Vi holder hjulene i gang!

Fylkestingsgruppen til Rogaland KrF
KrFs fylkestingsgruppe

Sammen med flertallspartiene KrF, Ap, Sp, V og MdG foreslår vi bruke 1,7 milliarder på å oppgradere skolebygg de neste årene.  I tillegg bruker vi nærmere en milliard på veivedlikehold og rassikring neste år.

For KrF har det vært viktig å følge opp tidligere vedtak knyttet til finansiering av rassikringstiltak for fylkets mest rasutsatte strekning; RV13 Rødsliane.  Derfor har vi lagt inn 1,5 mill i 2022 og 5 mill i 2023 for å bidra sammen med Suldal kommune i en mulig forskuttering.  Forutsetningen er at den nasjonale finansieringen avklares gjennom ny NTP som legges fram våren 2021.

Vi er også glad for at vi har klart å redusere omfanget av foreslåtte kutt i hurtigbåttilbudet som er så viktig for å kunne ha en effektiv og hensiktsmessig tilgang til et større bo- og arbeidsområde.

Økt investeringsramme på fylkesvei med en tydelig prioritering av transportkorridorene Fv44 og Fv 46/520 er også viktige avtrykk fra KrF i det framlagte budsjettforslaget.   Vi slår fast at økte midler skal prioriteres til transportkorridorene fv. 44 og fv. 46/520.  Bygging av fv.

44 Prestbru – kryss Tellenes startes opp i 2021, og det tas sikte på oppstart av fv. 44 Hellvik – Vassvik i 2022.

For å få til et mer likeverdig kollektiv både nord og sør i fylket vårt, har vi bedt om at fylkesrådmannen går i forhandlinger med Kystbussen med sikte på å redusere tillegget som reisende med periodebillett og ungdomskort må betale på Kystbussen.  Fra før har vi etablert ordninger med Jærbanen og mener det er viktig å også legge til rette for rimeligere og enklere kollektivløsninger på tvers av fylket.

Nullvisjonen mot frafall i videregående og arbeidet med økt gjennomføring fortsetter. 

Vi viderefører satsingen mot frafall i videregående opplæring med 17,5 mill.  I tillegg legges det inn 2,7 mill kroner årlig i perioden for å unngå sammenslåing av timer innen yrkesfag på Vg1.  Vi har også opprettholdt støtten til ToppVolley Norge ved Sauda vidaregåande skule og Talenter Mot Toppen ved St Svithun. 

Alle elever i videregående opplæring i Rogaland skal ha et godt psykososialt arbeidsmiljø. Et viktig bidrag til dette er den kommunale skolehelsetjenesten. Hvor mye ressurser kommunene setter av til dette varierer og påvirker åpningstider og tilgjengelighet på de enkelte skolene. Vi ber derfor fylkesrådmannen om å ta kontakt med aktuelle kommuner der forskjellene mellom lokalt tilbud og Helsedirektoratets veiledende bemanningsnorm på en 100 % helsesykepleierstilling per 800 elever, er store, og undersøke mulighetene for økte ressurser.

Vi fortsetter å legge til rette for næringsutvikling i hele fylket, derfor styrker vi midler til innovasjon forskning og oppstartsbedrifter gjennom økte midler til oppstartsbedrifter i regi av  Validè, regionale utviklingsmidler og forskningssamarbeid med UiS innen tunnellsikkerhet og fornybar energi.

Av andre viktige punkter som KrF har fått gjennomslag for i det framlagte budsjettet kan nevnes;

  • Vassøy bru og Øyfast

Fylkestinget ber om at det legges frem en orienteringssak for samferdselsutvalget på kostnadsoverslag og mulig finansiering av prosjektene Vassøy bru og Øyfast. Konkret skal det ses på hvordan ferjeavløsningsmidler og bidrag fra Stavanger kommune kan bidra til finansieringen.

  • Marine grunnkart

Rogaland fylkeskommune ønsker å etablere en finansieringsmodell for marine grunnkart sammen med kommuner i Rogaland gjennom å sette av en årlig andel av midlene som overføres gjennom Havbruksfondet.

  • Konsesjonskraft

Fylkesrådmannen bes undersøke interessen ̊for etablering av et interkommunalt selskap som forvalter omsetningen av konsesjonskraft på vegne av kommunene i Rogaland, etter modell av Konsesjonskraft IKS (KIKS) i Agder. Formålet er å legge til rette for en langsiktig konsesjonskraftforvaltning hvor det både tas hensyn til optimalisering av fortjeneste og forutsigbarhet i inntekter for deltakerkommunene.