Viktig løft for volds- og overgrepsutsatte barn

– Gjennom de alvorlige overgrepssakene denne høsten har vi fått nok en grusom påminnelse om betydningen av å forebygge og bekjempe vold og overgrep mot barn. Etter regjeringens skuffende opptrappingsplan og budsjettforslag, er vi glad for å ha sikret at det i 2017 nå blir bevilget over 500 mill. kroner til forebygging, etterforsking og oppfølging av barn som er utsatt for vold og overgrep, sier justispolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad.

Kjell Ingolf Ropstad
DANIEL MORK/FLIPFILM

– Forebyggende arbeid og tidlig inngripen er helt avgjørende for å sikre at færre overgrep skjer. Derfor er det viktig at KrF har fått gjennomslag for å øke bevilgningen til familievernkontorene og til barnevernet med om lag 50 mill. kr, øke støtten til incest- og voldtektsentrene med 2 mill. kr og til Alternativ til vold (ATV) med 10 mill. kr. Vi har også sikret 9 mill. kr ekstra til Stine Sofie-senteret til oppfølging av voldsutsatte barn, sier Ropstad.

– Gjennom dette budsjettet får vi til et kraftig løft for barnehusene, samt sikre en tydelig prioritering av disse sakene fra politiets side. Barnehusene får 35 mill. kr ekstra, og det settes av 50 mill. kr til flere etterforskere, påtalejurister og avhørere i politiet. I tillegg får Kripos’ seksjon for seksuallovbrudd og bekjempelse av internettrelaterte overgrep 25 millioner kroner. Det bør føre til at enda flere pedofile blir tatt, sier Ropstad.

– For første gang får vi også på plass en øremerking på 15 mill. kroner for å sikre at alle barn som avhøres på barnehusene skal få medisinsk undersøkelse ved mistanke om vold eller seksuelle overgrep. I dag blir under 20 % av barna undersøkt, så dette vil bidra til flere undersøkelser og sikre flere bevis, avslutter Ropstad.

Tiltak utover de 176 mill. kr som regjeringen har foreslått i budsjettet:

 • Statens Barnehus: 35 mill. kr
 • Flere påtalejurister, etterforskere og avhørere knyttet til vold mot barn: 50 mill. kr
 • Kripos – seksjon for seksuallovbrudd: 12,5 mill. kr
 • Kripos – internettrelatert overgrep mot barn: 12,5 mill. kr
 • Bedre barnehager: 172 mill. kr
 • Tiltak mot vold og overgrep: incest- og voldtektssentre: 2 mill. kr
 • Tilskudd til Alternativ til vold: 10 mill. kr
 • Senter for voldsutsatte barn, Stine Sofie senteret: 9 mill. kr
 • Kapasitetsøkning i familievernet: 34 mill. kr
 • Styrke kommunalt barnevern: 15 mill. kr
 • Skolehelsetjeneste og helsestasjon: 150 mill. kr
 • Medisinske undersøkelser på barnehus: 15 mill. kr
 • Behandlingstilbud til unge overgripere: 5 mill. kr