Voldtekt er ingen privatsak

Når kun 1 av 100 voldtekter ender med en fellende dom, er dette et rettssikkerhetsproblem for Norge. Vi vil ikke ha et land med tilnærmet straffrihet for voldtekt, sier KrFs landsmøte. KrF foreslår at politiet pålegges tidsfrist for etterforskning av slike saker, og ber regjeringen sørge for kompetanseheving og økte ressurser for å komme ut av den onde sirkelen.

Hvert år blir mellom 8 000 og 16 000 personer voldtatt eller forsøkt voldtatt i Norge. Ifølge Kripos blir ca. 1 200 av disse anmeldt og 75% av disse blir henlagt uten oppklaring. I 2013 ble det tatt ut tiltale i kun 174 av de 1 200 og 130 av disse endte med fellende dom. Det er 1 av 100 – i de 99 andre sakene blir ingen straffet.

Politiet har nå selv hatt en gjennomgang av 237 anmeldte saker og funnet at i 37% av disse er etterforskningen av dårlig kvalitet. Bistandsadvokater har uttalt at de ber sine klienter å tenke seg om før de anmelder en voldtektssak, fordi belastningen er så stor for offeret og svært mange saker ender med henleggelse eller frifinnelse.

KrF mener det må være en selvfølge at personer som anmelder voldtekter og seksuelle overgrep skal tas på alvor av på politiet og at sakene skal etterforskes raskt og grundig. Selv om bevisbyrden i straffesaker er streng og det derfor i mange saker ikke vil være tilstrekkelige bevis til domfellelse, må de sakene som anmeldes prioriteres så høyt at sjansene for oppklaring blir best mulig. De sakene som kommer for retten må ikke møtes med forutinntatte holdninger verken mot kvinnelige eller mannlige voldtektsofre og overgripere. Straffenivået for de som domfellelse for voldtekt må være strengt. Målet er at flere som blir utsatt for voldtekt tør å anmelde hendelsen.

De siste årene har spesielt antallet festvoldtekter vært økende. Unge jenter og gutter er spesielt utsatt. Mange vet ikke hvor grensene går for hva som er voldtekt, hva man skal gjøre dersom man blir voldtatt, eller hvor man kan henvende seg for hjelp og oppfølging. Derfor mener KrF at det er behov for en bedret seksualundervisning i skolen med mer vekt på grensesetting. I tillegg må vi ha kampanjer for å bedre informasjonen om hvor man anmelder og får hjelp etter en voldtekt.

KrF krever at:

  • Etterforskning av voldtekter og seksuelle overgrep må prioriteres høyere av politiet. Alle de nye politidistriktene må få egne robuste enheter for etterforskning av seksualforbrytelser slik at disse sakene ikke nedprioriteres mot andre saker.
  • Voldtektsenheten i Kripos må sikres ressurser også til å etterforske mobile serieovergripere.
  • Barnehusene må sikres tilstrekkelige ressurser til å kunne gjennomføre dommeravhør og medisinske undersøkelser av overgrepsutsatte barn og ungdom uten ventetid.
  • Kompetansenivået til etterforskere, påtalejurister og dommere må bli bedre, bl.a. gjennom styrking av utdanningen for voldtektsetterforskere og bedrede lønnsvilkår for å sikre rekruttering av de beste.
  • Politiet må gis tidsfrist for ferdigstilling av etterforskning av voldtekts- og overgrepssaker, for å sikre raskere og mer effektiv etterforskning.
  • Voldtektsmottak må være tilgjengelig over hele landet og ha kompetanse til å sikre bevis.
  • Man må utvikle forebyggings- og informasjonsarbeidet om voldtekts- og overgrepsproblematikk, blant annet i skole og helsevesen.
  • Man må forbedre seksualundervisningen i skolen slik at det legges større vekt på grensesetting.
  • Det må iverksettes informasjonskampanjer om hvordan voldtekt anmeldes, hva som skjer når saken er anmeldt og hvor man kan henvende seg i helsevesenet.