteplasser og samarbeidspartnere for frivillige lag og foreninger. Lesing skaper innsikt og evne til empati og innlevelse. Telemark KrF vil kjempe for at folkebibliotektilbudet opprettholdes og støtte kommunene i å utvikle gode skolebibliotek på alle skoler. Bibliotekene på de videregående skolene må videreutvikles, blant annet som viktige sentra for opplæring i kildekritikk.

Kulturlivet kan brukes som grunnlag for næring og nyskaping. Telemark har en unik industrihistorie. Rjukan og Notodden på Unescos verdensarvliste kan gi store muligheter for kultur, næring og reiseliv. KrF ser det som viktig at fylkeskommunen, sammen med berørte kommuner, bidrar til å utnytte de muligheter en verdensarvstatus gir. Telemark er også et svært rikt landbruksfylke og har et stort potensial for utvikling av reiseliv knyttet til dette. KrF vil støtte tiltak som bygger opp under bærekraft, landbruk, naturbruk og kulturturisme.

Fylkestinget i Vestfold og Telemark vedtok en ny kulturstrategi den 19. mai 2021. Her ble det lagt ned et betydelig arbeid, og kommunene i regionen og andre sentrale aktører kom med høringssvar som resulterte i en god strategi. Telemark KrF mener det er klokt og rasjonelt å gjenbruke dette arbeidet. Flere av tiltakene som blir dratt fram som ekstra viktige i strategien er knyttet til Telemark. Disse bør videreføres som satsninger.

KrF mener det ikke er akseptabelt at noen barn og unge ikke har råd til å delta i fritidsaktiviteter. KrF vil innføre fritidskort som gir alle barn opp til 18 år tilgang på minst en fritidsaktivitet.

BARN OG UNGDOM

Telemark KrF vil:

 • være pådrivere for at frivillige organisasjoner bør ha en sentral rolle i det lokale kulturtilbudet
 • styrke kultursatsingen i fylket for å skape livskvalitet, deltakelse, trivsel og folkehelse
 • stimulere til et bredt kultur- og fritidstilbud til ungdom
 • stimulere til aktivitet ved å gi tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner
 • prioritere støtte til kulturaktiviteter i rusfrie miljøer og
 • stimulere ungdomsorganisasjoner til aktivt å drive holdningskampanjer mot rusmidler
 • ha flere alkoholfrie arenaer der barn og unge møter idrett
 • øke satsingen på tiltak for å nå utsatte ungdomsgrupper
 • legge til rette for inkluderende kulturarenaer
 • legge til rette for aktive tiltak mot fremmedfrykt og rasisme
 • legge til rette for arbeidet i tros- og livssynsorganisasjoner og fremme god kontakt mellom representanter for ulike religioner og livssyn

FRILUFTSLIV OG IDRETT

Telemark KrF vil:

 • støtte tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet og gir god folkehelse, som sykkeltraseer, turløyper og nærmiljøanlegg
 • støtte og stimulere til samarbeid mellom toppidretten og skolene i fylket
 • at fylkeskommunen støtter opp om antidopingarbeidet i trenings- og idrettsmiljøene
 • tilrettelegge for flere friluftsområder
 • gi støtte til breddeidretten
 • sikre at fylkeskommunale anlegg er tilgjengelig for alle uansett funksjonsnivå
 • videreføre arbeidet med å sikre områder av regional verdi

KUNST- OG KULTURFORMIDLING

Telemark KrF vil:

 • styrke det kulturelle arbeidet som utføres i frivillige organisasjoner
 • støtte bredden av kultur i fylket
 • støtte Ibsen2028-satsingen frem mot 200-årsjubileet for Henrik Ibsens fødsel
 • styrke Telemark sin rolle som frifylke for forfulgte ytrere
 • styrke Telemark sitt omdømme som kunstnerfylke 
 • ta vare på/utvikle kulturelle arenaer og attraksjoner
 • stimulere til tiltak for kulturbasert næring
 • støtte barne- og ungdomsaktiviteter som driver med kunst og kulturformidling
 • støtte opp om Ungdommens kulturmønstring (UKM)
 • opprettholde støtte til Teater Ibsen
 • styrke bibliotekenes satsning på økt kultur- og kunstforståelse i skolen gjennom «Den kulturelle skolesekken», med kvalitetssikrede tilbud

KULTURVERN

Telemark KrF vil:

 • sikre registrerte kulturminner for fremtiden, og gjøre disse bedre kjent og lettere tilgjengelig for folk blant annet gjennom bedre skilting
 • arbeide for en sammenhengende pilegrimsled gjennom fylket i nært samarbeid med kommuner og kirker
 • bevare og utvikle Telemarkskanalen
 • støtte museenes arbeid med å inkludere privatarkiver

TURISME OG FRITIDSMARKED

Telemark fylke har naturgitte fortrinn til å bli et attraktivt reisemål for de som vil ha rolige og miljøvennlige opplevelser. Fotturer på oppmerkede stier, kyststier, sykkelveier og padleled er bare noen eksempler på opplevelser som Telemark kan videreutvikle og markedsføre.

Telemark har et rikt tilfang på opplevelseselementer knyttet til vikingtid og til trosskiftet som skjedde i overgangen vikingtid/middelalder. Vi har en rekke arkeologiske minner fra vikingtida og flere kirker fra middelalderen. Det ligger store muligheter for læring og forståelse for historiens brytningstider og store muligheter for videreutvikling av reiselivssatsinger knyttet til dette. Her kan fylkeskommunen må aktivt bidra.

Opplevelser er et godt grunnlag for læring og innsikt. Det gjelder det historiske, men også natur og miljø. Telemark har et bredt spekter av variert natur. KrF vil at grunnleggende forståelse for sammenhengene i naturen skal ligge til grunn for naturbruk og reiselivssatsinger basert på naturopplevelser.

Telemark KrF ønsker at fylkeskommunen skal bidra til å videreutvikle og markedsføre satsingen på sykkelveger på nedlagte jernbanestrekninger som Porsgrunn-Larvik, Treungen-Åmli og Kragerøbanen.

Reiselivssatsingene i Vestfold og Telemark bør fortsatt samarbeide.

Telemark KrF vil:

 • videreutvikle verdensarv-satsingen i Notodden og Tinn og binde denne sammen med en miljøvennlig turistsatsing på hele strekningen av Bratsbergbanen
 • stimulere til levende folkekultur og turistarbeidsplasser som bygger på kulturelle og naturgitte fortrinn i Telemark
 • videreutvikle turist- og historiesatsingen knyttet til Telemarks vikingtid og middelalderhistorie
 • ha innovasjonsmidler og investeringsstøtte til turistprodukter som supplerer det eksisterende reiselivet med kunnskapsbaserte opplevelser både om historie og naturbruk
 • bidra til å videreutvikle og markedsføre Jomfruland nasjonalpark
 • videreutvikle og markedsføre satsingen på sykkelveger på nedlagte jernbanestrekninger

HELSEPOLITIKK

Folkehelse med menneskeverd i sentrum

Fylkeskommunene har ansvaret som regional og lokal pådriver i folkehelsearbeidet. Dette er en stor og viktig oppgave. I mange år har vi visst at livsstil bedrer livskvalitet og leveutsikter. Fylkeskommunen har vært og vil fortsatt være en pådriver for å legge til rette for at folkehelse og forebyggende helsearbeid skal være en viktig del av den regionale utviklerrollen.

KrF vil støtte tiltak som bidrar til å inspirere innbyggerne til en sunn og god livsstil, slik som sunt kosthold, et ansvarlig forhold til alkohol og tobakk, fysisk aktivitet og styrking av mental helse.

Ensomhet og utenforskap skaper uhelse. KrF vil derfor styrke inkluderende fellesskap som menigheter, idrettsmiljø, korps og andre lag- og foreninger.

KrF vil støtte initiativ for å evaluere samhandlingsreformen og styrke samhandling om helsehjelp og folkehelse.

Selvmordsstatistikken i Norge er urovekkende. KrF vil vi være en aktiv pådriver i folkehelsearbeidet mellom frivillige organisasjoner, kommunene og fylket for å stoppe den negative utviklingen.

Ungdom og eldre samspill til felles nytte og glede

KrF i Telemark ønsker å få til en ordning som gir alle ungdommer i videregående skole i fylket anledning til å bruke en del av tiden de går i videregående opplæring i regi av fylkeskommunen sammen med eldre mennesker eller mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ungdommen kan på denne måten være en ressurs i møte med brukeren og samtidig få nyttig innblikk i brukerens historie og livssituasjon. KrF i Telemark ønsker å ta dialog med primærkommune og skoleledelse for å finne praktiske måter å samhandle på om dette.

