Fylkesprogram 2023-2027

Akershus KrFs program for fylkestingsperioden 2023-2027

1. Innledning

1.1 Kristelig Folkepartis ideologi

Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk sentrumsparti. Vår politikk skal beskytte menneskeverdet, bidra til at alle mennesker får oppfylt sine rettigheter og at de får erfare rettferdighet. Den skal forvalte naturen, ressursene og kulturen til beste for alle mennesker og fremtidige generasjoner. Våre løsninger skal vise tillit til enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn og vår solidaritet med alle som er avhengige av fellesskapenes støtte, samt vår vilje til å bygge et sterkt velferdssamfunn og skape en bedre fremtid.

1.2 Utfordringer

Det norske fellesskapet står overfor utfordringer i årene som kommer:

– Krig og konflikt, pandemi og naturkatastrofer preger våre nærområder, og gir nye sikkerhetsutfordringer, endringer i økonomien og strammere budsjetter både lokalt og nasjonalt.

– De naturlige fellesskapene har over tid mistet ansvar. Individualisering, markedstenkning og offentlige ordninger har bidratt til å svekke viktige fellesskapsarenaer.

– Flere utviklingstrekk kan tyde på at «samfunnslimet» og samfunnets sosiale kapital, det vil si de sosiale nettverkene, tilliten til hverandre, opplevelsen av tilhørighet, deltakelse i samfunnet og følelsen av trygghet, er svekket.

– Selv om de fleste innbyggerne lever trygge og gode liv, ser vi tegn på at flere står i utkanten av eller utenfor fellesskapet. Fattigdom, et arbeidsliv som ikke inkluderer og mangelfull integrering er noen av årsakene.

– Landet vårt preges av stadig større mangfold – både kulturelt og religiøst. Det beriker og utfordrer fellesskapet, men vi trenger også noe som binder samfunnet sammen.

– Vi må unngå å skape et sorteringssamfunn der samfunnets menneskelige mangfold gradvis viskes ut, og der det ikke er rom for alle.

1.3 Vi vil bygge et varmere samfunn

For å møte disse utfordringene vil KrF fremme en politikk for sterkere fellesskap. Vi vil skape et samfunn med plass til alle, uavhengig av hva slags egenskaper man har. Vi vil bygge et sterkt fellesskap nedenfra ved å satse på familie, frivillighet, ideell sektor og sterke lokalsamfunn. Vi vil utvikle et velferdssamfunn som gir trygghet og like muligheter for alle, som bekjemper utenforskap og som lar alle mennesker erfare verdighet. Vi vil verne om verdier og tradisjoner som binder samfunnet sammen og skaper en tilhørighet til et «vi» på tvers av alle forskjellene.

For å løse klima- og miljøkrisen må vi utfase bruk av fossil energi og sørge for at sosial og økonomisk utvikling skjer uten økt forbruk av ikke-fornybare naturressurser. Sikre en bærekraftig arealutvikling, som ivaretar både klima- og miljø og gode bomiljøer.

2. De enkelte programområder

2.1 Klima og miljø

Bekjempelse av klimaendringer krever kutt i utslipp av klimagasser. Tiltak må iverksettes både globalt og lokalt for å nå våre klimamål, og Akershus fylkeskommune skal gjennomføre omfattende utslippskutt de neste årene. Tiltak for egenproduksjon av elektrisitet fra fornybare kilder vil også bidra til å bedre beredskapen mot svikt i elektrisitetsforsyningen. En overordnet målsetting er å kutte klimagassutslipp med 80% innen 2030, og at vi bli et lavutslippssamfunn innen 2030. Bygninger bør være energinøytrale.

Disse målsettingene kan nås med f.eks. følgende tiltak:

· At alle nye fylkeskommunale bygg skal utnytte solenergi så langt forholdene tillater. Eksisterende bygg utstyres tilsvarende.

· At oppvarming av fylkeskommunale bygg bør skje ved jordvarme, varmepumper eller andre energisparende metoder.

· At energisparing, for eksempel ved hjelp av bedre isolasjon og varmegjenvinning av ventilasjonsluft vurderes for alle fylkeskommunale bygg.

