Barn med funksjonsnedsettelser

Foreldre som får barn med nedsatt funksjonsevne må sikres nødvendig hjelp gjennom hele barnets oppvekst og inn i voksen alder.

Dessverre opplever mange foreldre en kamp for å få den hjelpen barnet deres trenger. Da KrF gikk inn i regjering tok vi med oss historiene fra disse familiene til forhandlingsbordet, resultatet ble en likeverdsreform. Med likeverdsreformen har vi tatt mange riktige skritt på veien, men jobben er på ingen måte over.

Hva har KrF gjort?

 • Gjennomført en omfattende likeverdsreform med disse sentrale tiltakene:
 • Lovfestet rett til koordinator for foreldre med barn med behov for sammensatte tjenester. Foreldre skal ikke måtte bruke masse verdifull tid på å koordinere de offentlige hjelpetjenestene.
 • BPA skal forbedres og defineres som et likestillingsverktøy, ikke et helseverktøy.
 • Forenklet hjelpestønadsordninger og dokumentasjonskrav slik at personer med varige funksjonsnedsettelser enklere skal få hjelpen de har krav på.
 • Foreldre som får vite at det er noe annerledes med sitt barn, skal få tilbud om å besøke en familie med et barn som har samme diagnose som barnet en venter.
 • Satt inn en omfattende tiltakspakke for sårbare barn og unge under pandemien. Pengene i potten gikk blant annet til gode avlastning og ferietilbud for barn og unge med funksjonsedsettelser.

KrF vil:

 • Gi mennesker med nedsatt funksjonsevne et tilpasset tilbud i barnehagen og gjennom hele utdanningsløpet, slik at de gis like muligheter som andre til opplæring. Tilbudene skal gis i nærområdene.
 • Nedfelle forskrifter med tidsfrister for universell utforming av alle grunnskoler.
 • At lydbøker i grunnopplæringen og høyere utdanning skal være tilgjengelig i digitalt format ved semesterstart, og at gebyret på lydbøker opphører.
 • Innføre tegnspråk som valgfag i ungdoms- og videregående skoler.
 • Utvikle en helhetlig plan for hørselshemmede som sikrer et enhetlig og kvalitetssikret tjenestetilbud, og sikre fortsatt finansiering av tolketjenester og hjelpemidler over folketrygden. Planen må ta høyde for at barn og unge har mulighet for læring i et språkmiljø i henhold til Barnekonvensjonen, gjerne ved at det opprettes regionale ressurssentre for hørselshemmede.
 • Utvide støtteordningene til universell utforming til også å omfatte forsamlingshus.
 • Øke støtten til TT-ordningen, og gjøre den mer fleksibel med tanke på bruk der det ikke er alternative kollektive tilbud.
 • Styrke Husbankens ordninger for finansiering av universell utforming av boliger, både ved forbedring av eksisterende boliger, og ved å øke tilgangen på universelt tilrettelagte boliger på utleiemarkedet.
 • Styrke Husbankens ordninger for finansiering av privateide boliger der familier kan gå sammen om å bygge felles boliger til sine barn.
 • Retten til omsorgspenger knyttes til omsorgsoppgavene, og ikke til barnets alder, slik at ordningen kan fortsette etter at barnet fyller 18 år.