Lærertetthet

Alle elever skal bli sett og få god oppfølging i skolen. Derfor har KrF i lang tid vært opptatt av å få på plass mange nok dyktige lærere, særlig for de yngste barna. Slik får hver lærer mer tid til den enkelte eleven, og hver elev får mer tid med læreren. Det gjør at flere elever kan få den hjelpen de trenger hvis det er ting de ikke får til eller forstår.

Flere lærere er bra for mange: For lærerne som får mer tid til å følge opp den enkelte eleven, det er bra for kommunebudsjettene fordi man reduserer behovet for dyr spesialundervisning senere i skoleløpet, men aller viktigst er det bra for elevene som i større grad kan klare å henge med i undervisningen slik at de får de ferdighetene de trenger, blir mindre skoletrøtte og i større grad klarer å gjennomføre hele skoleløpet uten å droppe ut underveis.

KrF har fått gjennomslag for en lærernorm som sier at på hver skole skal det være maks 15 elever per lærer i 1.-4. klasse og maks 20 elever per lærer i 5.-10. klasse. Dette er et krav som støttes både av lærernes organisasjoner, Elevorganisasjonen og Foreldreutvalget i grunnskolen.

Det er også viktig at lærerne har god kompetanse, både faglig og pedagogisk, og at nye lærere føler seg rustet til å gå ut i læreryrket. KrF har fått gjennomslag for – og bevilget penger til – en mentorordning for nye lærere. Da vil en ny lærer det første året kunne få innspill og veiledning fra en mer erfaren lærer. Det vil gjøre hverdagen litt bedre for mange nye lærere, og flere vil fortsette som lærere også etter det første året.

Hva har KrF gjort?

  • Gjennomslag for en lærernorm som sier at på hver skole skal det være maks 15 elever per lærer i 1.-4. klasse og maks 20 elever per lærer i 5.-10. klasse.
  •  Siden 2013 har KrF i hvert statsbudsjett for gjennomslag for øremerking til flere lærere i grunnskolen. Med budsjettet for 2019 er det øremerket over 1,7 milliarder kroner til dette totalt sett. Siden 2015 har det blitt over 3 000 flere lærere i norsk skole!
  • I statsbudsjettet for 2019 fikk KrF gjennomslag for 60 millioner til mentorordning for nye lærere. Det gir kommunene økonomisk mulighet til å frikjøpe både den nye læreren og mentoren i en liten stilling slik at de kan bruke tid sammen for veiledning.

Hva vil KrF i neste stortingsperiode?

  • Videreutvikle mentorordningen og gi alle nyutdannede barnehagelærere, lærere i grunnskolen og videregående skole rett til kvalifisert veiledning de første årene av sin lærerjobb.
  • Erstatte kravet om karakteren 4 i matematikk med et krav om 40 skolepoeng for å bli tatt opp til en lærerutdanning.
  • Utvikle en strategiplan for rekruttering av flere lærere, blant annet gjennom tilrettelegging for en mer desentralisert utdanning.