Noen som kjenner deg

Politikken må legges opp etter reelle livssituasjoner, derfor vil vi ha en stor omlegging av hjemmetjenesten. Eldreomsorgen må være basert på prinsippet om at det er “noen som kjenner deg” som tar seg av de eldre. At noen kjenner deg, er godt og viktig for alle menneskers trygghet og sosiale behov. Derfor kjemper KrF imot eldre oppbevares eller institusjonaliseres. Omsorgsboliger og sykehjemsplasser skal være individuelt tilpasset den eldre. Vi vil motvirke et institusjonssamfunn, og jobbe for en helhetlig og verdig omsorg når helsen svikter.

Helsearbeider og pasient
Foto: Shutterstock

De fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Tilpasninger og god hjelp i egen bolig for å møte alderdommens behov kan være en løsning for å kunne bo hjemme lengre. Samtidig bor mange eldre alene og har behov for sosialt fellesskap. Generasjonsboliger og alders- og demensvennlige boliger og områder skaper mer trygghet, sosialt fellesskap og god livskvalitet for flere.

I dag er kommunehelsetjenesten sterkt presset og lider under mangel av folk. Det kreves handling for å ruste opp en god helse- og omsorgstjeneste i hele landet som sikrer de eldre en trygghet.

KrF vil:

  • sikre gode opplæringstilbud og videreutdanningsmuligheter for helsefagarbeidere samt at de inngår i team med sykepleiere for å ta ansvar for oppgaver som ikke krever sykepleierkompetanse.
  • Ha en reform av hjemmetjenesten, som:
    • Legger prinsippet «noen som kjenner deg» til grunn.
    • Sikrer gode opplæringstilbud og videreutdanningsmuligheter.
    • Oppretter flere tverrfaglige team, der helsefagarbeidere, sykepleiere, renholdere og andre yrkesgrupper jobber sammen for et helthetlig tilbud
  • Styrke Husbankens investeringstilskudd, for å sikre høy nok takt i utbyggingen av sykehjem.