Ensomhet og utenforskap

Eldre mann smiler og klemmer sin sønn. De to drikker en kopp kaffe, har på seg blå klær og sitter i en trapp.
foto shutterstock

Motvirke ensomhet og bekjempe utenforskap

Et betydelig antall eldre opplever ensomhet og depresjon. Det kan være som følge av funksjonstap, sykdom eller tap av livspartner eller venner i alderdommen. Et stadig mer teknologibasert samfunn kan forsterke ensomhet, utenforskap og hverdagsutfordringer.

Eldre er sprekere enn noen gang, men altfor mange kjenner samtidig på ensomhet og isolasjon. KrF vil jobbe for flere møteplasser for eldre og tiltak mot ensomhet. Vi vil etablere en tilskuddsordning til livsgledetiltak for eldre, som for eksempel møteplasser, aktiviteter, opplevelser og kulturtilbud. For KrF er det avgjørende å bygge den sosiale infrastrukturen i samfunnet. Det er slik vi bygger et samfunn med glede i alle aldre.

Digitalt utenforskap

Flere eldre opplever å bli satt på sidelinjen av sosiale felleskap og fellesarenaer når den digitale utviklingen skjer i rekordfart. Eldre opplevde hindringer i hverdagen – som å kjøpe seg en bussbillett. Pandemien førte til en raskere avvikling av kontanter, noe som hindrer en del eldre fra deltagelse på lik linje som andre. Derfor ønsker KrF å sette inn ekstra innsats for å hjelpe dem. 

Overgangen til det digitale samfunnet kan ikke skje så brått at vi mister de eldre på veien – til et digitalt utenforskap. 400 000 eldre er ikke-brukere av internett. De eldre må oppleve seg trygge i møte med den digitale utviklingen.  De eldre vil lære, men vi må sørge for å legge til rette for at de får den opplæringen de trenger. Frivilligheten må få en større plass inn i digitalopplæringen. Ikke alle eldre har familiemedlemmer å lene seg på når nye apper trengs for å utføre helt nødvendige oppgaver.

KrF ønsker at alderdommen skal handle om å leve. KrF vil forhindre digitalt utenforskap blant eldre og sørge for at digitaliseringen ikke setter de eldre på sidelinjen i samfunnet. Her kan mange bidra for å gjøre terskelen for å ta i bruk digitale hjelpemidler lavest mulig.

KrF vil:

  • Styrke matgledekorpsene og ordningen med «spisevenner» slik at hjemmeboende eldre og eldre på sykehjem får noen å spise måltider med.
  • Styrke støtten til frivillige som kan hjelpe de eldre med overgangen til det digitale samfunnet.
  • Styrke frivilligheten, seniorsentrene og andre lavterskeltilbud som gir sosiale treffpunkt og aktivitetstilbud til eldre. Å styrke fellesskaparenaer er også en viktig del av lavterskeltilbud for psykisk helse. 
  • Tilby flere kurs og arenaer for opplæring i digital kommunikasjon og sikre alternativer for de som ikke vil benytte seg av digitale løsninger. 
  • Skape arenaer for fysisk aktivitet blant eldre, både gjennom kommunene og frivillige organisasjoner.
  • Bedre den universelle utformingen av lokaler slik at man kan komme seg frem med rullator eller i rullestol 
  • Sikre private ideelle leverandører i eldreomsorgen for å sikre et mangfoldig tilbud og reell valgfrihet
  • Satse på lavterskeltilbud og lavterskelarenaer hvor man kan få hjelp raskt, slik som SeniorArena.