Aktiv alderdom – eldre som en ressurs

Eldre og godt voksne er en stor og sammensatt gruppe som det egentlig ikke gir mening å snakke om som en gruppe. Men det er mennesker som er veldig viktig for samfunnet, og som stiller opp for samfunn. Mennesker som stiller opp for venner og familie. De kjører til fritidsaktiviteter og er en trygg samtalepartner. Flere bidrar sterkt i frivilligheten, og deres viktige bidrag er anslått av Velferdsinstituttet NOVA til å være over 45 000 årsverk eller 25 milliarder kroner. God frivillighetspolitikk er derfor god eldrepolitikk.

Eldre mennesker er en stor ressurs

KrF vil stimulere til at eldre arbeidstakere kan bli værende lenger i arbeidslivet. Det er både verdifullt for samfunnet, for den enkelte virksomhet og bidrar positivt til velferdsstatens økonomiske bærekraft og at de som ønsker å stå i jobb får muligheten til det. Seniorene har verdifull erfaring og kunnskap.

Nordmenn er friskere og lever lenger enn før. Samtidig ser vi tegn til økende utenforskap og mer ensomhet. Derfor må vi skape møteplasser for eldre, styrke samspillet mellom generasjoner og ta i bruk eldres samfunnsbidrag. 

KrF tror en viktig del av det gode liv handler om at mennesker skaper relasjoner med hverandre. Vi vet at en del eldre kjenner på ensomhet. Steder som inspirerer til møter mellom mennesker kan bidra til å forhindre at mennesker føler seg alene. Dette er viktig både for de som deltar og de som er frivillige for å skape arenaer og møteplasser. Eldresentre og frivilligsentraler spiller en viktig rolle i livene til mange eldre. Der finnes aktiviteter, fellesskap, ulike servicetilbud osv. Slike tilbud ønsker KrF å fremheve og styrke.

Kristelig folkeparti vil:

  • Endre praksiser og fjerne regler som hindrer eldre fra å delta i samfunnet slik de selv ønsker.
  • Legge til rette for å benytte den ressursen eldre frivillige seniorer kan være i lokalsamfunnene.
  • Sikre eldre-, aktivitets- og seniorsentrene som et tilbud til alle eldre borgere, og gi dem spillerom til å drive oppsøkende virksomhet og styrke samarbeidet med frivilligsentralene.
  • Videreutvikle seniorsentrene SeniorArena, helsefremmende klubbhus, og gi sentrene nye oppgaver som eldre har behov for, og samlokalisere ulike sentre som for eksempel Senior Arena, frivillighetssentraler og lærings- og mestringssentre.
  • Utvikle nye konsepter for samspill mellom generasjoner, for eksempel ved å la eldre være frivillige i barnehager og skoler, eller etablere boliger og botilbud for eldre i tilknytning til barnehager eller studenthjem. 
  • Etablere en tilskuddsordning for livsgledetiltak for eldre, som for eksempel møteplasser og sosiale fellesskap, aktiviteter, opplevelser og kulturtilbud. Både kommuner og sivilsamfunnsorganisasjoner skal kunne søke. 
  • Videreføre og forsterke innsatsen mot ensomhet blant eldre, gjerne i samarbeid med frivillige og ideelle aktører og tros- og livssynssamfunn med særlig vekt på åndelig omsorg. 
  • Stimulere til at flere kommuner gjennomfører forebyggende hjemmebesøk for eldre.
  • Styrke satsingen på eldres psykiske helse.
  • Ha en handlingsplan for aktive seniorer, der både kommuner og frivillige organisasjoner stimuleres til å tilrettelegge for mer fysisk aktivitet for eldre mennesker.