Trengs et milliardløft mot vold og overgrep

– For KrF har det vært avgjørende at opptrappingsplanen inneholder økonomiske forpliktelser og øremerking. Det var avgjørende for oss at opptrappingsplanen faktisk blir et milliardløft for å beskytte barn fra vold og overgrep, sier saksordfører Kjell Ingolf Ropstad.

Portrett av Kjell Ingolf Ropstad
Kjell Ingolf Ropstad

I dag avga justiskomiteen innstillingen i opptrappingsplanen mot vold og overgrep. KrF har sammen med Høyre og FrP slått fast at regjeringen i statsbudsjettet for 2018 må legge frem de økonomiske forpliktelsene og tallfeste et mål for hvor mye som skal brukes i planperioden 2017-2021.

Høyre, FrP og KrF er enige om en rekke tiltak som skal styrke arbeidet med å bekjempe vold og overgrep.

– Hvert syvende barn blir utsatt for vold og overgrep. Det er enorme dimensjoner og vårt største samfunnsproblem. Derfor er KrF glad for at flertallet er enige om en nullvisjon mot vold og overgrep og løfter frem bedre forebygging, avdekking og oppfølging av barn som utsettes for vold og overgrep, sier Ropstad.

Tiltakene i planen retter seg særlig mot kompetanseheving, forebygging gjennom helsestasjon, familievern og ATV, styrket barnevern og et løft for behandling av ofre og styrket politikapasitet.

– Det har vært en ekstrem økning i antall anmeldelser av vold og overgrep de siste årene. Derfor må kapasiteten i alle ledd styrkes. Alle nyfødte skal få hjemmebesøk, helsestasjonene skal styrkes, grensesetting skal inn i skole og barnehage og statens barnehus må styrkes, sier Ropstad.

– KrF er godt fornøyd med våre gjennomslag i Stortinget. Samtidig gjenstår et viktig arbeid med å løfte bevilgningene for å beskytte sårbare barn. Vi vil løfte dette i valgkampen og kamp mot vold og overgrep blir et viktig satsningsområde dersom vi kommer i regjering, avslutter Ropstad.

De viktigste tiltakene:

– Temaer knyttet til kropp og grenser skal være en del av opplæringen i barnehageløpet, barneskolen, ungdomsskolen og videregående opplæring for å forebygge seksuelle overgrep.

– Sikre rutiner slik at alle gravide blir spurt om de blir utsatt for vold og at vold er tema på kontaktpunktene mellom nybakte foreldre og helsevesenet.

– Iverksette tiltak som bidrar til at plikten til å tilby hjemmebesøk etter fødsel følges opp.

– Utrede en sertifiseringsordning som alle offentlig ansatte som er i kontakt med barn må gjennomføre. Ordningen skal sikre at alle har kompetanse om vold og overgrep, bør være enkel og praktisk å gjennomføre, og krav om fornyelse f.eks. hvert andre år.

– God informasjon og kunnskap om vold og overgrep til flyktninger og innvandrere og andre grupper som er overrepresentert i statistikk over vold og overgrep.

– Legge til rette for at ulike trossamfunn og religiøse ledere involveres i opplæring/informasjon om vold og overgrep.

– Utrede behovet for å tydeliggjøre straffeloven § 311 slik at import av seksuelle dukker fremstilt som barn blir kriminalisert.

– Nedsette en gruppe/kommisjon som skal gjennomgå et utvalg av partnerdrapssaker.

– Utarbeide en rapport på lik linje som da opptrappingsplanen for psykisk helse ble utarbeidet og som skal være grunnlag for vurdering av de økonomiske behovene knyttet til bekjempelse av vold og overgrep i planperioden.

– Komme med forslag til økonomiske forpliktelser og øremerking for planperioden knyttet til tiltakene i opptrappingsplanen mot vold og overgrep i forslag til statsbudsjett for 2018.

– Sikre at det rapporteres i de årlige budsjettproposisjonene i løpet av planperioden på måloppnåelse på alle tiltak vedtatt i opptrappingsplanen mot vold og overgrep.