Programarbeid i lokallagene

Anbefalt prosedyre for programarbeid i lokallagene

Januar – mai 2022

Lokallaget oppnevner en programkomité, gjerne på årsmøtet. Styret kan også

oppnevne programkomiteen, eller fungere som dette selv. Det anbefales i så fall at en person får hovedansvaret, for å drive prosessen framover.

September – desember 2022

Konkret arbeid i programkomiteen med å utforme forslag til kommunevalgprogram.

Her er det viktig å trekke medlemmene aktivt med i form av innspill i prosessen.

Bruk også denne tiden til dialog med andre lokale grupper og organisasjoner for et mest mulig bredt tilfang.

Noen ideer til arbeidsformer:

  • Gå gjennom inneværende periodes program.

Hva har vi gjort noe med? Hvilke saker har vi hatt et tydelig avtrykk på?

Er det noe her vi må sørge for å «sluttføre» med eksempelvis fremme forslag innen periodens slutt?

Er dette noe vi ønsker å videreføre i neste program?

  • Invitere til medlemsmøte. Lage arenaer slik at medlemmene direkte kan få sagt hva de mener KrF bør arbeide for i kommende periode. (Eksempelvis paradisiske tilstander-forslaget)
  • Sende mail til frivillige organisasjoner etc, der de oppfordres til å komme med innspill og synspunkter, enten i et møte møte eller via mail.
  • Bruk lokallagets Facebookside! Inviter til innspill!
  • Sende mail til medlemmene med oppfordring til å komme med innspill, eventuelt være med i arbeidsgrupper om et eller flere lokale politiske temaer.
  • Arrangere lokale høringer, åpne møter, der folk oppfordres til å komme med synspunkter om hva de mener er viktig i kommunen i kommende periode.
  • Trekk de sittende kommunestyremedlemmene og utvalgsmedlemmene aktivt med i prosessen. De kan oppfordres til å komme med programposter og formuleringer til programmet. (De har hatt skoen på i tre år og vet hvor den trykker)

Januar-mai 2023

Programmet vedtas på årsmøtet, medlemsmøte eller kombinert nominasjons- og programmøte. (følge egne vedtatte lover)

Legg til rette for at medlemmene får tilsendt programforslaget på forhånd.

Husk å få programmet helt ferdig utformet i god tid før valgkampen slik at brosjyren for valget er godt gjennomarbeidet i innhold og utseende. Brosjyren kan med fordel inneholde kandidatpresentasjon og et kortprogram. Noen velger også å si noe om hva man fikk gjennomslag for i siste periode (politisk regnskap).