Telemark KrF vil:

 • ha eldreomsorg/generasjonsmøter som valgfag på de videregående skolene våre.

ARBEIDSPOLITIKK OG LIKESTILLING

KrF mener at arbeidslivet skal gi rom for alle ut fra deres egne forutsetninger. Derfor er det viktig å tilrettelegge arbeidsplasser for mennesker med ulike funksjonshemminger. Vi må også tilby vernede arbeidsplasser. Det er viktig at næringslivet fremmer verdier som toleranse og likestilling. En kan ikke akseptere forbigåelser ved ansettelser på grunn av kjønn, legning, svangerskap, alder eller etnisk opprinnelse.

Fylkeskommunen som rollemodell og utviklingsaktør må ta et særlig ansvar for å bidra med lærlingeplasser og tilrettelagte arbeidsplasser, for eksempel for mennesker med nedsatt funksjonsevne eller språkutfordringer.

Telemark KrF vil:

 • at alle fylkeskommunale arbeidsplasser skal ta imot praksiselever fra voksenopplæringen og andre som trenger arbeidspraksis
 • ha en mer bevisst og samordnet innsats for å ansette personer med funksjonshemminger i fylkeskommunen
 • stimulere til god seniorpolitikk, slik at de som ønsker kan delta lenger i arbeidslivet i det omfang de ønsker og har mulighet
 • at fylkeskommune stiller krav til universell utforming av egne bygg og innleide lokaler

REGIONAL UTVIKLING OG SAMFERDSEL

Gode, moderne og trafikksikre transportsystemer er avgjørende for å skape en enklere hverdag og gode bo- og arbeidsmarkedsområder, opprettholde spredt bosetting og legge til rette for næringsutvikling i hele fylket.

Telemark har nesten 2000 kilometer fylkesvei av svært varierende standard og med et stort vedlikeholdsetterslep. I tillegg kommer gang- og sykkelveger langs fylkesveiene. KrF vil arbeide for å utbedre fylkesveinettet for å sikre at folk kan ferdes trygt og enkelt og at kollektivtransport og tungtransport kommer mest mulig effektivt og miljøvennlig frem.

E134 er en viktig samferdselsåre mellom Østlandet og Vestlandet, men er også svært viktig som lokalvei for store deler av fylket vårt. Det er derfor viktig at videre arbeid med planlegging og utbygging ikke stopper opp. Rv. 36 har fått store forbedringer de siste årene. Dette arbeidet må fortsette ved at man får en tilfredsstillende løsning fra Geiteryggen til E18.

Bypakke og byvekstavtaler i Grenland og bygdepakke i Midt-Telemark har bidratt positivt for hele fylket, og dette må søkes videreført.

Det gjenstår mye viktig arbeid for å få mer person- og godstransport over fra vei til bane. fylkeskommunen må samarbeide med alle gode krefter for å få dette til, for eksempel i form av dobbeltspor på jernbanen mellom Tønsberg og Skien.

Havnene er viktige for å få mer gods over fra vei til sjøtransport. Sjøtransport er mer miljøvennlig og reduserer risiko for trafikkulykker. Fylkeskommunen skal sammen med næringslivet sette Grenland som havneområde høyere på den nasjonale agendaen.

Telemark fylke med sin geografiske og demografiske variasjon og spenn, krever en aktiv fylkeskommune. En god dialog med kommunene og deltakelse i de ulike regionrådene er viktige arenaer for felles forståelse og samhandling.

KrF mener det er behov for å styrke ordningen med TT-kort og sørge for at alle grupper som har behov for dette blir omfattet av ordningen

KrF vil arbeide for at alle kommuner i Telemark fylke skal oppnå status som trafikksikker kommune. Trygge skoleveier må sikres i alle kommuner, samt Hjertesoner rundt skoler og barnehager.

KrF vil ikke akseptere at barn og unge i Telemark blir skadet eller omkommer som følge av ruskjøring, og vil derfor innføre holdningsskapende opplegg i alle videregående skoler hvert år.

