Internasjonal solidaritet

I 2023 er det 90 år siden KrFs første politiske partiprogram med seks punkter ble lansert. Engasjementet for fred på jordi har fulgt oss siden 1933 og er like stort den dag i dag. For å nå bærekraftsmålene må hele samfunnet og politiske aktører arbeide sammen for å bekjempe fattigdom, forhindre ulikhet og stoppe klimaendringene.

Solidaritet med verdens fattigste

Utgangspunktet for KrFs utviklingspolitikk er menneskeverdet, som gir alle mennesker grunnleggende rettigheter i kraft av det å være menneske. KrFs visjon er å gjøre fattigdommen til historie. Det krever at vi fordeler ressursene mer rettferdig og fører en samstemt utviklingspolitikk som bringer mennesker ut av varig fattigdom, styrker menneskerettighetene og bidrar til økt demokratisering i fattige land.

For å bekjempe fattigdom og oppfylle menneskerettighetene må ressursene fordeles på en rettferdig måte. Norsk bistand skal ha fattigdomsbekjempelse som sitt fremste formål, bidra til å heve levestandarden for de aller fattigste, med fokus på jenter og kvinner, sikre utdanning til flere, hjelpe flere til bedre helse, bidra til å redusere ødeleggende klimaendringer og assistere fattige land i utviklingen av et godt styresett og livskraftige økonomier. Norsk bistand skal være ubunden, effektiv og resultatorientert.

Hva har KrF gjort?

  • En kraftig bistandsøkning i statsbudsjettet.
  • Et eget bistandsprogram mot moderne slaveri. 
  • Vist lederskap for å få på plass en trygg og effektiv koronavaksine, og en rettferdig fordeling.
  • KrF har fått gjennomslag for en rekordbevilgning på 10,2 mrd. kroner til vaksinealliansen Gavi, for å sikre at barn i fattige land får tilgang til vaksiner. Dette arbeidet har reddet 13 millioner liv siden oppstarten i 2000.

KrF vil:

  • Følge opp samstemthetsreformen hvor bærekraftsmålene legges til grunn og ulike initiativ i størst mulig grad trekker i samme retning.
  • Kutte norske klimautslipp med minst 55 prosent innen 2030, og til netto null senest i 2050
  • At Norge fortsatt skal gi minst 1% i bistand og spisse innsatsen mot de fattigste landene
  • Øke verdiskapningen i sør ved økt handel med fattige land.
  • Ta imot flere kvoteflyktninger. Norge bør som et minimum ta imot det antallet FNs høykommissær for flyktninger anbefaler.