Unge ut av koronakrisa

Denne resolusjonen er vedtatt av KrFs landsmøte.

Ungdom og studenter har betalt en høy pris i pandemien. Derfor må vi sørge for flere studenter ut i jobb, gi mulighet for å ta igjen tapt undervisning, få god oppfølging av senskader og kort ventetid for psykisk helsehjelp. Investering i ungdommer er en investering i fremtiden.

Arbeidsledigheten er høyest blant unge. Statistikk fra NAV viser at blant dem mellom 20 og 24 år var arbeidsledigheten på 6,3% januar 2021. Noen av årsakene til det kan være lite arbeidserfaring, få har fullført utdannelse og de aktuelle jobbene ofte er de næringene som er hardest rammet av korona.

Vi må gjøre det billigere for bedrifter å ansette unge. I Sverige har det de siste tiårene vært flere kutt i arbeidsgiveravgiften, med blant annet kutt opp mot 50 prosent for aldersgruppen 19-26 år. Resultatene har ført til en økning i sysselsettingen blant unge, uten noen negativ endring for andre aldersgrupper. Selv om Sverige generelt har et annet nivå på arbeidsgiveravgiften, vil en reduksjon i arbeidsgiveravgiften for unge kunne hjelpe dem inn i arbeid etter pandemien. Derfor vil KrF redusere arbeidsgiveravgiften for alle mellom 19 og 26 år med 4 prosentpoeng ut 2022. I kommuner uten arbeidsgiveravgift bør et tilsvarende beløp bli gitt i tilskudd.

Strenge smitteverntiltak har forverret sitasjonen for studentene. I studiebarometeret for 2020 oppgir syv av ti at de har fått et dårligere faglig utbytte av undervisningen etter innføringen av smitteverntiltakene, og omtrent like stor andel synes undervisning på nett har vært mindre motiverende. Utdanningsinstitusjonene må få en kraftig økning i midler til faglig oppfølging av studenter.

Samtaletjenester og andre lavterskeltilbud har opplevd enorm pågang, og samtalene tar lengre tid. I LNU sin nylige rapport kommer det frem at barne- og ungdomsorganisasjonene har mistet medlemmer grunnet smitteverntiltak. Fritidsaktiviteter og forebygging av en god psykisk helse henger sammen. KrF vil styrke kapasiteten og forkorte ventetiden for psykisk helsehjelp, samtidig som vi vil øke rammebevilgningene til barne- og ungdomsorganisasjonene.

Mange som har vært syke av Covid-19 opplever senskader som reduserer livskvaliteten og kapasiteten. Det er viktig at disse tilbys en tilpasset og forskningsbasert rehabilitering, slik at de kan få økt livskvalitet og igjen bli en fullverdig deltaker i samfunnet.

Vi må ta ansvar for å hindre at flere unge faller utenfor samfunnet. KrF vil derfor sørge for å få unge tilbake i jobb, sikre tilbud om psykisk helsehjelp, og ta igjen tapt undervisning.

KrF vil:

  • senke arbeidsgiveravgiften for alle mellom 19 og 26 år med 4 prosentpoeng ut 2022.
  • øke bevilgningene til fagskolene, høyskolene og universitetene for faglig oppfølging av studentene i lys av pandemien, og vurdere å opprette flere relevante studieplasser.
  • sikre rehabilitering for mennesker med senskader
  • styrke kapasiteten og forkorte ventetiden for psykisk helsehjelp.
  • ha søknadsbaserte tilskuddsordninger for frivilligheten som forebyggende tiltak for psykisk helse.
  • ha en minst 20 % økning av bevilgningene til både nasjonal grunnstøtte for barne- og ungdomsorganisasjoner og Frifond barn og unge.
  • la unge som jobber beholde mer av opptjent lønn.