Trosfriheten er under press

Rogaland KrF samlet til digitalt fylkesårsmøte i dag, vedtok denne resolusjonen i forbindelse med debatten som går rundt støtte til frivillige lag og organisasjoner i Rogaland.

Hadle Rasmus Bjuland ledet resolusjonskomitéen på fylkesårsmøte.

Trosfriheten er under press

Den siste tiden har vist oss at toleransen for hverandres tro og meninger er under press både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. KrF skal verne om trosmangfoldet og vi skal være en garantist for dette i årene som kommer.

Både på Klepp og i Stavanger har de siste ukene flere kommunepolitikere tatt til orde for å kutte økonomisk støtte til lag- og organisasjoner basert på hvilket verdigrunnlag de har. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet sine nasjonale talspersoner har ønsket debatten velkommen. I Arbeiderpartiet er det ikke uventet sterke krefter som ønsker å strupe støtten til alle religiøse skoler.

Det er ikke greit å bruke tilskuddsordninger som pisk overfor de som en er uenig med. Prinsippet fra nasjonal lovgiving om samvittighetsfrihet bør følges av politikere. Det paradoksale er at forslagene i Klepp og Stavanger vil ramme ungdommer som gjør en viktig jobb for lokalsamfunnet. Takken er at Ap og SP-politikere vil belønne disse ungdommens uvurderlige innsats gjennom å bruke tilskuddsordninger som brekkjern for å overstyre verdigrunnlaget trossamfunnene står for.

Når andre partier vil strupe friskolene vil KrF styrke dem. Friskolene utgjør et viktig supplement til den offentlige skolen, samtidig tar de vare på og viderefører vår kristne kulturarv. Vi vil jobbe for at friskolene får rammevilkår som gjør det mulig for barn og unge å velge dette alternativet. Rammevilkårene er presset og det er viktig for friskolene at husleie, avskrivninger og kapitalkostnader blir en del av tilskuddsgrunnlaget.

Internasjonalt kan Stefanusalliansen opplyse om at 83 % av verdens befolkning har store begrensninger i å fritt utøve sin tro. Hver dag blir kristne drept, fengslet eller drevet ut fra sine hjem på grunn av sin tro. Menneskerettighetene blir brutt. Kampen for trosfrihet og støtte til forfulgte kristne vil alltid være viktig for oss. KrF vil løfte saken i regjering og vil jobbe for å sette saken på dagsorden i FNs sikkerhetsråd de to årene Norge er valgt inn som medlem. 

Rogaland KrF vil kjempe for et livsynsåpent samfunn der det er rom for ulik tro, ytringer og holdninger. Vi vil stå opp mot kommunepolitikere som knebler frivilligheten i kommunen, vi skal styrke friskolene, ikke svekke dem og vi skal bruke Norges sentrale rolle i FN til å stå opp for forfulgte kristne. 

Rogaland KrF vil:

  • Kreve at kommunene respekterer unntaksbestemmelsen i trossamfunnsloven ved tildeling av kommunale midler.
  • Anerkjenne retten til å utøve til å tro og mene uten at stat eller kommune truer med økonomiske sanksjoner
  • Vil at husleie, avskrivinger og kapitalkostnader skal være en del av tilskuddsgrunnlaget ved tilskudd til friskolene.
  • At Norge tar kampen for internasjonal trosfrihet og står opp for forfulgte kristne

Uttalelsen er basert på resolusjonsforslag fra stortingsrepresentant Geir Toskedal, Vindafjord KrF, Hå KrF og Stavanger KrF