Alkoholpolitikk

Alkoholpolitikk handler først og fremst om å beskytte de sårbare. KrFs alkoholpolitikk tar utgangspunkt i det vi vet av hvilke skadevirkninger alkohol kan ha for enkeltmennesker og for samfunnet. Derfor vil alltid KrFs alkoholpolitikk føres i solidaritet med dem som sliter med alkohol.

I dag vokser om lag 90.000 barn opp med en eller flere foreldre som drikker for mye. Vi vet at alkoholen kan føre til store problemer i menneskers liv og påfører samfunnet enorme menneskelige og økonomiske kostnader.

Da KrF satt i regjering fikk vi gjennomslag for en alkoholstrategi, som ble lagt frem våren 2021. Her foreslo vi å innføre krav til advarselsmerking på alkoholholdig drikke, og slo fast at hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk skal ligge fast.

KrF vil

  • Sikre at folkehelse fortsetter å være det overordnede målet i ruspolitikken, slik at de negative konsekvensene for enkeltpersoner, tredjepersoner og samfunn reduseres.
  • Føre en restriktiv, solidarisk og trygghetsskapende alkoholpolitikk ved å styrke et bevilgnings- og kontrollsystem som begrenser tilgjengelighet, reduserer den alminnelige skjenketiden fra 03.00 til 02.00, videreutvikler Vinmonopolet som alkoholpolitisk virkemiddel, opprettholder reklameforbudet og holder avgiftene på et nivå som begrenser forbruket.
  • Hegne om samfunnets alkoholfrie soner, og la idretten bli en del av dem.
  • Arbeide for at prikkbelastningssystemet må strammes inn.
  • Sørge for at kommunene har bedre og hyppigere kontroller for å hindre salg av alkohol til ungdom under 18 år.
  • Opprettholde lovverket mot alkoholbruk på offentlig plass.
  • Merke alkohol med skadevirkninger på lik linje med tobakk.
  • Sette ned et offentlig utvalg som skal foreslå tiltak for å nå målet om 10 prosent reduksjon av det skadelige alkoholforbruket innen 2025, og ytterligere reduksjon etter dette.