Uten 30 000 innvandrere ville vi vært fattige

Det ville vært vanskelig å finne drosje om innvandrere ikke ville jobbet på de ugunstige tidene. Mange eiendommer ville vært skitne om det ikke var noen innvandrere som påtok seg jobben. Hva skulle våre eldre gjort om de mange innvandrere ikke hadde jobbet i kommunen? Oversikter viser at innvandrere er overrepresentert i høyere utdannelser og godt betalte jobber. Det er helt suverent.

Den kirken jeg tilhører fylles med glade og ivrige kristne fra flere land flere ganger i uken. Det er flott at kirken er i bruk mange ganger i løpet av uken. Ikke bare hjelper vi andre kristne med gode lokaler, men de hjelper oss til å ta vare på kirkebygget.

Byens største frikirke, Filadelfiakirken, har mange grupper som snakker et annet språk enn norsk. Innvandrermenigheter inspirerer og skaper nytt liv i mange menigheter i kommunen. En stor gruppe Chin baptister har kjøpt en industrieiendom i Lier og skal gjøre den om til et kirkesenter. Det skaper liv i et ubrukt bygg, skaffer arkitekter og håndverkere arbeid og stor aktivitet når prosjektet er ferdig. Vi er så takknemlige for disse nye kristne som bor i kommunen.

Kommunen skal skaffe boliger til 400 innvandrere dette året. Jeg hører fra noen ansatte i kommunen at det skal vi klare. Folk vil gjerne ha leieboere. Tenk hva dette betyr for huseieres personlige økonomi!

Jeg har vært i moskeer og besøkt hindu- og sikh-templer i vårt område. Hver gang har jeg blitt møtt med vennlighet og fått servert mat. Den stor Globus festivalen beriker oss med eksotiske matretter. Drammen ville vært fattigere uten våre nye landsmenn.

Vi må også huske på at Polen er den største innvandrergruppen i Drammen med nesten 12% av innvandrerne. De har katolsk bakgrunn. Fra de nordiske landene er det over 1528 innvandrere, fra de Baltiske stater 1815, fra Tyskland, Storbritannia og USA 851. Og med alle landene innen EU blir det noen tusen. De tilpasser seg lett vår kultur og innebærer ingen belastning for kommunen.

Det å bry seg om innvandrere er viktig for mange kristne. Abraham, patriarken for jøder, muslimer og kristne, kom som innvandrer til Israel. Jødene dro til Egypt pga. hungersnød og senere tilbake til Israel. Derfor er påbudet i % Mos 10:19: «Dere skal elske innflytterne, for dere var selv innflyttere». Vi vet at Jesu familie måtte flykte til Egypt da han var liten. Tusenvis av nordmenn fikk en ny framtid i Amerika og hundrevis ble reddet fra fengsel og død under siste krig. Vi har et stort ansvar for å være åpne for de som velger Drammen som bosted. Når vi vet at det er krig, terror og sultkatastrofe i mange land, er det vanskelig å stenge grensene. Det er utenkelig å stoppe innvandring fra Ukraina. Det er selvsagt at vi skal være med og hjelpe mennesker som banker på vår dør. Vi kan ikke ta imot alle. Det er over 100 millioner flyktninger, men om vi kan bety noe positivt for noen hundre hvert år i Drammen, så mener KrF at det skal vi selvsagt gjøre. Innvandringen til Drammen må økes, ikke bremses.

Saken har tidligere stått på trykk som leserinnlegg i Drammens Tidende av Drammen KrF sin førstekandidat Billy Taranger.

_________________________________

DRAMMEN KRF 2023 – HOVEDPUNKTER FRA PROGRAMMET

Barnehager hvor barna blir sett

KrF vil kjempe for små og mellomstore barnehager beliggende i nærmiljøet med minimum to opptak i året. Vi går inn for at bemanningen styrkes slik at barna får nødvendig omsorg og oppmerksomhet.

Mer lek i 1. klasse

Lek er barns foretrukne læringsform og har stor betydning for hjernens utvikling. KrF vil gå inn for mer undervisning basert på lek og mindre tradisjonell klasseromsundervisning.

Eldreomsorg for alle

Sikre eldre plass i omsorgsboliger og sykehjem etter fritt brukervalg. KrF vil jobbe for en helhetlig eldreomsorg der fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov blir ivaretatt, basert på brukermedvirkning. KrF vil styrke forebyggende helsetjenester og legge til rette for at innbyggerne kan ivareta og fremme egen helse. Krokstad sykehjem realiseres.

Tjenesteleveranser fra kommunen, private og ideelle
Næringslivet i kommunen er en viktig og kraftfull ressurs. KrF vil jobbe for at innbyggerne skal få de tjenestene de trenger, gjennom en god kombi­ nasjon av private, ideelle og kommunale aktører.

Fritidsfond for barn og unge

KrF vil lansere Drammen Fritidsfond for barn og unge (6–18 år) som trenger økonomisk støtte til fritidsaktivitet. Aktiviteten kan være alt fra idrett til kultur, speider eller hobby. Ingen skal av øko­ nomiske årsaker hindres i en meningsfull fritid.

En livssynsåpen kommune

KrF vil styrke trosfriheten gjennom å gi livssyns­ samfunnene gode arbeidsvilkår. Partiet mener at elever skal ha adgang til å utøve religiøs aktivitet i friminuttene.

Frivilligheten skal gis gode vilkår

KrF vil kjempe for å sikre frivilligheten gode arbeidsvilkår gjennom økonomiske ressurser og kommunale samarbeidsavtaler. Partiet vil gå inn for at idrettslagenes haller skal behandles likt i hele kommunen.

Tettstedsutvikling i hele kommunen

KrF vil behandle Drammen, Mjøndalen og Svelvik likeverdig og jobbe for gode tilbud innen handel, service og kultur i alle tre sentrumsområder. Partiet vil gå inn for gratis parkering på kveldstid i sentrumsområdene. En bussbillett skal koste det samme i hele kommunen.

Bymiljøavtale med staten

KrF vil kjempe for å sikre ny bymiljøavtale med staten for å oppnå nullutslipp og nå klimamålene for kommunen. Om nødvendig går KrF inn for gradert brukerbetaling etter betalingsevne på enkelte veier. Partiet vil gå inn for ny Svelvik­vei, utvidet kollektivtilbud og flere strekninger med gang­ og sykkelveier.

Klima, miljø og matsikkerhet

KrF vil kjempe for en ren og plastfri Drammens­ ford. Partiet vil gå inn for å tilby gratis rådgivning til alle som ønsker trinnvis rehabilitering av boliger og næringsbygg i klimavennlig retning. KrF vil jobbe for å sikre matjorda og det biologiske mangfoldet i kommunen.