Trosfriheten er under press – Senterpartiet vakler

Flere politikere vil fjerne støtten til organisasjoner på grunn av deres verdigrunnlag. – Men Senterpartiet er helt tause om hva de faktisk mener om saken, sier stortingsrepresentant Jorunn G. Lossius.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Jorunn-Lossius-1024x683.jpg

På samme linje som Ap og SV

Senterpartiet og KrF har historisk sett stått nær hverandre i ulike verdispørsmål. Og tradisjonelt har begge partiene vært opptatt av å ta vare på den kristne kulturarven vår. Men det tyder nå på at Senterpartiet er i ferd med å endre kurs i sin tros -og livssynspolitikk. KrFs tros- og livssynspolitiske talsperson har utfordret Senterpartiet på hva som egentlig er deres tros- og livssynspolitikk. Hun har ikke fått svar.

Det er urovekkende at Senterpartiet nå legger seg på samme linje som Arbeiderpartiet og SV i mange spørsmål. Dersom disse partiene sammen skulle komme til makten etter valget så kan det få store konsekvenser for tros- og livssynsamfunnene.

– tros- og livssynspolitisk talsperson for KrF, Jorunn Lossius.

Debatten startet i Klepp kommune der gruppeleder for SP ønsket å stramme inn retningslinjene for kommunal støtte til lag og organisasjoner. For å motta kommunal støtte i kommunen måtte organisasjonen ha godkjent verdigrunnlaget sitt av kommunepolitikerne. Senterpartiets nasjonale talsperson for tros- og livssynsaker Åslaug Sem- Jacobsen ønsket endringene velkommen.

– Det er svært problematisk at Senterpartiets stortingsrepresentanter mener det er helt greit om kommuner fratar kristne organisasjoner økonomisk støtte på grunn av deres verdigrunnlag og hvordan de velger å organisere seg, sier Lossius.

– Det griper inn i trosfriheten og organisasjonsfriheten, sier hun.

Ikke første gangen vi ser dette

Under behandlingen av en nye tros- og livssynsloven på Stortinget fremmet SP i likhet med AP og Sv en rekke forslag som ville legge opp til hyppigere «inspeksjoner og uanmeldte tilsyn», understøttet av en rekke føringer for mer kontroll av trossamfunn og tros- og livssynssamfunn.

– Jeg vil minne Senterpartiet om den enorme verdien disse trossamfunnene har både for enkeltmennesket og for samfunnet, sier Lossius

– De tilbyr fellesskap og samhold, og bidrar med barne- og ungdomsaktiviteter, diakonalt arbeid, integreringsarbeid- bare for å nevne noe, sier hun, og utdyper:

– Disse trossamfunnene er dypest sett frivillige organisasjoner, med sin autonomi og egenart, og må gå fri fra Senterpartiets ønske om overstyring både i organisering og pålegg om endring i verdigrunnlag for å motta kommunal støtte.

SPs forslag ville ført til 356 færre trossamfunn

I forbindelse med behandlingen av tros- og livssynsloven foreslo også SP å sette et antallskrav på 100 medlemmer for at menigheter og trossamfunn skulle motta statsstøtte. Kravet ble begrunnet med deres ønske om økt tilsyn og kontroll.

– Dersom dette forslaget hadde fått støtte ville det i praksis bety at 356 trossamfunn hadde mistet statlig støtte, og det er alvorlig fordi vi trenger et mangfold av menigheter, sier Lossius

– Ikke minst er dette forslaget fra Senterpartiet på klar kollisjonskurs med deres distriktsprofil, er det ikke ønskelig med levende menigheter rundt om i småkommuner og på bygda? spør hun.

Et bilde av en kirke ute i distriktene.
Er det ikke ønskelig med levende menigheter rundt om i småkommuner og på bygda? spør tros- og livsynspolitisk talsperson i KrF, Jorunn G. Lossius.

Venstresidens totalitære linje

Senterpartiet er ikke det eneste partiet som vakler når det kommer til spørsmål som berører trosfrihet og organisasjonsfriheten.

– Det er velkjent at Ap og SV har tendenser til å legge seg på en totalitære linje når det gjelder trossamfunn og kristne organisasjoner. De vil ha mer kontroll og mer styring. Å bruke statsstøtte som et pressmiddel overfor organisasjoner og trossamfunn som ikke retter seg etter deres syn ser vi med stadig mer av fra venstresiden, sier Lossius.

– Ungdommer i kristne organisasjoner i landets kommuner legger ned verdifullt arbeid. Jeg vil advare mot at folkevalgte i kommunene overstyrer og innfører det de mener er politisk korrekt og at det går på bekostning av disse unge sitt arbeid og engasjement. Vi bør verne om trosfriheten og organisasjonsfriheten, presiserer hun.

Forrige uke tok også et stort AP-lokallag til ordet for å kutte støtten til alle religiøse friskoler.

Senterpartiet må klargjøre hvor de står

Vi lever i en tid der det er helt åpenbart at kristne organisasjoner og ulike trossamfunn opplever et stadig større press, og at tilliten fra venstresiden i norsk politikk erstattes med behovet for større kontroll.

– Det er på tide at Senterpartiet blir enige med seg selv om hva de faktisk står for i tros -og livssynspolitikken. Senterpartiet må klargjøre hva deres politikk er, sier Lossius.

– Det er ikke likegyldig hvilke parti som sitter med regjeringsmakt, og jeg er virkelig glad for at det er KrF, og ikke SP, som sitter med hånda på rattet i tros -og livssynspolitikken i landet vårt, avslutter hun.