– Vi må ha et helhetlig menneskesyn

– Mennesket har behov som strekker seg ut over det materielle. Blant folk flest er det en lengsel etter noe mer enn økt levestandard. Den lengselen må politikken også svare på. Den må anerkjenne verdien av fellesskap, tid med familie og venner, kultur, frivillig arbeid og trosbasert fellesskap. Vi trenger et helhetlig menneskesyn, sa Knut Arild Hareide. Les hele innlegget til Hareide i trontalen.

Knut Arild Hareide foran havet
Knut Arild Hareide. Foto: Thomas Leikvold.

Gode president,

Norge er et svært godt land å bu i for de aller fleste. Målt ut fra forventet levealder, levestandard og utdanningsnivå er Norge klodens beste land å bo i. De fleste har en trygg økonomisk tilværelse og oljerikdommen har gitt oss mulighet til å bygge ut et velferdstilbud som er unikt i verdenssammenheng. Og økt levestandard har gitt folk forbedret livskvalitet.

Men mennesket har behov som strekker seg ut over det materielle. Blant folk flest er det en lengsel etter noe mer enn økt levestandard. Den lengselen må politikken også svare på. Den må anerkjenne verdien av fellesskap, tid med familie og venner, kultur, frivillig arbeid og trosbasert fellesskap. Vi trenger et helhetlig menneskesyn. 

KrF tror ikke menneskers livskvalitet nødvendigvis vokser proporsjonalt med veksten i levestandard. Mer penger og materiell velstand er ikke svar på alle menneskelige behov. Norske barn er for eksempel Europas rikeste, men kommer langt ned på lista over hvilke europeiske barn som er mest lykkelige. SSBs levekårsundersøkelse blant personer med innvandrerbakgrunn fra 2017 viste for eksempel at somaliske innvandrere er mer tilfredse enn andre innvandrere, på tross av lav tilknytning til arbeidslivet, dårligst økonomi og at de bor trangest. Faktisk var de langt lykkeligere enn gjennomsnittet i Norge.

Og i verdens rikeste land opplever barnevernet økt tilstrømming og køene i psykiatrien vokser. 180 000 mennesker i krise ringer Kirkens SOS hvert eneste år. Misbruket av alkohol er høgt og forbruket har økt med 50% bare de siste 20 åra. Oslo har blitt kåret til verdens overdosehovedstad – av New York Times. Og overgrepstallene for barn er stiger.

For meg viser dette at de fellesverdiene det norske samfunnet er bygget på, er under press.  Noe er i ferd med å glippe på veien mot overflodssamfunnet.

Jeg vil peke på ett område der politisk handling førte til svært gode resultat. Da røykeloven med Dagfinn Høybråten i sin tid ble innført – var det 1/3 som røykte daglig – i dag er tallet 11%. Da røykeloven ble innført var tallet på unge mellom 16-24 år som røykte daglig 22% – i dag er tallet 4%. De siste tallene peker mot en røykfri generasjon.

Jeg tror vi trenger flere «røykelover» eller politiske løsninger som virkelig løser de utfordringene vi står overfor i vårt overflodssamfunn. Løsninger som sikrer at overgrep mot barn blir avdekket og redusert. Løsninger for unge som sliter med psykiske utfordringer. Løsninger på hvordan vi målretter vår fattigdomssatsing både hjemme og ute. Løsninger for hvordan vi hjelper de elevene som ikke får tatt ut sitt potensial i den norske skolen. Jeg kunne nevnt mange – og vil bruke denne debatten til å peke på KrFs løsninger for vårt samfunn.

Men før det vil jeg peke på noen få saker KrF har vært med på å sikre dette første året i denne perioden

  1. En lærernorm som sikrer mer lærerressurser til den enkelte elev. Dette vil gjøre norsk      skole enda bedre og ikke minst bety mye for de mest sårbare elevene. Også det både lærerne selv, foreldre og elever har sagt er det viktigste for norsk skole nå.
  2. En forbedret pleiepengeordning. Noen syke barn trenger kontinuerlig pleie, og KrF mener det er bra at foreldre kan ha mulighet til å gi barna omsorg selv dersom de ønsker det. Pleiepengene erstatter den inntekten som foreldrene mister når de må gå ned i stilling for å ta vare på barn. 
  3. Økt pensjon til de enslige minstepensjonistene.

KrF ønsker en barnereform.

Et varmere samfunn setter barna og familien først.

Det skal være tid til hverandre, enten det er barna i familien, den enkelte elev i skolen, omsorg for de eldre og de som trenger det mest. Tid til det viktigste.

