Regjeringens sykehusplan sikrer ikke forsvarlig beredskap

– KrF kan ikke støtte en plan som kan frata de mindre sykehusene akuttkirurgien de har i dag, sier Olaug Bollestad.

KrF har i flere uker hatt forhandlinger med regjeringspartiene og Venstre. 

– Vårt krav har vært at sykehus med akuttfunksjoner må ha beredskap innen kirurgi, noe som også er et tydelig krav fra Legeforeningen og majoriteten av høringsinstansene. Dette er faglig begrunnet og rett og slett sunn fornuft, sier Bollestad.

KrFs nestleder påpeker at når det oppstår akutte situasjoner, som en fødsel med komplikasjoner eller trafikkulykker må pasienten kunne opereres, ikke bare vurderes og sendes videre med ambulanse. Her vil minuttene telle.

Større sykehus er ikke bedre
– Vi har etterlyst grunnlag for påstanden om at større sykehus er bedre. Regjeringen har ikke lagt faglige argumenter på bordet for at større sykehus gir et bedre og tryggere tilbud, sier KrFs nestleder.

Ingen garanti for at sykehus ikke legges ned
-Vi er glade for at sykehusene som ble foreslått nedlagt i regjeringens scenarier fredes midlertidig. Men med skissen som regjeringen og Venstre er blitt enige om, vil resultatet fort være at de små sykehusene utarmes og at foretakene legger disse ned, sier Bollestad.

Bollestad understreker at å utvikle de små sykehusene må være villet politikk. De må sikres god økonomi, faglig samarbeid med større sykehus og gode rotasjonsordninger. Små, gode og fleksible sykehus i tett samarbeid er fremtiden. Løsningen er ikke enda større sykehus i byene.

En kraftløs helse- og sykehusplan
– Planen må være operativ, men samtidig ikke detaljstyrende. Planen slik den nå er gir noen overordnede prinsipper som er utydelige. Stortinget får ikke anledning til å påvirke hvordan morgendagens sykehustilbud skal være i stor nok grad, understreker Bollestad.

KrF ønsker sterkere folkevalgt styring av sykehusene, og vil avvikle de regionale helseforetakene. En fleksibel sykehusmodell som setter pasienten i sentrum og setter kvalitet foran økonomi, er løsningen på fremtidas utfordringer.

– KrF mener at vesentlige endringer i sykehusstruktur og sykehusfunksjoner skal avgjøres av Stortinget i Nasjonal helse- og sykehusplan hvert fjerde år, etter modell av Nasjonal transportplan, avslutter Bollestad.