Samtidig skjer det tap av naturmangfold som følge av menneskers inngrep i skoger og våtmarker. Slike inngrep kan også ha direkte klimamessige konsekvenser. Naturen må vernes mot overutnyttelse, forurensning og forsøpling.

Akershus Kristelig folkeparti vil:

· At tiltaksplanen for Oslofjorden følges opp og intensiveres, blant annet ved å styrke tiltak som:

o Marin restaurering.

o Støtte til forskning og næringsutvikling for å få frem bærekraftige løsninger som bidrar til den overordnede målsettingen.

o Støtte til frivilligheten for å stimulere til opprydning.

o Informasjonsarbeid om hva som må endres for å redde fjorden.

o Tiltak innen bioøkonomi, sirkulære forretningsmodeller, innovasjon for å overvåke og forbedre det marine miljøet, og forhindre avrenning og utslipp i samarbeid med kommunene.

· At flatehogst forbys i utvalgte områder, fortrinnsvis i tilknytning til fredede områder. Erfaringene brukes til å vurdere mer omfattende forbud i fremtiden.

· Verne våtmarksområder.

· Styrke jordvernet.

· Arbeide for reduksjon av matsvinn i fylkeskommunale virksomheter og for øvrig i fylket.

Vindturbiner på land har hittil ikke vært aktuelt i Akershus. Akershus Kristelig folkeparti vil i prinsippet stille seg positivt til slike, samtidig som kommunale hensyn må søkes ivaretatt.

Når det gjelder kjernekraft, vil Akershus Kristelig Folkeparti stille seg positiv til videre forskning på dette ved Institutt for Energiteknikk på Kjeller, og eventuelt senere utbygging.

2.2 Regional utvikling og arealplanlegging

En velfungerende hovedstadsregion er en viktig forutsetning for et felles bo- og arbeidsmarked. En bærekraftig og fremtidsrettet samfunnsutvikling skal gi mulighet for utvikling i alle kommunene i Akershus. Sterk befolkningsvekst med utbygging av boliger, næringsområder, idrettsanlegg, samt veier og jernbane legger stort press på naturverdiene. En samordnet regional areal- og transportplanlegging er viktig for å redusere reisebehov, stimulere til et godt kollektivtransportsystem og legge grunnlaget for langsiktige og gode avveininger mellom vekst og vern. Akershus må utvikles i et tett og forpliktende samarbeid med både Oslo kommune og de ulike kommunene i Akershus samt nærliggende fylker. Hovedstadsområdet skal være en attraktiv og bærekraftig region i Europa.

Akershus Kristelig folkeparti vil:

· Tilstrebe boområder med demografisk balansert befolkning i sunne og inkluderende boområder.

· At videre utvikling av næringsliv, varehandel og boliger så vidt mulig skjer i tilknytning til eksisterende tettsteder og med god tilgang til kollektivtransport.

· At vern om dyrket og dyrkbar mark og våtmarksområder skal veie tungt.

· At utvikling av boligområder fortrinnsvis skjer som konsentrert bebyggelse på steder med godt tilbud av kollektivtransport. Dette skal ikke forstås som noe hinder for oppføring av småhusbebyggelse der forholdene ligger til rette for det.

· At fare for flom, jordskred, skogbrann og andre naturulykker vurderes før nye områder bygges ut. I eksisterende områder må forebyggende tiltak vurderes.

2.3 Samferdsel

En god samferdselspolitikk skal fungere godt både for næringsliv, miljø og for menneskene som bor i fylket. Målet må være å få et transportsystem som skal være effektivt og miljøvennlig med tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport.

En langvarig vekst i folketall og som vil fortsette gir utfordringer med trengsel på veier og i kollektivsystemet i noen deler av fylket, mens det er mangel på kollektivtilbud, innfartsparkeringer og dårlig vedlikeholdte veier i andre områder.

Akershus Kristelig Folkeparti vil:

· Utvikle kollektivtilbudet i Akershus ved å slå sammen kollektivtrafikkselskapene i det tidligere Viken, slik at man kan ha fleksible billettløsninger med enkel overgang fra det ene til det andre transportmiddel. Det bør være tilsvarende samarbeid med andre nærliggende fylker.