KrF vil foreslå en barnereform. Får vi gjennomført den, vil det gi en bedre hverdag for barnefamiliene. Vi vil styrke barnetrygden. Og foreldrepengeordningen vil vi både styrke og gjøre mer rettferdig. Det er ikke rettferdig at noen får over en halv million og noen får 63.140 kr

Mer barnetrygd for alle vil gi et løft mot barnefattigdom. Dette er det viktigste strukturtiltaket for å gjøre noe med barnefattigdommen i vårt land.

Siste punkt i vår barnereform for å gi en bedre hverdag for barnefamiliene, er å gi gratis barnehage for tredje barnet og oppover. Svært mange velger å la det bli med to barn. En slik bonus vil bety mest for familier med lave og vanlige inntekter som ikke nyter godt av gratis kjernetid i dag, og være positivt både for integreringen og fødselstallene.

Et varmere samfunn skal ha plass til alle og har bruk for alle.

Et inkluderende samfunn der alle får bidra og bruke sine evner, uavhengig av hvem vi er og hvordan vi kan bidra i fellesskapet.

KrF har jobba fram en Likeverdsreform. Det er kamp for menneskeverdet og mot sorteringssamfunnet i praksis.

Vi vil at ordningen med Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA) skal styrkes – og at en funksjonsnedsettelse ikke ses på som en sykdom. BPA må gis en nasjonal standard.

Vi vil at alle kommuner innfører en koordinatorgaranti – slik at alle familier med funksjonshemmede barn får sine rettigheter oppfylt og den hjelpen de trenger.

Vi vil sikre en forbedret pleiepengeordning for foreldre med syke barn; endret fra tidskonto til en ytelse som varer så lenge familien trenger det.

Vi vil ha sterkere og bedre tiltak for inkluderende arbeidsliv med flere tiltaksplasser for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi vil sikre attføringsbedrifter og si nei til konkurranseutsetting av disse.

Vi vil forenkle hjelpestønadsordninger og dokumentasjonskrav. Nå må det bli slutt på at familien må bekrefte hvert år at barnet har Downs syndrom. Eller at den amputerte foten ikke har vokst ut.

Et varmere samfunn setter mennesker foran systemet.

Et varmere samfunn inkluderer mennesker fra livets start til livets slutt.

I fjor høst kunne vi alle følge mange søskenpari serien «Søsken» på TV2. Den viser oss at et mangfoldig samfunn gjør oss rikere, og at det er gjennom  å vise sårbarhet og ved å bry oss vi får mulighet til å skape et mer ekte, varmere og rausere samfunn.

Vi møtte her Elina og broren Pablo som sitter i rullestol. Elina blir spurt hvordan det er å ha en bror som sitter i rullestol, hvor broren raskt bryter inn og sier: «Om dere lurer på hvordan det er å ha en lillesøster som kan gå, så kan det være ganske morsomt. Og litt irriterende.»

KrF vil ha et verdiforankret Norge

Derfor vil vi slå ring om det som virkelig betyr noe for samfunnet, våre felles verdier og vår verdiforankring, de kristne røttene.

KrF vil stå for ansvar, tillit, og trygghet. Dette er fellesverdier som må styrkes.

President

Vårt engasjement skal ikke stoppe ved vår landegrense. Vi ser voksende globale utfordringer. Da kan vi ikke være oss selv nok.

Populismebølgen skyller over oss både fra venstre og fra høyre. Menneskerettighetene blir utfordret i land man før trodde var stabile demokratier. Ungarn, Polen, Russland, Tyrkia. Det går feil vei.

Svaret ser ikke lenger ut til å være felles løsninger på felles problemer, men at enhver får sørge for seg selv.

Når egeninteressen blir styrende for alle nasjoner, da taper alle. Og de som taper mest – er de som trenger det mest. De fattige. De forfulgte. De sårbare. Minoritetene.

Folk flest lengter etter trygghet, nærhet, fellesskap. Lokalt og globalt.

Dette krever mer samarbeid, ikke mindre.

Norges stemme må være på de fattiges og klimaets side.

Skal denne stemmen være troverdig må Norge også bidra selv.

Det betyr at vi må ta vår del av ansvaret for å nå 1,5-gradersmålet gjennom en offensiv klimapolitikk. Da kreves det politisk lederskap.

Vi vil ta tak i det som virkelig betyr noe.

For samfunnet.

For folks hverdag.

Vi vil ta tak i de store globale utfordringene i vår tid.

Sammen for et varmere samfunn.

Jeg avsluttet mitt innlegg i debatten regjeringserklæringen i vinter med følgende ord – og jeg gjentar de nå: Det sosiale engasjementet har gått som ein gul tråd gjennom KrFs historie.

La det ikke være tvil: Kristendemokratisk ideologi er radikal.

Derfor er mye av KrFs politikk også radikal.

Den er radikal i kampen mot klimaendringene.

Radikal i kampen for å utjevne forskjeller

Radikal i kampen mot global fattigdom.

Radikal i solidariteten med menneske på flukt.