Vold i nære relasjoner koster samfunnet 93 milliarder hvert år – vil vi ha det slik?

Foto: unsplash.com

Norsk kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) kom i 2023 med en ny rapport om omfanget av vold og seksuelle overgrep i Norge, forrige gang var i 2014. Det var 4300 deltagere i studien. Rapporten viser at omfanget av voldtekt og alvorlig fysisk vold har økt de siste 10 årene og at dette i det vesentlige går ut over kvinner. Kvinner er særlig utsatt for alvorlig vold i nære relasjoner og  seksuell vold.

De som utøver volden, er for det meste menn. Voldtekt øker i alle aldersgrupper og 1 av 5 oppgir at de har blitt voldtatt. Flere unge melder om alvorlig partnervold og i aldersgruppene under 29 år har det vært en dobling av voldtekter.  Kun 4% opplever at voldtektsmannen blir dømt og det er kun 1 av 10 som søker helsehjelp.

Rapporten «Samfunnsøkonomiske konsekvenser av vold i nære relasjoner» fra Menon har beregnet de økonomiske effektene til nær 93 milliarder per år. Tapt produksjon ved fravær fra arbeidslivet, samt økte utgifter i helsevesenet er de tørre forklaringene som omtales. Dette understøttes også av flere undersøkelser fra andre land.  Kvinner har et langt høyere sykefravær enn menn – kan forebygging av vold være det som skal til for å endre dette?

Det nye Trakasseringsbarometeret 2023 viser at 1 av 5 har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet det siste året, de fleste av disse er kvinner og svært mange er unge.

Dette er et stort samfunnsproblem, både i direkte lidelse og redusert livskvalitet, men også for Norge og grunnlaget for fremtidig velferd. Politisk ledelse må gå foran og samordne og sette press på at denne utviklingen må snus!   Det politiske ansvaret er for fragmentert, det er nå 8 departement som skal være med og oppfølgingen blir for svak. Med så store konsekvenser bør regjeringen sette inn et krafttak for å samle håndteringen, legge forpliktende planer og sette av betydelige midler for å avdekke og forhindre vold, voldtekt, uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering.

Satsingen må vises tydelig i verdier, klare holdninger og hvilken standard vi setter for omtale i det offentlige rom. «Me too» må ikke være forgjeves!

KrF Kvinner utfordrer regjeringen til å komme med en nasjonal strategi mot vold og overgrep med konkrete tiltak og ressurser for å:

  • Styrke kompetanse hos skolehelsetjeneste, miljøarbeidere og sosialtjenesten
  • Finne tiltak for å redusere press gjennom sosiale media
  • Avgrense tilgang til pornografi og sørge for at dette ikke er hovedkilden til informasjon om seksualitet for unge
  • Sette ned et utvalg som konkret ser på hva som kan være sammenhengene mellom vold i nære relasjoner og trakassering opp mot kvinners fravær fra arbeidslivet og redusert produksjon