Vern om Grunnlov og Kristenarv

Svein Atle Roset
Svein Atle Roset

Stortinget har 12. januar 2023 behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Dokument 12:5 (2019-2020) et Grunnlovsforslag. Bakgrunnen for forslaget var å fullføre skillet mellom staten og Den norsk kirke og sikre reell likebehandling mellom tros- og livssynssamfunn. Et mindretall i komiteen, medlemmene fra Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Venstre anbefalte å bifalle forslaget i Dokument 12:5 nemlig å forandre grunnloven.

Grunnloven slår fast: Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. Kongen har ønsket en kontinuitet med vår den tusenårige kristne tradisjon. Med dette har han også sikret vern av den norske folkekirke som en viktig institusjon og kulturbærer i landet vårt.

I moderne tid har den kristne ideen om menneskets iboende og absolutte verdighet vært viktig for å legge grunnlaget for økt respekt for menneskeverdet og innføring av menneskerettigheter.
Det vi holder alle mest kjært i våre moderne samfunn, står på en grunnmur av kristne verdier. Dette er del av en 1000- årig historie som har preget skole og samfunnsliv.

Vi er avhengige av fungerende fellesskap, felles verdier og institusjoner. Vår kristne og humanistiske arv og tradisjon har gitt oss verdier som menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar.

Samfunnet vil alltid forandre seg. Et hus kan alltid pusses opp, eller renoveres. Men i det øyeblikket man begynner å tukle med grunnmuren, går det galt. Da står ikke huset trygt. Da står vi i fare for å miste noe av det som er aller viktigst for oss.

KrF står trygt på den tusenårige kristne tradisjon i Grunnlov og folkekirke som kultur og tros bærer. Vi håper dette fortsatt skal være vårt lands grunnvoll, men konstaterer at flere partier ikke hegner om denne tradisjonen frem mot 1000 årsjubileet 2030.


Svein Atle Roset
KrFs gruppeleder i Molde kommunestyre