· Arbeide for forlengelse av T-banelinjer fra Oslo og inn i tilgrensende kommuner.

· At mulighet for pendlerparkering ved jernbanestasjoner og andre knutepunkter bevares og utvikles, og at det blir god tilgjengelighet til disse.

· At kollektivtransporten skal være fossilfri.

· At arbeidet med å etablere utslippsfrie hurtigbåtforbindelser på Oslofjorden prioriteres.

· At det legges til rette for et godt tilbud av ladestasjoner og eventuelt anlegg for påfyll av hydrogen eller biogass.

· At en mulig utvidelse av hovedflyplassen på Gardermoen ikke skal skje uten en nøye vurdering av klima- og miljømessige ulemper opp mot behovet for økt kapasitet i Østlandsområdet, hvor også bruk av Rygge og Torp er vurdert.

· Arbeide for at det bygges flere gang- og sykkelstier.

2.4 Videregående opplæring og læreplasser

Videregående skole skal være en god skole for alle elever. Et godt psykososialt læringsmiljø og individuell tilrettelegging er viktig for å sikre at elevene fullfører studieløpet. Trivsel og mestring er viktige forutsetninger for læring, og en målsetting for skolene er at alle elever og personale skal lykkes med noe hver dag.

KrF vil ha langsiktig tenkning i valg av skolestruktur og sikre et fullverdig skoletilbud i alle deler av fylket. Vi ønsker å samarbeide med de tidligere viken-fylkene med sikte på å gi muligheter for en større bredde i fylkets totale skoletilbud enn tidligere. Samarbeidet mellom skole, næringsliv og forskningsmiljøer må fortsatt utvikles slik at

opplæringen blir mer relevant og møter de krav dagens samfunn stiller. Ikke-kommersielle friskoler skal være et supplement og alternativ til den offentlige skolen.

Akershus Kristelig Folkeparti vil:

· Legge til rette for et forutsigbart og fritt skolevalg i videregående skole, baser på en regioninndeling som gjør at ingen elever får uforholdsmessig lang reisevei.

· Forbedre kollektivtilbudet for elever som har særlig lang reisevei.

· At skolekyss-kortet skal kunne gjelde alle hverdager

· At det søkes samarbeid med nærliggende fylker for å oppnå administrative og faglige synergieffekter, herunder gi elever tilgang til spesialiserte studietilbud.

· At opptaksvilkårene tilpasses særlige behov, for eksempel hos flyktninger.

· At Akershus fylkeskommune skal ha en positiv grunnholdning til skoler som representerer et supplement og alternativ til den offentlige skolen – så lenge disse tilfredsstiller nødvendige kvalitetskrav. Foreldrenes rett til selv å velge opplæring for sine barn må ivaretas. Friskoler kan være basert på alternativ pedagogikk og/eller livssyn. De skal kunne søke om midler til mindre investeringer/vedlikehold.

· Videreutvikle de videregående skolenes spesialisering som temaskoler samt åpne for estetiske fag.

· Styrke elevenes muligheter til å ta ett år av videregående skole i utlandet, og gi elever i fylket mulighet til å søke om å få ta hele den videregående opplæringen utenlands.

Norge er et samfunn med stort mangfold, høy teknologisk utvikling og internasjonalisering. Det er derfor viktig elevene tilegner seg ferdigheter, kunnskap, forståelse, dannelse og verdier som samfunnet er bygget på. Elevene i den videregående skole skal oppleve undervisning som er relevant og som har kvalitet. Praktiske ferdigheter hos ungdom må verdsettes høyere enn i dag og i større grad likestilles med teoretiske ferdigheter. Man bør derfor arbeide målrettet for å styrke statusen på yrkesfagene.

Akershus Kristelig Folkeparti vil:

· Styrke yrkesfagene

• Den teoretiske utdanningen på yrkesfag bør i større grad yrkesrettes.

• øke satsingen på lærlingeplasser i offentlig og privat sektor.

• Styrke samarbeidet mellom yrkesfag og næringslivet.

