Ruspolitikk

KrF mener vi som samfunn har et stort ansvar for å gi hjelp og behandling til de som er avhengige av rusmidler. Vi må aldri gi opp troen på at mennesker kan komme ut av avhengigheten og bli rusfrie. Rusomsorgens hovedmål må fortsatt være å redde liv og sikre verdighet gjennom å forebygge rusproblemer og å hjelpe rusavhengige til et liv i rusfrihet. Personer med tunge rusutfordringer skal ikke møtes med straff, men med gode skadereduserende tiltak, hjelp, behandling og oppfølging. Samtidig må ikke en reform av ruspolitikken være til hinder for arbeid som kan forbygge og avdekke bruk av narkotika.

KrF vil:

 • At narkotika fortsatt skal være forbudt
 • Styrke politiets og helse- og sosialtjenestenes mulighet til å forbygge og avdekke bruk av narkotika, og gripe inn tidlig. Bruk og besittelse av narkotika skal ikke avkriminaliseres. Det skal settes av midler til å prioritere bekjempelse av bakmenn for narkotikahandel.
 • Gi ideelle behandlingstilbud for rusavhengige stabile rammevilkår, og videreføre tilskuddene til frivillige og ideelle organisasjoner innen rus.
 • Opprette flere egne behandlingstilbud og rusbehandlingsplasser for kvinner.
 • Styrke satsingen overfor mennesker som har ROP-lidelse (Rus Og Psykiatri), blant annet ved å etablere tverrfaglige behandlingsplasser for denne gruppen i alle landsdeler.
 • At rusmiddelavhengige skal sikres gratis tilgang til oppfølging av lege, tannlege, psykolog, fysioterapeut og annet helsepersonell.
 • At langtidsbehandlingen skal styrkes gjennom fritt valg av behandlingssted og uten at personen må gjennom flere andre korttidstiltak først.
 • At personer i aktiv rus skal ha tilgang til et krisesentertilbud.
 • Ha en økt satsing på ettervern ved å sikre at brukeren får en stabil inntekt gjennom fast jobb, fast bopel og ukentlig oppfølging etter endt rehabilitering.
 • Fortsette styrkingen av rusomsorgen, med vekt på rehabilitering og ettervern.
 • Gjøre medikamentfri behandling til et reelt valg i rusbehandlingen og øke kriteriene til å kvalifisere for bruk av LAR. Målet med bruk av LAR skal alltid være å hjelpe pasienten ut i et liv uten rus.