Endre førsteklasse til førskoleklasse

Dagens førsteklassinger møter en hverdag der faglige resultater blir prioritert over lekbasert læring. Leken har i større grad blitt forbeholdt friminuttene, og barna sitter mer stille i klasserommene. KrF vil ta leken tilbake i skolen og erstatte 1. trinn med førskoleklasse.

KrF var kritisk til seksårsreformen da den ble innført. Vi fryktet at de minste barna ikke ville få den hverdagen de trenger for å utvikle seg. Den første rapporten i evalueringen av seksårsreformen har vist seg at vi hadde rett. Leken, som er viktig for barns utvikling og læring, har blitt erstattet av kompetansemål og gjennomorganisering som gir overfylte timeplaner.

KrF vil at førsteklasse erstattes av en førskoleklasse med mer frilek og lekbasert læring. Førskoleklassen skal gi barna et tryggere møte med skolen, læringen skal primært foregå gjennom lek, utforskning utendørs skal stå sentralt. Opplegget skal i større grad tilpasses barn som ikke er klare for stillesitting og tavleundervisning.

Fleksibel skolestart

Fleksibel skolestart kan defineres som muligheten til å begynne på skolen tidligere eller senere enn de barna som er født i samme kalenderår. KrF snakker om framskutt skolestart hvis eleven starter tidligere, og utsatt skolestart hvis eleven starter senere enn jevnaldrende barn. I Norge er det mindre vanlig å forskyve skolestart enn i land vi ofte sammenlikner oss med. Under to prosent av våre elevkull får utsatt eller framskyndet skolestarten.

KrF vil sikre alle barn en best mulig skolestart. KrF mener barna våre fortjener en best mulig start på et langt skoleløp og da må de være modne for skolen. KrF mener foreldrene kjenner barna sine best og derfor må få større innflytelse på hva som er best for barna. For tidlig skolestart kan få negative konsekvenser for barn og kan ende opp med barn som sliter med skolen gjennom hele skoleløpet.

Hva vil KrF i neste stortingsperiode:

  • Erstatte dagens førstetrinn med en førskoleklasse. Førskoleklassen skal være leksefri.
  • Gi alle elever mulighet for en fleksibel skolestart.