• Sikre bedre tilgang på læreplasser i private og kommunale virksomheter.

• Store offentlige utbyggingsprosjekter skal alltid være såkalte varde-prosjekter, det vil si at det brukes lærlinger i alle ledd.

· Utvikle linjetilbudet i samarbeid med næringslivet.

· Sørge for flere lærlingeplasser i samarbeid med næringsliv, stat og kommuner.

· Jobbe for et utstyrsløft i samarbeid med næringslivet

Det er for mange elever som ikke fullfører den videregående opplæringen. Særlig er dette en utfordring på yrkesfag. KrF vil ha en aktiv politikk for å redusere frafallet, herunder jobbe for bedre rutiner for å følge opp ulegitimert fravær og klarlegge årsakene til dette, og at sårbare elever får oppfølging. Det bør være en målsetting at 90 prosent av elevene skal fullføre ot bestå videregående skole.

Akershus Kristelig Folkeparti vil:

· Styrke oppfølgingen av elever som står i fare for å droppe ut av videregående skole.

· Sikre et godt kunnskapsgrunnlag med hensyn til årsakene til frafall.

· Etablere en egen mentorordning for elever og lærlinger i yrkesfag.

· Styrke rådgivningstjenesten slik at det finnes kompetanse innen spesialpedagogikk, psykologi og karriereveiledning på hver skole.

· Ansette flere miljøarbeidere.

· Videreutvikle samarbeidet mellom videregående skole og ungdomsskole for å sikre en best mulig overgang til videregående opplæring, herunder styrke karriereveiledningen i ungdomsskolen.

· Gi mulighet til et ellevte skoleår for de som ikke er klare for å begynne på videregående skole.

· Tilby linjer og alternative læringsformer tilpasset de som lett faller utenfor, slik at alle får mulighet til å velge utdanningsløp som gjør at de lykkes og fullfører.

· Elever som har behov for det, skal få tilrettelagt undervisning. Elever som trenger større faglige utfordringer skal få mulighet til å forsere fag.

· Tilby sommerskole for elever som har behov for styrket undervisning for å få studiekompetanse

KrF vil vektlegge at den offentlige skolen fortsatt skal bygge på den kristne og humanistiske formålsparagrafen slik den er formulert i Opplæringslovas § 1.

KrF vil arbeide for at skolen skal være fri for alle typer mobbing. Det må være nulltoleranse for mobbing i skolene, og alle mobbesaker skal gripes fatt i og få konsekvenser.

Akershus Kristelig Folkeparti vil:

· at mobbeombudet fortsatt skal være uavhengig.

· styrke skolehelsetjenesten (eks helsesøster, BUP-kontor, sosiallærere, mv.)

· Legge til rette for en inkluderende skolehverdag og jobbe for en inkluderende russefeiring.

· Skolen skal gi rom for å markere religiøse høytider, og alle elever skal gis tilbud om skolegudstjenester før jul. Disse markeringene skal være basert på frivillighet og det skal gis gode alternativer.

· Elevenes religionsfrihet skal sikres.

· Det skal legges til rette for å kunne engasjere seg i organisasjoner og aktiviteter i skoletiden som er initiert av elevene selv. Disse kan være basert på livssyn, politikk eller andre interesser.

· Sikre universell utforming på alle skolene for å gi et likeverdig tilbud til elever med nedsatt funksjonsevne.

2.5 Næringsliv

Akershus danner sammen med Oslo et felles arbeidsmarked, noe som gjør det attraktivt å etablere ny virksomhet i fylket. Gode løsninger for kollektivtrafikk er en styrke. KrF vil legge forholdene til rette for næringslivet ved å gi forutsigbare rammer som legger til rette for bærekraftig verdiskaping med hensyn til både etikk, økonomi og miljø. KrF vil føre en næringspolitikk som bidrar til flere arbeidsplasser, innovasjon og nyskaping. Særlig er det viktig å legge til rette for små og mellomstore bedrifter med rammevilkår slik at de kan få vokse og utvikle seg. Næringsetablering i nærområdet vil gi levende byer og bygder.