Telemark KrF vil:

 • at fylkeskommunen skal være en pådriver for videre planlegging og utbygging av E134
 • redusere etterslepet av vedlikehold på fylkesveiene
 • at oppgradering av fylkesveier må fullføres når store deler er gjennomført og lite gjenstår for oppnå dette, eksempelvis fylkesvei 3310 mellom Lunde og Drangedal
 • at trafikksikkerhet og utbedring av særlig ulykkesutsatte strekninger må vektlegges i prioriteringene på samferdsel
 • at fylkeskommunen må fortsette å stimulere kommunene til trafikksikkerhetstiltak
 • utrede mulig ordning med “Hjem for en 50-lapp”
 • se på muligheten for å bygge ut gang- og sykkelveier med enklere standard for å påskynde dekningen av slike

LANDBRUK

Telemark fremstår som et miniatyr av Norge med en allsidig matproduksjon bestående av alt fra korn-, potet- og grønnsaksproduksjon til fjellandskap med beiteområder for sau og geit. Midt-Telemark er et av landets største fruktområder. KrF ønsker å stimulere til å ta vare på og videreutvikle fylkets posisjon som fruktprodusent, men også den øvrige landbruksproduksjonen i fylket vårt.

Et levende landbruk og skogbruk er en viktig næring i seg selv, men også en nødvendig beredskap for selvforsyning. I tillegg er det en veldig viktig kulturbærer som må få mulighet for en framtidsretta utvikling.

Dyrka og dyrkbar mark er en knapphetsressurs som må vernes. Dette er vår fremtids sikkerhet for egen matproduksjon og selvforsyning. Mye av den beste marka ligger i tilknytning til byer- og pressområder. Dette gjør at hensynet til bevaring av matjord utfordres av andre samfunnsinteresser. KrF vil sikre matjorda vår, som er den viktigste ressursen for å opprettholde norsk matproduksjon, og gi jordvern høy prioritet i prosesser og planlegging. Det må tas mer hensyn til dyrkbar jord i arealplanleggingen.

Telemark KrF vil:

 • at fylket skal bidra til å styrke nasjonale mål om økt matsikkerhet og beredskap
 • opprettholde et levende landbruk i hele fylket og satse på mangfoldet i landbruket
 • støtte opp om gründere og produsenter som kan øke mangfoldet og tilgangen på regionale spesialiteter og lokale matvarer
 • styrke samhandlingen mellom aktører i landbruket, mat- og næringsmiddelindustrien
 • øke verdiskapningen for landbruksbasert tjenesteproduksjon gjennom å gjøre landbruksbaserte opplevelsestilbud til en del av vår reiselivsstrategi
 • at fylkeskommunen fortsetter samarbeidet med landbruks- og næringslivsorganisasjonene i utviklingen av regionale planer, herunder planer for klima, miljø og energi
 • ha en styrket satsing på grovforbasert husdyrproduksjon.
 • at fylkeskommunen som eier av Innovasjon Norge er en aktiv pådriver for økt investering og nyskaping på små og store gårder i hele fylket
 • at fylkeskommunens kollektivtrafikk i økende grad bruker biogass
 • satse videre på biogassprosjektet på Nome vgs avd. Søve
 • at det stimuleres til mer grøfting og andre hydrotekniske tiltak som gjør jorda i stand til å takle mer og mer intens nedbør og ekstremvær
 • at landbruksorganisasjonene involveres i implementering og gjennomføring av regionale planer for vannforvaltning og oppfølging av helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden
 • ha en nullvisjon for nedbygging av dyrka og dyrkbar mark i fylket
 • at allerede godkjente utbyggingsområder utnyttes før nye områder omdisponeres
 • at omdisponering av matjord kun tillates der det er særlig tungtveiende grunner og der nedbygging ikke kan unngås. Ved tillatelse til omdisponering må det stilles krav om arealnøytralitet på en slik måte at potensialet for matproduksjon ivaretas.
 • videreutvikle Nome vgs avd. Søve som et viktig fagmiljø og rekrutteringsarena for næringen
 • at fylkeskommunen bidrar til styrket samhandling mellom landbruksnæringen, videregående skole, universitetet og forskningsmiljøet
 • at det samarbeides med landbruket ved utviklingen av nye utdannelsestilbud
 • legge til rette for å videreutvikle skogressursene og forsterke skogens bidrag til CO2-opptak og lagring av karbon gjennom et aktivt og bærekraftig skogbruk og utnytting av produksjonsmulighetene
 • at fylkeskommunen der det er mulig benytter tre som byggemateriale i nybygg og ved rehabilitering av eksisterende bygningsmasse

INDUSTRI OG NÆRINGSLIV

Telemark KrF ønsker å sikre bosetting og næringsutvikling i alle deler av fylket. Næringslivet i ulike deler av fylket har ulike behov og må derfor møtes fra fylkeskommunen slik at dette blir ivaretatt på en best mulig måte.

