Pårørendestøtte

Politikken må formes etter reelle livssituasjoner, og etter reelle behov. Derfor foreslår KrF å innføre en pårørendestøtte. Folk blir syke og ofte ønsker de nærmeste pårørende å bidra. Omsorgen kan aldri fullt ut kompenseres for eller telles i kroner og øre. Men den bør verdsettes høyere enn i dag. Pårørendestøtten skal være en statlig, skattefri ordning hvor barn, barnebarn eller andre nære pårørende kan få økonomisk støtte på 7500 kr for å ta en større del av omsorgsoppgaven for elde utenfor institusjon.

Vi trenger flere løsninger for å møte fremtidens omsorgsbehov.

En pårørendestøtte skal ikke erstatte helsetjenester fra det offentlige. Tyngre omsorgsoppgaver som krever stor tilstedeværelse og at den pårørende er nødt til å redusere sin deltakelse i arbeidslivet, tilsier at andre offentlige ordninger som pleiepenger, omsorgslønn eller institusjonsplass er mer egnet enn pårørendestøtten. Pårørendestøtten skal ikke erstatte disse ordningene, men være et supplement.

KrFs prioritering av familielinjen, ikke arbeidslinjen, handler om å skape tid til det viktigste. Noen pårørende har måttet redusere sin jobbinnsats, og mange opplever å stå i en krevende «omsorgsspagat» mellom foreldre og egne barn. Realiteten for mange familier er at de tar et stort omsorgsansvar for sine nærmeste og kjenner nok også på denne nye tidsklemma.

KrF mener vi trenger flere løsninger for å møte fremtidens omsorgsbehov. Andre partier peker på en ensretting, hvor kommunene skal få stadig mer ansvar. Vi mener at det er en mer moderne løsning å legge opp til økt valgfrihet og legge til rette for mer pårørendeomsorg. Pårørendestøtten skal gi større valgfrihet til familiens eldste og de pårørende. Denne støtten kan muliggjøre at flere eldre opplever seg trygge og innlemmet i et lite fellesskap, samtidig som den offentlige helsetjenesten skal ivareta den enkeltes behov på riktig nivå uavhengig av om den eldre bor tett på sine pårørende eller ikke.

KrF mener den usynlige omsorgen må verdsettes i større grad enn i dag, og at det kan tilrettelegges bedre for nye løsninger som kan utfylle det offentlige tjenestetilbudet og imøtekomme den enkeltes behov.

Hvordan mener KrF at en slik ordning vil se ut?

  • KrF foreslår en kontantstøtte på 7500 kroner per måned. Inntekten skal være pensjonsgivende.
  • Kontantstøtten gjelder pårørende til eldre over 75 år, som enten mottar helsetjenester og/eller annen bistand i hjemmet eller på annen måte har dokumenterte omsorgsbehov, som eksempelvis psykiske helseplager.
  • I tilfeller der den eldre mottar helsetjenester som følge av statlige ordninger eller kommunale vedtak, skal disse fortsatt ivaretas av det offentlige. Dette er uavhengig om den eldre bor tett på sine pårørende eller ikke. En pårørendestøtte skal ikke erstatte et slikt tjenestetilbud.
  • Pårørende skal kunne bistå med praktisk hjelp for den eldre. Dette kan være oppgaver som dagligvarehandel og andre ærender, enkelt vedlikehold av boenhet, rekreasjonsmuligheter, måltider og fellesskap.
  • Tyngre omsorgsoppgaver som krever betydelig tilstedeværelse og at den pårørende er nødt til å redusere sin deltakelse i arbeidslivet, tilsier at andre offentlige ordninger som pleiepenger eller omsorgslønn, eller en institusjonsplass for den eldre, er mer egnet enn pårørendestøtte.
  • Pårørendestøtten rammes ytterligere inn ved at den skal rette seg mot eldre som allerede bor, eller eventuelt flytter i tilknytning til pårørendes bolig.
  • Den eldre med omsorgsbehov kan altså bo sammen med sine pårørende, tilhørende boenhet, sokkel eller samme gårdsnummer.
  • Pårørende kan fortsatt motta en ordinær leieinntekt fra den eldre, men kan i tillegg motta en pårørendestøtte som et «omsorgstilskudd» dersom den eldre oppfyller de definerte kriteriene.