Akershus Kristelig Folkeparti vil:

· Benytte eierskap i fylkeskommunale næringsfond til nyskapning og risikolån

· Stimulere til knoppskyting, kunnskapsdeling og nettverk for gründere.

· Benytte fylkeskommunens innkjøpsmakt til bærekraftig/miljøriktig verdiskaping, herunder legge til rette for etablering av bedrifter innen sirkulær industri og grønne kortreiste arbeidsplasser.

· Bidra til utvikling av fleksible og bedriftstilpassede etter- og videreutdanningsordninger.

· Skape flere VTA arbeidsplasser innenfor Akershus fylkeskommunes virksomhet (varig tilrettelagt arbeid).

· De forskjellige tjenesteområder innen Akershus fylkeskommune skal etablere arbeidspraksisplasser der det passer.

En stor del av matkornet i Norge blir produsert i Akershus. Landbruksnæringen bør derfor opprettholdes og gjøres til et attraktivt yrkesvalg.

Akershus Kristelig Folkeparti vil:

· Forsterke innsatsen mot nedbygging av dyrka og dyrkbar jord.

· Legge til rette for beitende husdyr for bevaring av kulturlandskapet

· Legge til rette for at landbruket blir en viktig aktør i grønn næringsutvikling, med følgende mål og tiltak:

– landbruket skal redusere sine klimagassutslipp årlig med 3%

– landbruket skal redusere sine utslipp i grunnvann og vassdrag

– gartnerier skal stimuleres til å bruke nye energieffektiviseringsløsninger

– landbruket skal redusere bruken av kunstgjødsel

– fylket skal tilrettelegge og gi støtte til å fjerne og samle inn plast, metall og ubrukelige maskiner fra landbruket.

2.6 Folkehelse

KrF mener at alle barn, unge og voksne skal få et tilgjengelig og likeverdig tjenestetilbud av høy faglig kvalitet, uavhengig av funksjonsevne, sosial bakgrunn og hvor man bor i fylket.

Akershus Kristelig Folkeparti vil:

· Satse bredt på folkehelse og fysisk aktivitet i samarbeid med kommunene, idretten og de frivillige organisasjonene.

· Etterstrebe nulltoleranse for trakassering og mobbing i alle sammenhenger (se for øvrig eget avsnitt om mobbing i kapitlet om utdanning).

· Sikre at alle fylkeskommunale lokaler er universelt utformet.

· Benytte TT-kortet aktivt for å sikre likeverd og livsmestring blant mennesker med funksjonsnedsettelser.

· Styrke forebyggende arbeid med fokus på rus- og livsstilsrelaterte sykdommer.

· Tilrettelegge for samarbeid med Kirken om et lavterskeltilbud for unge mellom 13 og 20, etter modell fra Bærum kommune; et livssynsåpent tilbud til unge som sliter med skoletretthet, mobbing, relasjonsbrudd i familien, ensomhet, rus, egen identitet, selvskading og selvmordstanker betjent av ungdomsdiakoner med sosialfaglig grunnutdanning og Master i diakoni.

· Styrke anvendelsen av musikkterapeutiske tilnærminger som forebyggende proaktive tiltak innen almen folkehelse og som terapiform på andre områder som demens, ulike funksjonshemminger og psykiske lidelser.

· KrF ønsker kartlegging av behov for omsorg for eldre med annen etnisk bakgrunn enn norsk. I de kommunene dette ikke er tilfelle i dag, bør fylket/ regionen mobilisere til dette. Dette er både med tanke på eldrebølgen og integrering.

· En del eldre med annen etnisk bakgrunn enn norsk er ikke vant til å ta imot hjelp fra det offentlige og de er ofte avhengige av sine pårørende. Kartlegging av deres behov for omsorg og informasjon til dem om tilbud fra helsetjenestene kan være viktig for å motvirke utenforskap.

· KrF ønsker en verdig alderdom for alle, også de mange med en annen etnisk bakgrunn enn norsk.

2.7 Tannhelsetjenesten

KrF ønsker å sikre attraktive klinikker for å rekruttere dyktige medarbeidere, både tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og psykologer. Fylkeskommunen må også sikre nok elevplasser for tannhelsesekretærer utfra fremtidig behov for denne yrkesgruppen, både i ordinær videregående skole og i voksenopplæringen.

