Rus- og alkoholpolitikk

KrF mener vi som samfunn har et stort ansvar for å gi hjelp og behandling til de som er avhengige av rusmidler. Vi må aldri gi opp troen på at mennesker kan komme ut av avhengigheten og bli rusfrie. Derfor må vi ha gode og relevante behandlingstilbud som passer for den enkelte. Det må også finnes nok kapasitet til at den rusavhengige kan få hjelp når vedkommende selv er motivert for det.

Rus:

Rusomsorgens hovedmål må fortsatt være å redde liv og sikre verdighet gjennom å forebygge rusproblemer og å hjelpe rusavhengige til et liv i rusfrihet.

Personer med tunge rusutfordringer skal ikke møtes med straff, men med gode skadereduserende tiltak, hjelp, behandling og oppfølging. Samtidig må ikke en reform av ruspolitikken være til hinder for arbeid som kan forbygge og avdekke bruk av narkotika.

 • Fortsette styrkingen av rusomsorgen, med vekt på rehabilitering og ettervern.
 • Styrke politiets og helse- og sosialtjenestenes mulighet til å forbygge og avdekke bruk av narkotika, og gripe inn tidlig. Bruk og besittelse av narkotika skal ikke avkriminaliseres. Det skal settes av midler til å prioritere bekjempelse av bakmenn for narkotikahandel.
 • Gjøre medikamentfri behandling til et reelt valg i rusbehandlingen og øke kriteriene til å kvalifisere for bruk av LAR. Målet med bruk av LAR skal alltid være å hjelpe pasienten ut i et liv uten rus.
 • Si nei til heroinassistert behandling.
 • Gi ideelle behandlingstilbud for rusavhengige stabile rammevilkår, og videreføre tilskuddene til frivillige og ideelle organisasjoner innen rus.
 • Opprette flere egne behandlingstilbud og rusbehandlingsplasser for kvinner.
 • Styrke satsingen overfor mennesker som har ROP-lidelse (Rus Og Psykiatri), blant annet ved å etablere tverrfaglige behandlingsplasser for denne gruppen i alle landsdeler.
 • At rusmiddelavhengige skal sikres gratis tilgang til oppfølging av lege, tannlege, psykolog, fysioterapeut og annet helsepersonell.
 • At langtidsbehandlingen skal styrkes gjennom fritt valg av behandlingssted og uten at personen må gjennom flere andre korttidstiltak først.
 • At personer i aktiv rus skal ha tilgang til et krisesentertilbud.
 • Ha en økt satsing på ettervern ved å sikre at brukeren får en stabil inntekt gjennom fast jobb, fast bopel og ukentlig oppfølging etter endt rehabilitering.
 • Gi forutsigbar og langsiktig støtte til ideelle organisasjoner som arbeider med rusproblematikk.

Alkohol:

Alkoholpolitikk handler først og fremst om å beskytte de sårbare. KrFs alkoholpolitikk tar utgangspunkt i det vi vet av hvilke skadevirkninger alkohol kan ha for enkeltmennesker og for samfunnet. Derfor vil alltid KrFs alkoholpolitikk føres i solidaritet med dem som sliter med alkohol.

I dag vokser om lag 90.000 barn opp med en eller flere foreldre som drikker for mye. Vi vet at alkoholen kan føre til store problemer i menneskers liv og påfører samfunnet enorme menneskelige og økonomiske kostnader.

KrF har fått gjennomslag i regjering at hovedlinjene i alkoholpolitikken skal ligge fast. Videre har KrF vært med på å legge frem en ny alkoholstrategi i mars, 2021. Strategien har som formål å redusere skadelig alkoholforbruk. I alkoholstrategien har vi foreslått å innføre krav til advarselsmerking på alkoholholdig drikke tillegg til vi videreføre hovedlinjene i alkoholpolitikken. Det er viktig KrF gjennomslag.

Les mer om alkoholstrategien her: https://krf.no/nyheter/olaug-bollestad-legger-frem-regjeringens-alkoholstrategi-barnas-behov-skal-komme-forst/

KrF vil:

 • Sikre at folkehelse fortsetter å være det overordnede målet i ruspolitikken, slik at de negative konsekvensene for enkeltpersoner, tredjepersoner og samfunn reduseres.
 • Sette ned et offentlig utvalg som skal foreslå tiltak for å nå målet om 10 prosent reduksjon av det skadelige alkoholforbruket innen 2025, og ytterligere reduksjon etter dette.
 • Føre en restriktiv, solidarisk og trygghetsskapende alkoholpolitikk ved å styrke et bevilgnings- og kontrollsystem som begrenser tilgjengelighet, reduserer den alminnelige skjenketiden fra 03.00 til 02.00, videreutvikler Vinmonopolet som alkoholpolitisk virkemiddel, opprettholder reklameforbudet og holder avgiftene på et nivå som begrenser forbruket.
 • Hegne om samfunnets alkoholfrie soner, og la idretten bli en del av dem.
 • Arbeide for at prikkbelastningssystemet må strammes inn.
 • Sørge for at kommunene har bedre og hyppigere kontroller for å hindre salg av alkohol til ungdom under 18 år.
 • Opprettholde lovverket mot alkoholbruk på offentlig plass.
 • Merke alkohol med skadevirkninger på lik linje med tobakk.