Omsorg ved livets slutt

Mennesker i livets sluttfase skal møtes med et tilbud om aktiv livshjelp, smertelindring og omsorg. Vi må sikre at den enkelte skal få hjelp til å leve best mulig i egne omgivelser, med minst mulig angst og fysiske plager, og til å møte døden på sine egne premisser. Mennesker er hele skapninger med åndelige behov og spørsmål rundt eksistensielle spørsmål må tas på alvor.

hender som holder på sykehus

KrF vil:

  • Sikre videreføringen av dagens tilbud om hospice, og med erfaringene herfra bidra til at flere plasser kan opprettes. Målet må være at alle som ønsker et slikt tilbud i livets siste fase skal få det.
  • Styrke den lindrende behandlingen for alvorlig syke fra diagnose og helt til livets slutt. Lindrende behandling må gis individuelt og etter behov i hjemmet, i egen avdeling, på sykehjem og sykehus.  
  • Sikre at ambulante palliative team for lindrende behandling skal være tilgjengelig i alle kommuner, gjennom et godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og ideelle. 
  • Arbeide for at flest mulig av dem som ønsker det skal kunne få tilbringe den siste levetiden i eget hjem.