Universell utforming

KrF mener det er grunnleggende viktig å arbeide for et samfunn som er universelt utformet, spesielt innen IKT, samferdsel og bygg.

Private utbyggere må få god veiledning og hjelp til tilrettelegging. Nedsatt funksjonsevne på ett eller flere områder kan medføre praktiske utfordringer som samfunnet må bidra til å løse. Universell utforming er bra for alle og nødvendig for mange. Alle skal ha like muligheter til å delta i samfunnslivet, og all diskriminering må bekjempes.

Mange av dagens skoler og andre offentlige bygg er ikke tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Hindre for likeverdig tilgang til og bruk av offentlige bygg er å betrakte som diskriminering. Det bør derfor forskriftsfestes en frist for tilpasning av bygg til «universell utforming»-standard, og sikres finansiering av dette.

KrF vil:

  • Nedfelle forskrifter med tidsfrister for universell utforming av alle grunnskoler.
  • Utvide støtteordningene til universell utforming til også å omfatte forsamlingshus.
  • Styrke Husbankens ordninger for finansiering av universell utforming av boliger, både ved forbedring av eksisterende boliger, og ved å øke tilgangen på universelt tilrettelagte boliger på utleiemarkedet.
  • At offentlige nettsider skal være universelt utformet.