Viken KrF ønsker reform av UNE

– Vi må gjøre noe med systemet. Det skaper store problemer for asylsøkeres rettssikkerhet

Ida Lindtveit Røse

Manglende rettssikkerhet i UNE fremkommer i en rekke utredninger og evalueringer. Det er særlig to svakheter ved rettsikkerheten i dagens klageordning i asylsaker. Mangel på kontradiksjon og mangel på muntlighet. I tillegg er det ingen kompetansekrav ved oppnevning av nemndmedlemmer, og manglende opplæring.Rettssikkerheten må styrkes, og det må gjøres endringer slik UNEs avgjørelser mer legitimitet, både hos den vedtaket gjelder og i allmennheten.KrF skal gå foran for å sikre en human og rettferdig asyl- og innvandringspolitikk, og økt rettssikkerhet

Derfor tar Viken KrF nå til orde for å reformere hele UNE.

  • Slutt på «politisk oppnevning» av nemndmedlemmer»
  • Innføring av tydelige krav til kompetanse for dem.
  • Søknader om omgjøring av vedtak i UNE skal behandles av en annen nemndleder enn den som fattet vedtak.

Les saken i Vårt Land: Asylpresset øker i KrF: Vil avpolitisere UNE og tuppe ut HRS

Fare for at politikk avgjør asylskjebner

– I dag er det fare for at vedtak er basert på politiske og ikke faglige vurderinger. Det er det jeg reagerer mest på ved det som har kommet fram om saksbehandlingen i UNE, sier Røse.

I 2019 fikk kun 8 prosent av asylsøkerne mulighet til å forklare seg muntlig for UNE, og i 2020 ble det redusert til kun 6 prosent. Muntlig forklaring er viktig for å opplyse saken og styrke den enkeltes rettssikkerhet, og vil bidra til at det fattes riktige vedtak. Muligheten til å bli hørt muntlig er viktig for opplevd og reell rettssikkerhet. Muntlig forklaring er viktig for å opplyse saken og korrigere eventuelle oversettelsesfeil. Dette vil også bidra til et korrekt vedtak og økt rettssikkerhet for asylsøkeren. Flere muntlige behandlinger vil gi UNEs avgjørelser mer legitimitet, både hos den vedtaket gjelder og i allmennheten.

Det er i dag en politisk oppnevning av medlemmer i UNE. Det er ingen kompetansekrav for å bli medlem, og minimal opplæring for nemndmedlemmene. Viken KrF mener det både bør innføres kompetansekrav for medlemmer, og at det må sikres en grundig opplæring.

Det har også vært tilfeller der politisk grunnsyn har vært førende for hvordan asylsøkerens sak er behandlet. I et tilfelle stemte to nemndmedlemmer avvikende fra nemndlederen. De to medlemmene tilhørte samme politiske parti, som profilerer seg som et innvandringskritisk parti. Nemndlederen anket avgjørelsen, og asylsøkeren fikk i denne ankesaken medhold. Slike tilfeller skal ikke skje. Det gir et inntrykk av at tilfeldigheter ved nemndmedlemmenes politiske bakgrunn er avgjørende for saken, noe som svekker tilliten til hele UNE, saksbehandlingen og ga en ekstra belastning for asylsøkeren. Viken KrF mener det må vurderes om systemet for politisk oppnevning av nemndmedlemmer i UNE bør endres.

Viken KrF vil:

  • at det innføres en topartsprosess i UNE som sikrer kontradiksjon og muntlighet
  • at det innføres tydelige kompetansekrav for nemndmedlemmer i UNE
  • At søknader om omgjøring skal behandles av en annen nemndleder enn den som tok den opprinnelige beslutningen
  • at alle nemndmedlemmer sikres en grundig opplæring
  • at den politiske oppnevningen av nemndmedlemmer opphører

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet i Viken KrF 2021