Vern av friskolenes trosfrihet

Rogaland KrF vil verne om friskolers rett til å stille krav til sine ansatte når det kommer til livssyn. Ikke bare er et slikt vern tydelig forankret i den nye likestillings- og diskrimineringsloven, men det er også en grunnleggende menneskerettighet.

Bilde fra fylkesårsmøtet i 2018
Rogaland KrF mener at det viktig å verne om trosfriheten som en grunnleggende menneskerettighet, uttalte fylkesårsmøtet i Rogaland KrF.

Nylig stilte stortingsrepresentant for Venstre, Carl-Erik Grimstad, spørsmål til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, vedrørende friskoler mulighet til å stille krav om livssyn til sine ansatte. I sitt svar 24. januar skriver ministeren at man kun kan stille slike krav hvis den ansatte deltar i religionsundervisningen. Vi mener dette er en uriktig tolkning av lovverket. 

Rogaland KrF mener at det viktig å verne om trosfriheten som en grunnleggende menneskerettighet. Dette vernet er blant annet uttrykt i likestillings- og diskrimineringsloven § 9, hvor det slås fast at forskjellsbehandling kan forsvares hvis formålet er saklig, og forskjellsbehandlingen er avgjørende for utøvelsen av det bestemte yrket.

For eksempel vil det være rimelig at en kristen friskole kan stille krav til ansattes livssyn, hvis disse deltar i det kristne arbeidet ved skolen, være seg som andaktsholder, forbildefunksjon eller sjelesørgeroppgaver. Det vil være en farlig vei å gå dersom politikere skal vedta hva som er passende teologi for et trossamfunn og en skole.

Tidligere har Likestillings- og diskrimineringsombudet vurdert verdidokumentet til en skole eid av Norsk Luthers Misjonssamband (NLM) og uttalte at «ombudet er enig i at å stille krav til en stilling som lærer på NLMs internatskole hvor læreren har en forbildefunksjon og også holder andakter, ligger innenfor formålet med unntaksadgangen».

Et grunnleggende krav for å bli godkjent som kristen friskole av Utdanningsdirektoratet er at skolen verdigrunnlag må synliggjøres tydelig. For eksempel er det ikke tilstrekkelig at skolen kun har obligatorisk kristendomsfag. Verdigrunnlaget må også komme til syne i undervisningen og i skolen læreplaner. Med det som utgangspunkt er det etter Rogaland KrFs mening helt logisk at skolen skal kunne stille krav til at ansatte også deler dette livssynet og verdigrunnlaget. Ikke bare følger det av likestillings- og diskrimineringsloven, men det er også en grunnleggende menneskerettighet. En rettighet Rogaland KrF vil beskytte.