Vedtak på landsmøtet

KrF Stortingsprogram for 2017-2021 vil oppdateres i løpet av de neste par ukene. I mellomtiden kan du under se noen av vedtakene fra A- og B-debattene på landsmøtet.

Familiepolitikk

 • Barnetrygden økes betydelig for alle, men skattlegges slik at de med lavest inntekt (og lavest skatteprosent) sitter igjen med mest barnetrygd etter skatt. 
 • Utvide kontantstøtten fra 11 til 14 måneder
 • Ha en femtrinns kontantstøtte (100-80-60-40-20 %) i stedet for dagens totrinnsstøtte (100-50 %). Én dag i barnehage skal føre til én dags trekk i kontantstøtte.
 • Minoritetsforeldre uten gode nok norskkunnskaper skal få norskopplæring når de mottar kontantstøtte. I forbindelse med norskopplæringen skal det legges til rette for barnepass uten trekk i kontantstøtten.
 • Gi småbarnsforeldre som i dag har fulltidsstilling, en lovfestet rett til midlertidig å gå ned til 80 prosent stilling. (93 mot 78 stemmer)
 • Øke foreldrepermisjonen med 4 uker.
 • Erstatte engangsstønaden med foreldrepenger på minimum 2 G.
 • Ha en storsatsing på familieveiledning, parterapi og samlivskurs.
 • Nedsette et tidsklemmeutvalg, som skal utrede nye, konkrete tiltak for foreldre i tidsklemme.

Flyktninger/asylpolitikk

 • Fjerne adgangen til å gi midlertidig oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere
 • Norge skal forplikte seg til å ta imot langt flere asylsøkere fra Hellas og Italia gjennom EUs relokaliseringsprogram.
 • Sikre at forfulgte minoriteter får del i utvelgelsen av kvoteflyktninger til Norge.
 • At barns beste skal ligge til grunn for avgjørelser som berører barn i utøvelsen av asylpolitikken.
 • Overføre ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år til barnevernet.
 • Arbeide for internasjonale løsninger, som felleseuropeiske sentre for vurdering av asylsøknader i nærområdene til land mange flykter fra, for å motvirker bruken av livsfarlige flyktningruter og forhindre menneskesmugling.

Grunnskole:

 • Innføre nasjonal norm for lærertetthet i grunnskolen gjennom en fireårig opptrappingsplan. Maksimalt 15 elever per lærer i 1.–4. trinn og maksimalt 20 elever per lærer i 5.–10. trinn.
 • Innføre lovfestet mentorordning for nyutdannede lærere.
 • Innføre sosial, kulturell og etisk kompetanse som grunnleggende ferdighet i skolen.
 • Få på plass mobbeombud i alle fylker.
 • 2. fremmedspråk skal være valgfag, og ikke obligatorisk, men åpne for å kunne tilby 2. fremmedspråk fra mellomtrinnet.

Videregående skole/yrkesfag

 • Endre dagens fraværsgrense i videregående skole og gjøre den mindre rigid.
 • Ha et yrkesfagløft i videregående skole
 • Tilby elever uten tilstrekkelig faglig grunnlag etter ungdomsskolen et alternativt løp i videregående – med et forberedende år eller fagene fordelt på et år ekstra.
 • Øke lærlingtilskuddet til et beløp som tilsvarer kostnaden ved en skoleplass i videregående.

Forsvar og beredskap

 • Vurdere å gradvis øke forsvarsbudsjettets bevilgninger til 2 prosent av BNP.
 • Heimevernets bemanning og områdestruktur må holdes oppe og ikke reduseres, slik Stortingets flertall har vedtatt.
 • Arbeide for at alle Heimevernet-distrikter opprettholdes og at Heimevernet får ressurser nok til utrusting og trening til fullt ut å ivareta sine oppgaver.
 • Vurdere på nytt nedleggelsene av Andøya flystasjon og Luftforsvarets skolesenter på Kjevik til høsten basert på oppdaterte kostnadsberegninger.

Regioner og kommuner

 • Legge ned de regionale helseforetakene og overføre styringen av de lokale helseforetakene og sykehusene til helseministeren.
 • Videreføre de økonomiske insentivene for kommunereformen i neste periode for at kommuner som ikke kom i havn med frivillige prosesser, skal kunne gjøre det i neste periode. Kommunesammenslåinger skal kun skje ved frivillighet.

Andre vedtak:

 • Arbeide for en utslippsfri transportsektor. Lovfeste at alle nye biler må være utslippsfrie i 2025.
 • Være åpne for e-valg, forutsatt at sikkerheten blir ivaretatt.
 • Gi ektepar mulighet til å bo i samme sykehjem, selv om ikke begge parter har like stort behov for pleie.
 • Se på mulighetene for alternativer til straff for rusavhengige.
 • Si nei til sjødeponier.
 • Utgifter til utbygging av linjenettet fordeles på hele landet og ikke bare på strømkundene i det aktuelle området.
 • Vertskommunene bør få en direkte del av verdiskapingen fra havbruksnæringen i deres kommuner.
 • Gjøre det lettere å bygge ut gang- og sykkelveier og styrke belønningsordningen for dette.
 • Etablere en ny modell og eierstruktur for riksveifergene i Norge.
 • Gjennomføre nye, helhetlige utredninger om utbygging av jernbane i Nord-Norge.
 • Kreve alkolås på samtlige yrkeskjøretøy som kommer inn i landet.
 • BSU-ordningen skal bare kunne brukes ved kjøp av første bolig, slik at man ikke kan spare i dette når man allerede eier bolig.
 • Forskriftsfeste universell utforming av dagens skoler og andre offentlige bygg og sikre finansiering av dette.
 • Trappe opp bistandsbudsjettet til 1 prosent av BNI (brutto nasjonalinntekt) årlig og på sikt øke til 1,3 prosent. Regnskogsatsing og støtte til flyktninger i Norge skal holdes utenfor.