Uttalelse fra KrFs sentralstyre: Ny NTP må prioritere fylkesveier, Barnas Transportplan, skredsikring og klima


Når regjeringen i mars skal legge fram Nasjonal Transportplan (NTP), forventer KrFs sentralstyre at viktige tiltak som gir økt trygghet for folk og næringsliv i hele landet skal prioriteres. Fylkesveiene må få et nasjonalt løft, barn må ivaretas gjennom en helhetlig Barnas Transportplan og midler til skredsikring må økes. Ikke minst må samferdselssatsning bety klimasatsning.

Atlanterhavsveien
Foto: Unsplash

Fylkesveier binder lokalsamfunn og regioner sammen og er avgjørende for at næringslivet skal kunne frakte nødvendige varer raskt og trygt fram. Norge er avhengig av lastebiler for å frakte videre varer på tidvis svært trange og svingete veier. Dette skaper farlige situasjoner, med fare for at både menneskeliv og store materielle verdier går tapt. Dårlige fylkesveier beskrives av mange bedrifter som den største hindringen for fortsatt vekst. Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet er så stort at et ekstraordinært statlig løft må til. KrFs sentralstyre forventer at dette prioriteres i NTP.

2019 var et merkeår for trafikksikkerheten. Ingen barn døde i trafikken. Men 2020 har dessverre krevd barns liv i trafikken. Barn i trafikken er sårbare, men godt forebyggende arbeid virker. Nullvisjonens målsetting om at ingen skal dø eller bli hardt skadd i trafikken, må fortsatt stå i høysetet i neste NTP, og KrFs sentralstyre forventer et særlig fokus på barn og unge gjennom Barnas Transportplan.

Norge har mange rasfarlige veistrekninger som både sommer og vinter gjør hverdagen utrygg. Når ras går, isoleres hele lokalsamfunn. KrF er opptatt av det skal være trygt å ferdes på norske veier, enten det er til arbeid eller som skolevei for barn og unge. Sentralstyret i KrF mener at det må brukes mer penger på rassikring i neste NTP.

Klimaendringene er en av verdens største utfordringer. Den globale oppvarmingen er allerede merkbar, og påvirker mennesker, samfunn og økosystemer over hele verden, også i Norge. De klimatiske hovedutfordringene er økt sannsynlighet for kraftig nedbør (overvann), regnflom, stormflo, og jord-, flom- og sørpeskred som følge av klimaendringer. Klimaendringene må stoppes, og samferdselspolitikken er et kraftfullt verktøy. De neste 12 årene skal det investeres mange hundre millioner i infrastruktur over hele Norge. Gjennom økt satsning på nullutslippskjøretøy, strenge miljøkrav på anbud og utslippsfrie anleggsplasser vil samferdselssektoren kunne bidra sterkt til å redusere klimagassutslippene. KrF sentralstyre forventer at dette fokuset vektlegges i NTP. Med samferdselsminister Knut Arild Hareide i spissen, har regjeringen alle muligheter for å levere på dette. KrFs sentralstyre ser fram til å se tydelige KrF-avtrykk i en NTP som hele regjeringen stiller seg bak