Menneskeverd

KrF har et stort engasjement for menneskeverdets ukrenkelighet, fra livets begynnelse til slutt. Dette er spesielt sårbare faser i et menneskeliv. Respekten for liv og menneskeverdet er et av de grunnleggende prinsippene i vår kulturarv, og preger samfunnet vårt gjennom både lovgivning og etiske normer.

Det blir ofte sagt at etikken må styre teknikken, ikke motsatt. KrF er bekymret for hva den teknologiske utviklingen rundt fosterdiagnostikk vil gjøre med samfunnet, der vi nå ser at det er fullt teknisk mulig å velge bort fostre med «feil» kjønn eller med Downs syndrom. Utviklingen innen bioteknologien gjør at vi møter disse spørsmålene i en rasende fart.

For KrF er det viktig at vi holder fast på at alle liv er like verdifulle, uansett.

KrF ønsker en lov som legger til grunn at det ufødte barnet har menneskeverd, men 4 av 5 politiske partier på venstresiden ønsker en radikal utvidelse av dagens lov. Ap og MDG vil utvide grensen til uke 18 i svangerskapet, mens Rødt og SV peker på uke 22. Begge forslagene innebærer en alvorlig svekkelse av samfunnets vern av det ufødte barnet. En grense på uke 22 vil bety at det ufødte barnets rettsvern fjernes helt frem til levedyktighet. I Norge har man klart å redde barn født i uke 23.

Nemndene skal fungere som en støtte til den gravide, som står i et vanskelig valg og som ofte er i en vanskelig situasjon når abort sent i svangerskapet blir aktuelt. Ved å fjerne nemnden fjerner man samfunnets ordning for å gi fosteret beskyttelse. Det er derfor det er så alvorlig når flere partier nå ønsker å fjerne dette vernet frem til uke 18 eller helt til 22.

Å avvikle nemdene kan også bety at færre får støtte, veiledning og faglige råd. Det er ikke veien å gå. Vi må styrke og sikre faglig og mellommenneskelig kompetanse rundt gravide i en vanskelig situasjon, ikke fjerne den. Anerkjennelse av det ufødte barnets menneskeverd er viktig, men ikke nok. KrF mener det må til et tverrpolitisk løft for et samfunn med færrest mulig svangerskapsavbrudd. Vi vil legge til rette for et samfunn med plass til alle. 

Mennesker i livets sluttfase skal møtes med et tilbud om aktiv livshjelp, smertelindring og omsorg. Den enkelte skal få hjelp til å leve best mulig i egne omgivelser, med minst mulig angst og fysiske plager, og til å møte døden på sine egne premisser.

Vi kommer ikke utenom at legalisering av aktiv dødshjelp tvinger frem en plikt hos et annet menneske til å ta liv. Ingen skal føle seg som en byrde for samfunnet eller familien sin fordi man blir syk, enten som ung eller gammel. Konsekvensene ved å innføre aktiv dødshjelp vil være alvorlige for den enkelte og for menneskesynet vi som samfunn har. Et menneskesyn vi har bygget helsevesenet rundt – nemlig at livet er uendelig mye verdt i kraft av seg selv.

KrF vil:

  • Forebygge uønskede graviditeter. Ungdom og unge voksne må sikres et bedre tilbud om rådgivning og veiledning ved å styrke tjenestene og organisasjonene som gir slike tilbud. Seksualundervisningen må vektlegge grensesetting, og prevensjon må være lett tilgjengelig. Derfor vil vi sikre at gratis langtidsvirkende prevensjon er tilgjengelig for alle over 16 år.
  • Sikre at kvinner i vanskelige livssituasjoner ikke opplever abort som det eneste alternativet. Alle gravide må sikres informasjon og nøytral veiledning – og samfunnet må stille opp med støtte til gravide i vanskelige livssituasjoner. Ordningene rundt fødsel må sikre at alle gravide har økonomisk trygghet i svangerskapet ved å øke studiestipend og engangsstønad. 
  • Forsterke oppfølgingen av familier som venter og får barn med behov for ekstra oppfølging. Foreldre som får barn med nedsatt funksjonsevne må sikres nødvendig hjelp gjennom hele barnets oppvekst og inn i voksen alder. Likeverdsreformen må følges opp og videreføres slik at alle familier har «én dør inn» til det offentlige hjelpeapparatet og en fast koordinator med kapasitet og kompetanse til å bistå familiene.
  • Si nei til aktiv dødshjelp (eutanasi) og i stedet tilrettelegge for livshjelp og lindrende behandling i slutten av livet.
  • Bygge ut og styrke tilbudet om lindrende behandling (palliasjon), også for pasienter med andre diagnoser enn kreft. For barn som lever lenge med sykdom preget av smerte og andre alvorlige plager, er palliasjon viktig for å bidra til økt livskvalitet. Barnepalliasjon må være et tilbud til alle barn som trenger det, uavhengig av bosted og i nærhet til hjemmet.

Illustrasjonsbilde mor og barn