Telemark har Norges største Industri-Cluster. Dette må ivaretas på best mulig måte, samtidig unngå at natur og miljø lider mer enn det tåler.

God industri- og næringspolitikk er også god sosialpolitikk. Forutsigbare rammer for næringslivet er vesentlig. KrF vil jobbe for ytterligere styrking av samarbeidet mellom næringsliv, forskning, akademia og offentlig sektor.

Om lag 95% av landets bedrifter er små- og mellomstore bedrifter og majoriteten av disse er familie-eide. Med tilgang på ny kompetanse og inspirasjon, vil flere av disse kunne oppdage muligheter og få hjelp til å vokse. For å lykkes, trengs en kombinasjon av lokalkunnskap om bedriftene og aktiv rådgiving over tid, og her kan fylkeskommunen bidra i en mer aktiv rolle.

Gjennom videregående opplæring skal Telemark fylkeskommune bidra til at industri og næringsliv får tilgang på arbeidskraft med riktig kompetanse og gode verdier.

Telemark Fylkeskommune må være løsningsorientert, snu seg raskt og være imøtekommende når industri og næringsliv har behov for utvidelser, nyetableringer eller omstillinger. Telemark fylke skal kjennetegnes av å være fremoverlent, løsningsorientert og på tilbudssiden når næringslivet henvender seg.

I noen saker har fylkeskommunen vært for restriktive, benyttet innsigelser eller vært for passive i forhold til næringslivets behov. Det skal fokuseres mer på samspill, gode prosesser og løsninger i Telemark fylke. Anker og innsigelser skal i minst mulig grad benyttes, og først når dialog og gode prosesser ikke fører frem.

Ordningen med omstillingskommuner er viktig for å bidra til å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser. Fylkeskommunens rolle i ordningen er viktig og må videreføres.

Telemark KrF vil:

 • tilrettelegge og stimulere til næringsutvikling i alle deler av fylket
 • at fylkeskommunen skal stimulere til inkubatorordninger, næringshager, felles forskningsprosjekter, laboratorier og samhandling mellom ulike aktører gjennom økonomi og møteplasser
 • forsterke fylkeskommunes rolle som skaper av samarbeidsarenaer, rådgiver og som pressmiddel/påvirker mot sentrale myndigheter
 • at fylkeskommunen skal bidra til å kartlegge nye muligheter for arbeidsplasser i områder som opplever sterk nedgang eller underskudd på arbeidsplasser
 • stimulere til økt verdiskaping og videreforedling av stedegne naturressurser som tømmer, vannkraft, mineraler og jordartsmetaller

ENERGI

Det grønne skiftet må møtes med utbygging av ny energi, men også med energiøkonomisering, herunder energieffektivisering.

Staten må sikre kraft til makspris til innenlands forbruk for boliger, normalt forbruk fritidsboliger og for næringslivet. Denne prisen bør ikke overstige 50 øre pr. kwh. For distriktskommunene i Telemark er det viktig at folk har råd til å bruke hyttene.

Fensfeltet i Nome kommune har forekomster av sjeldne jordartsmetaller som er av nasjonal og internasjonal interesse. KrF mener at fylkeskommunen må bistå kommunen i det videre arbeidet.

Thoriumsforekomstene i Telemark kan gi grunnlag for forsvarlig kjernekraft i fremtiden. Det er viktig at ressursene blir detaljert kartlagt og konsekvenser utredet, slik at beslutningsgrunnlag foreligger når man har et trygt svar på avfallsproblematikken.

Telemark KrF vil:

 • ta klimamålene på alvor og følge opp dette med konkret politikk. Telemark fylkeskommune må oppfylle sine klimamål med 60 % kutt innen 2030 og nå målet om å være et lavutslippssamfunn innen 2050
 • at fylkeskommunen er pådriver for at industrien i Telemark sikres nok tilgang på kraft til det grønne skiftet
 • at fylkeskommunen skal være pådriver for at nettkapasiteten til Telemark må få forsert utbygging slik at industriens behov blir dekket i tide
 • at fylkeskommunen jobber for at ilandføring av havkraft lokaliseres slik at industrien i vårt fylke kan få naturlig tilgang
 • at solpaneler må vurderes plassert på alle fylkeskommunale bygg der dette er hensiktsmessig
 • at hvis kommunalt nivå, etter grundige konsekvensutredninger, har godkjent lokasjoner for sol og/eller vindkraft, vil det være et fortrinn for vår industri med forsyninger fra eget fylke
 • at hensynet til biologisk mangfold skal vektlegges ved nye energiutbygginger
 • at fylkeskommunen bidrar til å sikre at viktige mineralforekomster i Telemark kan utnyttes på en bærekraftig måte
 • at fylkeskommunen sammen med aktuelle kommuner sørge for at Telemark har nok geologisk kompetanse
 • at fylkeskommunen bistår i den videre utviklingen av Fensfeltet i Nome kommune
 • jobbe for opprettelse av fylkeskommunale støtteforsterkningsordninger for klima- og miljøtiltak som kvalifiserer til støtte fra ENOVA

NATUR OG MILJØ

All politikk må ta innover seg at tukling med samspillet i naturen, får konsekvenser også for menneskene.

Noen kommuner har satt som mål å være arealnøytrale innen 2030, det vil si at all natur som nedbygges må erstattes. KrF vil jobbe for at Telemark fylke blir et arealnøytralt fylke. Dette skal skje ved at all nedbygging av areal i fylkeskommunal regi erstattes med tilsvarende areal annet sted. KrF vil verne mer natur der det er viktig biologisk mangfold, og det er ofte der det bygges mest og bor flest folk.

Telemark fylke med sin grense mot og egen andel av Hardangervidda nasjonalpark må bidra til å begrense presset på dette unike området. KrF mener den unike villreinstammen og fjellreven trenger vår særlige beskyttelse. Telemark fylke bør derfor sammen med andre fylker som ligger til Hardangervidda ta initiativ for å styre hytteutbygging og øvrig press på denne unike naturen, slik at dyreliv og naturmangfold ikke utsettes for ytterligere press.

KrF i Telemark mener noen områder, slik som strandsoner og nasjonalparker, må ha særskilt vern, og at kommunene alene ikke bør styre hytteutbyggingen rundt slike områder.

KrF i Telemark vil vurdere tiltak som begrenser høstpløying av jordbruksarealer i nærheten av nedbørfelt rundt de større vassdragene i fylket vårt som munner ut i Oslofjorden. Avrenning fra landbruket er en av hovedårsakene til overgjødsling av havområdene våre med fosfor og nitrogen, og en av hovedteoriene på de negative endringene vi ser i det marine økosystemet i hele de ovenfor nevnte områdene.

Telemark KrF vil:

 • at natur- og miljøkonsekvenser skal belyses og tas hensyn til ved alle beslutninger som omhandler bruk av areal eller utslipp.
 • satse på tilbakeføring av natur der eksempelvis vegstrekninger er eller blir lagt ned
 • at fylkeskommunen etablerer grønne tak/vegger på sine nybygg eller ved rehabilitering
 • ha mer helhetlig arealplanlegging som tar bedre vare på naturen og særskilte naturtyper som blant annet myr og vann- og våtmarksområder slik at artsmangfoldet ivaretas.
 • stimulere til at kulturlandskapet holdes i hevd 
 • at det påsees at reglene for kantslått og sprøyting av jordbruksarealer overholdes strengt for å demme opp mot innsekstdød
 • at sideareal til veger og annet tilgjengelig og passende areal som fylkeskommunen forvalter, skal tilsåes og legges til rette for stedegne blomstrende arter som er viktige for pollinerende insekter
 • at fylkeskommunen skal bruke sin innkjøps- og anskaffelsespolitikk aktivt til å medvirke til at klima- og naturvennlige løsninger blir valgt.
 • at det settes inn kraftige tiltak for å gjenopprette balansen i sjøen og bringe truede fiskebestander tilbake til bærekraftig nivå.
 • at fylkeskommunen er pådriver for å få statlig medfinansiering av utbygging av nitrogenrensning ved renseanlegg som får krav om dette. Dette er helt nødvendig for å få bukt med overgjødslingen av havet
 • at norske fiskerimyndigheter iverksetter strakstiltak som sørger for at all ulovlig tråling etter kveite i norsk sone opphører umiddelbart

at det innføres forbud mot lysfiske i hele indre- og ytre Oslofjord for å motvirke at større fartøy overfisker