Ulveforliket står fast

KrF har hele tiden stått for en balansert ulvepolitikk der Norge tar sin del av ansvaret for ulvebestanden i Skandinavia. Samtidig må bestanden holdes på det nivå et flertall på Stortinget har bestemt, sier parlamentarisk nestleder Hans Olav Syversen.

Hans Olav Syversen
FOTO: DANIEL MORK FLIPFILM/KRF

-Vi er glad for at vi nå får ryddet opp i dette. Det er viktig for balansen i norsk ulvepolitikk av bestanden kan beskattes gjennom lisensjakt når bestandsmålet er nådd.

De fire partiene som står bak ulveforliket i Stortinget, bekrefter i et felles forslag i Stortinget i dag at forliket står fast. Regjeringen bes fremme en sak for Stortinget innen 10. mars som rydder opp i den uheldige situasjon som oppsto da departementet rett før jul stoppet lisensfelling i ulvesonen.

– KrF mener forliket står seg godt, og imøteser nå at regjeringen legger fram en sak om hvordan det praktisk kan følges opp i samsvar med gjeldende lover og internasjonale forpliktelser, sier Syversen.

– Vi er også glad for at departementet i går signaliserte vilje til å utvide lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen i inneværende jaktsesong, sier Syversen.

Det er ikke til å legge skjul på at forslaget som de fire partiene står bak i realiteten er en kritikk av hvordan Klima- og miljøverndepartementet har håndtert saken. Forslaget at også et punkt 2 der Stortinget ber regjeringen endre rovviltforskriften og kommentarene til denne. Et så detaljert forslag er det sjelden Stortinget gjør.

Forslagene de fire partiene er enige om:

«Stortinget ber regjeringen så snart som mulig, og senest innen 10. mars d.å., fremme en sak om hvordan forvaltningen av ulv, herunder adgangen til lisensjakt, kan gjennomføres i samsvar med Stortingets vedtak i Innst. 330 S (2015-2016), gjeldende lovverk og internasjonale konvensjoner. Stortinget ber regjeringen i denne saken om å se hvordan naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b hvor det tillates uttak av vilt, herunder rovvilt ‘[…] for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom’ og bokstav c hvor det tillates uttak ‘[…] ut i fra allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning’ kan tillegges vesentlig vekt i vedtak om lisensfelling av ulv. Det forutsettes at det åpnes for lisensfelling av ulv utover det antallet som allerede er bestemt for inneværende år, dersom ny informasjon om skadepotensialet, eller annen vesentlig informasjon gjør dette mulig innenfor rammene av gjeldende lovverk»

«Stortinget ber regjeringen om å endre Forskrift om forvaltning av rovvilt (FOR-2005-03-18-242) slik at denne er tilpasset Stortingets vedtak i Innst. 330 S (2015-2016). Stortinget ber regjeringen om spesielt å gjennomgå omtalen av naturmangfoldloven i kommentarene til forskriften for å sikre at disse er i tråd med intensjonene i Innst. 330 S (2015-2016).»