Valgfrihet for barnefamiliene!

Barn er forskjellige og familier er forskjellige. Derfor ønsker KrF at familiene i størst mulig grad skal få ta sine egne valg. I tillegg til rammene som gis i permisjonsordningene setter også kultur og forventninger hos blant andre arbeidsgiver rammer for hvordan familiene opplever sine valgmuligheter.

Illustrasjonsbilde av en pappa med en datter på skulderen med en kone ved siden av seg selv.
Illustrasjonsbilde

For barna er det viktig med en nær tilknytning til begge foreldrene. Det er også viktig for både barn og foreldre å erfare at begge foreldrene kan ha hovedomsorg for barna i det daglige. Erfaringsvis er dette med på å etablere et mønster der begge foreldrene har ansvar for barneoppdragelse og omsorg også senere i livet.

KrF vil reservere 3 uker før fødsel til mor, 10 uker etter fødsel til mor og 10 uker til far. Resterende uker foreldrepermisjon vil KrF at foreldrene selv skal fordele mellom seg.

KrF vil fjerne vilkåret om at mor må være i aktivitet for at far skal ha rett til uttak av fellesperioden av foreldrepenger. KrF støtter kravet om at fedre nå må få egen opptjeningsrett til egen pappaperm.