Psykisk syke som trenger ukentlige samtaler faller utenfor tilbudet fra Den offentlige tannhelsetjenesten dersom samtalene gis utenfor hjemmet. Denne gruppen kan ha stort behov for nettopp et godt tannhelsetilbud, da munnhelse ofte forringes i perioder med dårlig psykisk helse. Fylkeskommunen har anledning til å definere egne grupper i tillegg til det som nevnes i Lov om tannhelsetjenester.

Akershus Kristelig Folkeparti vil:

· Styrke TOO-tilbudet i tannhelsetjenesten, slik at også barn og ungdom kan motta dette tilbudet, som til nå har vært forbeholdt voksne. Det må tilføres ekstra ressurser til flere TOO-team for å redusere venteliste for slik behandling

ytterligere. «TOO» er forkortelse for tannbehandling til personer utsatt for tortur, overgrep og har odontofobi(tannlegeskrekk).

· Styrke Den offentlige tannhelsetjenesten med spesialistkompetanse, og samarbeide enda tettere ved å bruke klinikkenes ressurser til klinisk forskning for å sikre god kvalitet på tjenestene.

· Tilføre narkosetilbudet tilstrekkelige ressurser slik at barn og utsatte grupper slipper lang ventetid for helt nødvendige tjenester.

· At psykisk syke innlemmes i et tilbud fra Den offentlige tannhelsetjenesten så lenge personen har et vedtak med ukentlig frekvens av tjenester fra psykisk helseavd.

· Innføre en prøveordning med redusert betaling for tannbehandling i fylkeskommunal regi for minstepensjonister.

· Styrke Folkehelsearbeidet i tannhelsetjenesten, nettopp for å oppnå et bedre tverrfaglig samarbeid med kommunale helsetjenester.

· Styrke undervisningen i munnhelse på alle helsefelt, da dette området lenge har vært forsømt. Munnen må bli en integrert del av kroppen, slik at pleietrengende får nødvendig munnstell når behovet oppstår, før munnhelsen er helt forringet.

2.8 Frivilligheten

Frivillige lag og foreninger er en vesentlig bestanddel av samfunnet og representerer en betydelig ubetalt innsats til beste for innbyggerne.

Flerkulturelle og etniske trossamfunn og fellesskap er en viktig arena for integrering og de gjør en stor innsats for å inkludere mennesker lokalt i relasjoner, vennskap og aktiviteter. Å gi støtte til integreringstiltak gjennom frivilligheten vil være med til å skape et varmere samfunn og forebygge utenforskap. KrF ønsker å styrke frivillighetens innsats for inkludering. Mangfold og inkludering er et viktig menneskeverdperspektiv.

Akershus Kristelig Folkeparti vil:

· Å gi støtte til frivillige organisasjoner til utvikling av gode tilbud i lokalmiljøet.

· Stille fylkeskommunale bygg til disposisjon for frivillige lag og organisasjoner på ettermiddager og kvelder.

· Opprette en særskilt støtteordning for trossamfunn og fellesskap som særskilt inkluderer personer med annen etnisk bakgrunn i samfunnet.

2.9 Idrett

Idrett er viktig i arbeidet for god folkehelse og et sentralt element i frivilligheten. Det er særlig breddeidretten som bør sikres gode arbeidsvilkår slik at man får tilbud som passer for så mange som mulig.

Akershus Kristelig Folkeparti vil:

· Sikre god kompetanse på spillemiddelsøknader slik at Akershus fylke får høy uttelling på nasjonale midler.

· Etablere flere varierte anlegg for fysisk aktivitet som er tilrettelagt for egenorganisert idrett og aktivitet, gjerne i tilknytning til skoler.

· Støtte tiltak for å øke den fysiske aktiviteten til barn og unge.

· Arbeide for tilrettelagte, barnevennlige turløyper med lys.

· At turløyper med universell utforming må bli prioritert.

· Vurdere driftsstøtte til idrettslag dersom det viser seg nødvendig.

