Tiltak mot barnefattigdom

I dag lanserte regjeringspartiene, KrF og Venstre strategien «Barn som lever i fattigdom». – Strategien er den første i sitt slag, det viser et viktig engasjement i kampen mot barnefattigdom. KrF er glad for at regjeringen gjennom en strategi med konkrete tiltak, følger opp samarbeidsavtalen, sier Knut Arild Hareide.

Bilde av Knut Arild Hareide som blir intervjuet

Strategien «Barn som lever i fattigdom» bygger på regjeringens samarbeidsavtale med KrF og Venstre og er et viktig punkt for KrF i samarbeidsavtalen.

– Det er bra at regjeringen velger å legge inn ekstra midler til bekjempelse av fattigdom blant barn i RNB. Det viser at de ser det presserende behovet for å gjøre noe. KrF vil arbeide for at budsjettene framover preges av kampen mot fattigdom, sier Hareide.

 Vi vet at det at foreldrene har arbeid er den viktigste nøkkelen til at barn ikke vokser opp i fattigdom. Derfor er det viktig med et trygt arbeidsmarked med lav arbeidsledighet og høy sysselsetting, og gode ordninger for å hjelpe folk til å komme i arbeid, eller tilbake i arbeid etter fravær. Økt satsing på tilbud som Jobbsjansen er veldig viktig i denne sammenhengen.

For et barn er hjemmet det aller viktigste. Det er så viktig at familien fungerer godt for at barnet skal få en trygg oppvekst og en god hverdag. Foreldrekompetansen er i følge fagfolkene det som gir størst utslag for et barns utvikling. Derfor er det så viktig med tiltak som bidrar til å gi foreldre hjelp og støtte til å være gode foreldre for sine barn. Økonomiske bekymringer alene eller i kombinasjon med andre risikofaktorer kan bety mye for et barns utvikling. KrF mener alle foreldre bør få tilbud om foreldreveiledningsprogram. Vi har alle mye vi lurer på og som det hadde vært nyttig å få tips og støtte på.

Nurse Family Partnership er familieveiledning og støtte til foreldre allerede fra svangerskapet. Kapasiteten på dette programmet må bygges opp, og KrF er veldig glad for at dette er en del av strategien. Også foreldrestøttende tiltak i kommunen og et styrket familievern er viktige punkter i strategien. Og barnevernets tilbud til utsatte sped- og småbarn og foreldrene deres: dette er mor-barnesentrene som KrF kjempet gjennom 35 mill kr ekstra til i budsjettforliket, øremerket de fem ideelle institusjonene som fortsatt finnes i landet og som trenger å bli brukt for at de ikke skal måtte legge ned driften.

Engangsstønaden er viktig. KrF er ikke fornøyd med dagens nivå, vi kommer til å arbeide for at den skal økes kraftig i årene som kommer. Det er en grunnleggende urettferdighet i at kvinner som føder på «feil» tidspunkt får så mye mindre offentlig støtte enn kvinner som timer fødslene «riktig» i karriereløpet.

 Selv om hjemmet og foreldrene er det aller viktigste for små barn, er barnehagen og skolen kjempeviktige arenaer for barn i dag, og barnehagen fungerer også som en forlengelse av hjemmet, et sted der mange barn får deler av sin sosialisering, oppdragelse, og tilbringer store deler av dagen. KrF er glad for tiltakene i planen som legger til rette for at alle barn gå i barnehagen, uavhengig av foreldrenes økonomi.