· Arbeide for avvikling av gummigranulat i fylkeskommunale anlegg.

2.10 Kamp mot fattigdom og utenforskap

Vi ser med uro på utviklingen av økte sosiale ulikheter i Norge, og de høye prisene på matvarer og strøm, samt renteøkningene gjør at flere barn og unge enn før vil tilhøre lavinntektsfamilier. Noen kommuner har kommunalt fritidsstipend, som vil kunne bidra til at flere barn og unge i denne kategorien likevel vil kunne delta på fritidsaktiviteter. Akershus KrF ønsker at flere kommuner skal gå inn for denne ordningen, spesielt de store kommunene. Der kommunene ikke får gjennomført dette, f. eks i mindre kommuner, vil Akershus KrF at fylket skal dekke opp for dette.

Akershus Kristelig Folkeparti vil:

· Innenfor fylkeskommunens arbeidsområde, jobbe for å redusere utenforskap og forskjeller.

· Opprette et fylkeskommunalt fritidsstipend som et tiltak mot utenforskap for barn og unge. Vi vil innføre fritidsstipend i fylket for å dekke opp for de kommunene i fylket som ikke har dette tilbudet.

· Dette skal være en pengepott, som idrettslag og andre aktører med tilbud til barn og unge kan søke om å få støtte fra.

2.11 Kultur

Gode kulturopplevelser er både samlende og identitetsskapende. Kultur er også en viktig brobygger mellom ulike samfunnslag og generasjoner. KrF vil sikre et mangfoldig, stimulerende og utfordrende kulturliv der frivillige er viktige aktører. KrF ønsker å styrke kulturtilbudet i fylket gjennom å støtte opp under de profesjonelle aktørenes virksomheter, samt å stimulere til et aktivt frivillig kulturliv på grasrota.

Den norske kirke er en viktig kulturbærer, både gjennom den arv den formidler men vel så mye gjennom det daglige indre liv i Kirken og i frimenigheter. Man kan nevne babysang, søndagsskole, korarbeid og barne- og ungdomsarbeid. Her skapes trygge, sunne miljø for en oppvoksende generasjon, basert på solide, kristne verdier som sannhet, rett og rettferdighet og medmenneskelig omsorg og empati.

Akershus Kristelig Folkeparti vil:

· Støtte formidlingen av vår kristne kulturarv.

· Gjøre Pilegrimsleden kjent og til en attraktiv tur- og refleksjons led.

· Bidra til at våre gamle kirker og bedehus tas vare på som kulturbærere.

· Videreutvikle «Den kulturelle skolesekken» slik at den også gir gode kulturopplevelser i barnehager og til ungdom i de videregående skolene.

· Gi beboere på ulike institusjoner gode kulturopplevelser gjennom «Den kulturelle spaserstokken»

· Styrke fylkesbibliotekene og videreutvikle ordningen med bibliotekbusser.

· Videreutvikle regionale fordypnings- og talentprogram i Akershus innen dans, teater og musikk.

2.12 Kulturminner

Akershus er et fylke med mange ulike kulturminner både fra kystkultur og innlandskultur. Mangfoldet gir oss mange gode opplevelser og kunnskap som vi vil ta godt vare på til de som kommer etter oss.

Kirkebyggene er blant de eldste kulturbygg vi har i samfunnet. Her avspeiles de ulike tiders kulturelle strømninger både i byggets arkitektur, og i dets utsmykning.

Utsmykkingen er i de fleste kirker utført av håndverkere av ypperste klasse, ofte kjente kunstnere, hver i sitt slag.

Uten aktivt vern risikerer vi at kulturminner med tiden forvitrer eller blir ødelagt, og går tapt.

Akershus Kristelig Folkeparti vil:

· Verne om kulturminnene i fylket, men samtidig sikre riktig bruk slik at publikum høster glede av disse.

· At det legges vekt på hensynet til kulturminner ved utarbeidelse av arealplaner.

· At museene får gode vilkår slik at alle avdelingene fremstår som gode og bærekraftige lokale museer.

· At det offentlige må ta kostnadene for arkeologiske utgravinger ved nydyrking.